Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

załączniki

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Charucka
  data publikacji: 2011-07-15 08:39

nabór na stanowisko głównego księgowego

                Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
/Dz.U. Nr 223, poz. 1458/ oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz.U. 157, poz. 1240/

                                                                                                       

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

W ŁOWICZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

......................................................................................................................................

/nazwa stanowiska pracy/

 

 1. Nazwa i adres placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego

99-400 Łowicz

ul. Bonifraterska 3

tel/faks 046 837 42 00

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo
 2. Wymagania niezbędne:

1)       Posiada obywatelstwo polskie;

2)       Ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:

-         Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

-         Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowość i posiada
co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

-         Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

-         Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

5)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)       Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 1. Wymagania dodatkowe:

1)       Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostce oświatowej, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach budżetowych;

2)       Umiejętność sporządzania sprawozdań;

3)       Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej
i samodzielnej obsługi programów komputerowych;

4)       Sumienność, rzetelność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

5)       Znajomość przepisów niezbędnych do pracy w placówce oświatowej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi szkoły;

3)Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej;

4)Opracowywanie planów finansowych jednostki;

5)Sporządzanie sprawozdań finansowych i rocznego bilansu jednostki

6)Kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

7)Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 1. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)       oryginał kwestionariusza osobowego;

4)       kserokopie świadectw pracy;

5)       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

6)       kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

7)       oświadczenie o niekaralności;

8)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r. do godz. 1500

na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego, 99-400 Łowicz, ul. Bonifraterska 3.    

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego”

 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 046 837 42 00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (wwwbip.powiat.lowicz.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bonifraterskiej 3 w Łowiczu.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Charucka
 • opublikował: Małgorzata Charucka
  data publikacji: 2011-07-15 08:42

Informacja o wynikach naboru

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu informuje,
że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Dyrektor

Elżbieta Skoneczna

/…/

Łowicz, 2011-08-16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Charucka
 • opublikował: Małgorzata Charucka
  data publikacji: 2011-08-17 08:59

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7914
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-08-17 08:59:13