Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zapytanie ofertowe – remont półpiętra

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest remont półpiętra pomiędzy parterem a I piętrem.

Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 17.04.2018 roku do godz. 12:00

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2018-04-10 11:39

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2018-04-10 11:39

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do siłowni szkolnej

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do siłowni szkolnej.

Szczegóły oferty w załącznikach.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 24.11.2017 roku

Z poważaniem

Dorota Dziekanowska
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2017-11-17 17:33
 • zmodyfikował: Jolanta Rybicka
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 17:34

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do siłowni szkolnej

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2017-11-17 17:33

Oferta na zakup i dostawę książek

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę książek w ramach Rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 417/2017 z dnia 17.07.3017 roku.

Termin składania ofert: 26 października 2017 roku godz. 10.00

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, e-mail (lochelmon1@op.pl), faxem (46 837 42 00) lub osobiście na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz
z dopiskiem: zapytanie ofertowe - zakup książek

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2017-10-27 19:28
 • zmodyfikował: Jolanta Rybicka
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 19:28

Oferta na zakup i dostawę książek

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2017-10-27 19:26

Zapytanie ofertowe: sprawowanie opieki i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • BHP.pdf (PDF) 1938.82kB

  Metryka

  • opublikował: Jolanta Rybicka
   data publikacji: 2017-07-31 11:43

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2017-07-31 11:43

Oferta na zakup pomocy dydaktycznych

Metryka

 • opublikował: Jolanta Rybicka
  data publikacji: 2017-07-27 09:54
 • zmodyfikował: Jolanta Rybicka
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-27 09:53

OGŁOSZENIA

Łowicz, 2016-10-13

 

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 1. Nazwa i adres placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego

99-400 Łowicz

Ul. Bonifraterska 3

Tel/fax 46 837 42 00

 1. Wymiar czasu pracy – etat
 2. Praca na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne:  (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania  dodatkowe
 1. minimum 10 letni staż pracy,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego;
 3. znajomość programów finansowo-księgowych, SIO Bestia, PFRON, GUS, pakiet programów Vulcan Optivum /księgowość, arkusz organizacyjny, płace/.
 4. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych i podatku VAT;
 5. znajomość ustaw: o jednostkach samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych,
 6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 7. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 8. umiejętności pracy w zespole,
 9. umiejętności rozwiązywania problemów,
 10. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 6. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 7. kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
 8. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 9. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 10. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, do urzędu statystycznego
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. sporządzanie, na polecenie organu prowadzącego różnego rodzaju informacji i analiz,
 13. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 14. archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku,
 15. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych przez Dyrektora szkoły.
 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. p. 2135 z późń.zm.)/

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24 października 2016 roku do godziny 1500 w siedzibie szkoły, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w dniu 25 października  o godzinie 1200.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu przy ulicy Bonifraterskiej 3 w godzinach pracy sekretariatu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 837 42 00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.lowicz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ulicy Bonifraterskiej 3 w Łowiczu.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego nie wpłynęła żadna oferta.  

                                                                                                                    p.o. dyrektora

                                                                                                                Elżbieta Skoneczna

              /…/

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicz, 2016-10-11

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 1. Nazwa i adres placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego

99-400 Łowicz

Ul. Bonifraterska 3

Tel/fax 46 837 42 00

 1. Wymiar czasu pracy – 0,9 etatu
 2. Praca na okres próbny i czas określony.
 3. Wymagania niezbędne:  (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymagania  dodatkowe
 1. minimum 10 letni staż pracy,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych;
 3. znajomość programów finansowo-księgowych, SIO Bestia, PFRON, GUS, pakiet programów Vulcan Optivum /księgowość, arkusz organizacyjny, płace/.
 4. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych i podatku VAT;
 5. znajomość ustaw: o jednostkach samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych,
 6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 7. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 8. umiejętności pracy w zespole,
 9. umiejętności rozwiązywania problemów,
 10. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 6. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 7. kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
 8. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 9. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 10. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, do urzędu statystycznego
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. sporządzanie, na polecenie organu prowadzącego różnego rodzaju informacji i analiz,
 13. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 14. archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku,
 15. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych przez Dyrektora szkoły.

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. p. 2135 z późń.zm.)/

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 października 2016 roku do godziny 1500 w siedzibie szkoły, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w dniu 11 października  o godzinie 1200.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu przy ulicy Bonifraterskiej 3 w godzinach pracy sekretariatu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 837 42 00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.lowicz.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ulicy Bonifraterskiej 3 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Charucka
  data publikacji: 2011-02-25 21:33
 • zmodyfikował: Jolanta Rybicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 00:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27004
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-10 11:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7162023
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-07 10:33

Stopka strony