Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
ul.Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –
pracownik socjalny

1) Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące

niezbędne wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie - powinien posiadać jedno z niżej wymienionych:
 • posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia nauki o rodzinie, zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 64, póz.593 z późn.zm.)
 • doświadczenie zawodowe pracy z rodziną oraz umiejętność rozwiązywanie jej problemów,
 • znajomość zagadnień związanych z pracą socjalną,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, póz. 593 z późn.zm.),

2) Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz korzystanie z Internetu,
 • znajomość obsługi programu komputerowego POMOST.

3) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem pomocy społecznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wyrozumiałość, cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność.

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • analizowanie merytoryczne i przygotowywanie dokumentów w związku z udzielaną pomocą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • współpraca z organizacjami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi itp.,
 • inne czynności zlecone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
 • zarządzanie bazą danych w programie POMOST.

5) Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) wraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikujące do zajmowania danego stanowiska,
 • inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • referencje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.05.2008r. w zamkniętej kopercie, osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowicz, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko - pracownik socjalny ".
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.lowicz.pl, na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.lowicz.pl, na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 046 830-01-77.

Robert Wójcik

Dyrektor PCPR w Łowiczu

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2008-08-08 14:54
 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2008-08-08 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1484
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-08 15:17

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6137988
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-22 14:06

Stopka strony