Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1)Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 30,

2)Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu,

3)Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.),

4)Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej powiatu.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. • opublikował: Monika Markus
  data publikacji: 2005-02-09 13:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-02-09 17:59

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łowickiego Nr 18/2002 z dnia 4 października 2002 roku w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji publicznej, ustala się stawki opłat:

1. Za sporządzenie kopii dokumentów lub druków w formacie 210mm x 297mm (A4) w wysokości:
    1) 3 zł za kopię liczącą do 10 stron
    2) 7 zł za kopię liczącą od 11 do 30 stron
    3) 9 zł za kopie liczącą od 31 do 50 stron
    4) 3 zł za każde rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron

2. Za sporządzenie kopii dokumentów w formie 297 mm x 420 mm (A3) stosuje sie stawki, o których mowa w pkt 1, pomnozone przez współczynnik 1,5.

3. Za przeniesienie informacji publicznej na powszechnie stosowany nośnik informacji pobiera się opłaty w wysokości 5 zł plus koszt zakupu nosnika informacji.

4. Za przesłanie kopii dokumentów przesyłką pocztową, pobiera sie opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A.

5. Przesyłki pocztowe wysyła sie "za zaliczeniem pocztowym".

6. Opłaty za wykonanie kopii dokumentów uiszcza sie przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łowiczu.


 

 • opublikował: Monika Markus
  data publikacji: 2005-02-09 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 11:57
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).

2.Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek.

3.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1 ustawy).

4.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.

 

 • opublikował: Monika Markus
  data publikacji: 2005-02-09 14:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-02-09 17:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10139
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-25 13:08

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4560882
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-19 08:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl