Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stańczyk - podinspektor w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - wzakresie wód powierzchniowych
telefon:   46 830 00 96
e-mail: anna.stanczyk@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)

Sposób zalatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Do wniosku dołącza się:
a. operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne - 2 egzemplarze wraz z jego zapisem na elektronicznym nośniku danych,
b. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
c. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
d. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,
e. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
6. W szczególnych przypadkach konieczne jest również przedstawienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zwalniającej z zakazów określonych w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne – jeżeli inwestycja realizowana będzie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria (pokój nr 21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
- 217,0 zł - opłata skarbowa za każdy rodzaj udzielonego pozwolenia wodnoprawnego
- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Opłaty skarbowe należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469; poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295 oraz z 2016 r. poz. 352, poz. 1250 i poz. 2260.).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r. poz. 672; 831,  903,  1250,  1427,  1933, 1991,  2255, 2260).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353; 831, 961, 1250, 1579, 2003).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868,996,1579,2138).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 10:47
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 12:42

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4667394
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-11 14:38

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl