Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Statut DPS w Borówku

  • opublikował: Zofia Kostusiak
    data publikacji: 2011-04-27 09:30

Regulamin organizacyjny

  • opublikował: Zofia Kostusiak
    data publikacji: 2011-05-24 10:30

Schemat organizacyjny

  • opublikował: Zofia Kostusiak
    data publikacji: 2011-05-24 10:38

Opis strony

Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca 2011 r.


STATUT
Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Dom Pomocy Społecznej w Borówku zwany dalej „Dom” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.);
5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837);
6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z 1995 r. Nr 92, poz. 460 ze zm.);
7. Statutu Powiatu Łowickiego;
8. Niniejszego statutu;
9. Innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Domu.
§ 2.
1. Dom jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, bez osobowości prawnej.
2. Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej w Borówku”.
3. Siedzibą Domu jest miejscowość Borówek 56, gm. Bielawy, pow. łowicki.
§ 3.
1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, kobiet
i mężczyzn, wymagających całodobowego wsparcia w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.
3. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa osób umieszczonych w nim oraz ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
4. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.
5. Dom jest placówką otwartą, jego mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się poza jego terenem.
6. Dom zapewnia 135 miejsc zakwaterowania, w tym 130 miejsc pobytu stałego
i 5 miejsc pobytu czasowego w pokojach gościnnych.
§ 4.
Dom może używać własny znak graficzny.
Rozdział II
Organizacja Domu
§ 5.
Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
§ 6.
1. Domem kieruje dyrektor, który odpowiada za prawidłowe jego funkcjonowanie oraz reprezentuje Dom na zewnątrz.
2. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych
z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych wobec właściwych władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.
3. Działalność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu wymaga oddzielnego pełnomocnictwa.
4. Dyrektor Domu uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów
i instrukcji regulujących realizację zadań statutowych.
5. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
6. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony
przez niego pracownik, działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym
do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.
§ 7.
Dyrektor Domu jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Domu.
§ 8.
Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Łowickiego.
§ 9.
1. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy;
2) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
3) Dział Finansowo-Księgowy;
4) Sekcję Pracowników Socjalnych;
5) Samodzielne stanowiska pracy.
2. W Domu, w celu określenia indywidualnych potrzeb jego mieszkańców oraz określenia dla nich zakresu usług, o których mowa w § 3, ust. 2, powołuje się zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególnościz pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców Domu.
§ 10.
1. Szczegółową organizację Domu w zakresie działania, odpowiedzialności, struktury, organizacji załatwiania spraw indywidualnych, zasad podpisywania pism i decyzji określa regulamin organizacyjny Domu.
2. Regulamin organizacyjny opracowuje dyrektor Domu i uzyskuje jego przyjęcie przez Zarząd Powiatu Łowickiego.
3. Szczegółowe zasady działania w ważnych dla Domu dziedzinach określają właściwe regulaminy ustalające sposoby postępowania.
4. Sposób prowadzenia i załatwiania spraw w Domu normują odpowiednie procedury.
Rozdział III
Zasady działania Domu
§ 11.
1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji wydanych przez właściwe organy gminne i powiatowe.
2. Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb wnoszenia opłat regulują odrębne przepisy.
3. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobowe wsparcie, zaspokaja
ich niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, a związane z tym wydatki pokrywa w całości lub do wysokości ustalonych limitów.
4. Dom umożliwia i organizuje swoim mieszkańcom pomoc w korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz pokrywa opłaty ryczałtowe, a także opłaty częściowe do wysokości limitu ceny.
5. Dom może w uzasadnionych przypadkach pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne wykraczające poza uprawnienia wynikające
z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§ 12.
Działalność Domu opiera się na zasadach:
1) podmiotowego traktowania mieszkańców Domu i partnerstwa ze strony personelu;
2) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Domu i poza nim;
3) zapewnienia swobodnego dostępu do wszystkich świadczeń znajdujących się w ofercie Domu;
4) wyzwalania u mieszkańców Domu oczekiwanych i pożytecznych rodzajów aktywności;
