Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Łowicz, 18 października 2017 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Główny Księgowy

(nazwa stanowiska pracy)

 

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.      Imię i nazwisko                                                       Miejsce zamieszkania

1.         Magdalena Chodorowska-Pawlikowska, zam. Zakulin 42A, 99-420 Łyszkowice.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20.10.2017 r. o godz. 12.00.

 

                                                                                            Dyrektor  Agnieszka Ruta-Kucińska

 

 

Łowicz, 02 października 2017 r.

 

 

DYREKTOR II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 1. Nazwa i adres placówki:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

99-400 Łowicz

Ul. Ułańska 2

Tel/fax 46 830 08 98

 1. Wymiar czasu pracy – 0,5 etatu
 2. Praca na okres próbny i czas określony.
 3. Wymagania niezbędne:(wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymaganiadodatkowe
 1. minimum 10 letni staż pracy,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych;
 3. znajomość programów finansowo-księgowych, SIO Bestia, PFRON, GUS, pakiet programów Vulcan Optivum /księgowość, arkusz organizacyjny, płace/.
 4. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych i podatku VAT;
 5. znajomość ustaw: o jednostkach samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych,
 6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 7. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 8. umiejętności pracy w zespole,
 9. umiejętności rozwiązywania problemów,
 10. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 6. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 7. kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
 8. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 9. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 10. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, do urzędu statystycznego
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. sporządzanie, na polecenie organu prowadzącego różnego rodzaju informacji i analiz,
 13. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 14. archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku,
 15. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych przez Dyrektora szkoły.

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. p. 2135 z późń.zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13 października 2017 roku do godziny 1500 w siedzibie szkoły, tj. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w dniu 16 października  o godzinie 1200.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika  w Łowiczu przy ulicy Ułańskiej 2 w godzinach pracy sekretariatu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 08 98.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej instytucji ogłaszającej nabór oraz na tablicy informacyjnej przy ulicy Ułańskiej 2 w Łowiczu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Kalinowski
  data wytworzenia: 2017-10-02
 • opublikował: LOmedyk
  data publikacji: 2017-10-02 16:23
 • zmodyfikował: LOmedyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 19:08

wynik naboru

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Kalinowski
 • opublikował: LOmedyk
  data publikacji: 2017-11-02 15:14
 • zmodyfikował: LOmedyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-02 15:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4314
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-02 15:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7115290
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-14 14:52

Stopka strony