Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń zgodnie z art. 123a ustawy Prawo wodne

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stańczyk - podinspektor w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - wzakresie wód powierzchniowych
telefon:   46 830 00 96
e-mail: anna.stanczyk@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)
 

Sposób zalatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zawierające:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,
b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.

2. Do zgłoszenia dołącza się:
a) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;
3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.
5) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria (pokój nr 21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Opłaty skarbowe należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469; poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295 oraz z
    2016 r. poz. 352, poz. 1250 i poz. 2260.).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r. poz. 672; 831,  903,  1250,  1427, 
    1933, 1991,  2255, 2260).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
    środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353; 831, 961, 1250, 1579, 2003).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23,
    868,996,1579,2138).

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2016-03-15 13:45
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1223
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 12:43

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4626004
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-18 16:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl