Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr XLIV/273/2018 RPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2738 E Emilianów - Oszkowice - Waliszew odcinek Wola Gosławska - Stary Waliszew Znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39

Uchwała Nr XLIV/274/2018 RPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39

Uchwała Nr XLV/275/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr PNIK-I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwału Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/276/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/277/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/278/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/279/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/280/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/281/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/282/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLVI/283/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25

Uchwała Nr XLVI/284/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25

Uchwała Nr XLVI/285/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25

Uchwała Nr XLVI/286/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25

Uchwała Nr XLVI/287/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25

Uchwała Nr XLVI/288/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie symboli Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25

Uchwała Nr XLVII/289/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020'' w Powiecie Łowickim.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVII/290/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVII/291/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVII/292/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVII/293/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przekazania skargi na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVII/294/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVII/295/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36

Uchwała Nr XLVIII/296/2018 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18

Uchwała Nr XLVIII/297/2018 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18

Uchwała Nr XLVIII/298/2018 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18

Uchwała Nr XLIX/299/2018 RPŁ
z dnia 12 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/259/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:55

Uchwała Nr XLIX/300/2018 RPŁ
 z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:56

Uchwała Nr XLIX/301/2018 RPŁ
z dnia 12 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:58

Uchwała Nr L/302/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:33

Uchwała Nr L/303/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:41

Uchwała Nr L/304/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:48

Uchwała Nr L/305/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:50

Uchwała Nr L/306/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:56

Uchwała Nr L/307/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:58

Uchwała Nr L/308/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:10

Uchwała Nr L/309/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:31

Uchwała Nr L/310/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:34

Uchwała Nr L/311/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:35

Uchwała Nr L/312/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-02 13:38

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224034
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-17 15:50

Stopka strony