Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z opisem zamówienia na wykonanie zadania „Remont nieruchomości przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu- zadanie inwestycyjne  „renowacja bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

I. Zamawiający
Powiat Łowicki
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania „Remont nieruchomości przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu- zadanie inwestycyjne „renowacja bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie  zadania „Remont nieruchomości przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu- zadanie inwestycyjne  „renowacja bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
Roboty zostaną wykonane zgodnie z zakresem określonym w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  oraz z warunkami zawartymi w umowie.

IV. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od podpisania umowy  do 31.12.2010r.

V. Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót   dostępne są do wglądu lub ewentualnego pobrania kserokopii w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a pok. 11 oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

VI. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą

 1. Wypełniony formularz ofertowy;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą;
 3. Wykaz obejmujący co najmniej 2 zadania, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed ukazaniem się niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;
 4. Wykonawca może dostarczyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu nakładczego. Kosztorys ten jest dokumentem uzupełniającym. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe i nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia. Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć ryzyko związane z realizacją robót nieprzewidzianych w przedmiarze.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Anna Kasińska - tel. (046) 830 09 11, faks (46) 830 08 27.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty
 2. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich załączników wskazanych w pkt. VI nie będą rozpatrywane.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem: „Oferta na wykonanie  zadania  „Remont nieruchomości przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu- zadanie inwestycyjne  „renowacja bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz "Nie otwierać przed  30.06.2010r.  godz. 1015 .”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Termin składania ofert upływa 30.06.2010 r. o godz. 1000.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
 2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
 3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę dokumentacji projektowej.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego

 1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.powiat.lowicz.pl .
 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia uprawnień w zakresie objętym zamówieniem oraz przynależności do izby budowlanej osoby będącej pełnić funkcję kierownika budowy.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 17.06.2010
 • opublikował: Marek Kapuściński
  data publikacji: 2010-06-17 12:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 296935
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-16 14:25

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7572035
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 14:11

Stopka strony