5) przełamywania izolacji mieszkańców Domu poprzez umożliwianie im nawiązywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym;
6) poszanowania prawa do godnego życia oraz sprawiania zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z jego wyznaniem i miejscowym zwyczajem.
§ 13.
1. Mieszkańcy Domu mają prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów.
2. Dyrektor Domu zapewnia niezbędne warunki do funkcjonowania samorządu mieszkańców.
Rozdział IV
Cele i zadania Domu
§ 14.
Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności dostosowanej
do stopnia ich sprawności.
§ 15.
Wyznaczone cele Dom realizuje poprzez świadczenie usług, w szczególności:
1) usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;
2) usługi opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) usługi wspomagające, polegające między innymi na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
c) stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu
z rodziną i społecznością lokalną,
d) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych, kulturalnych
i rekreacyjnych,
e) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu
w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny – w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków.
§ 16.
Dom realizuje swoje cele poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, rządowymi i pozarządowymi instytucjami, organizacjami, a także
z ludźmi dobrej woli niezrzeszonymi w takich organizacjach.
Rozdział V
Prawa i obowiązki mieszkańców Domu
§ 17.
1. Mieszkaniec Domu ma prawo do bezpiecznego i godnego życia, ochrony dóbr osobistych, intymności oraz niezależności, a także w miarę posiadanych możliwości ma prawo do zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.
2. W szczególności mieszkaniec Domu ma prawo do:
1) korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
2) przyjmowania wizyt członków rodziny i znajomych;
3) zapewnienia bezpiecznego przechowywania własnych środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
4) wykonywania praktyk religijnych;
5) uczestnictwa w pracach samorządu mieszkańców;
6) wsparcia finansowego w przypadku braku własnych dochodów;
7) współuczestnictwa w opracowywaniu dla niego indywidualnego planu wsparcia;
8) wnoszenia skarg i wniosków do dyrektora Domu;
9) dostępu do informacji o prawach mieszkańców Domu;
10) podejmowania pracy na rzecz Domu, a także poza Domem.
3. Do obowiązków mieszkańca Domu należy:
1) współpraca z personelem Domu, między innymi w realizacji wyznaczonych dla niego celów wsparcia określonych w indywidualnym planie;
2) stosowanie zasad kultury i poprawnego zachowania wobec pozostałych mieszkańców i pracowników Domu;
3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt w Domu;
4) stosowanie się do obowiązującego w Domu porządku dnia,
a w szczególności zobowiązany jest do nie wnoszenia i nie spożywania alkoholu na terenie Domu;
5) przestrzeganie higieny osobistej, czystości oraz porządku, a także stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych;
6) nie opuszczanie Domu bez uprzedniego powiadomienia opiekunów
lub dyrektora Domu o takim zamiarze;
7) dbanie o mienie Domu.
§ 18.
Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa regulamin pobytu mieszkańców w Domu.
Rozdział VI
Finanse i mienie Domu
§ 19.
1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Łowickiego,
na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.
2. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 20.
Dom może otrzymywać środki rzeczowe oraz pozabudżetowe środki finansowe
od podmiotów krajowych i zagranicznych, pochodzące z tytułu spadków, zapisów i darowizn.
§ 21.
Dom posiada w zarządzie na czas nieoznaczony mienie stanowiące nieruchomość położoną w Borówku gm. Bielawy, oznaczoną numerami działek: 256, 258, 382, 257 o łącznej powierzchni 9,20 ha, dla którego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w Wydziale Ksiąg Wieczystych jest prowadzona Księga Wieczysta Nr 23720.
Rozdział VII
Kontrola działalności Domu
§ 22.
1. Kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych Domu sprawuje Starosta Łowicki.
2. Kontrolę w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom sprawuje Wojewoda Łódzki.
3. Kontrolę w zakresie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy prowadzi dyrektor Domu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych – poprzez ogół działań wynikających z kontroli zarządczej.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 23.
1. Usługi dla mieszkańców Domu mogą świadczyć również wolontariusze
w zakresie, w sposobie i w czasie określonym w stosownych porozumieniach.
2. Świadczenia usług przez wolontariuszy odbywają się z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
§ 24.
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7243
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-24 10:41

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6869155
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-16 10:00

Stopka strony