Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

 • Małgorzata Janicka - Przewodnicząca Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy socjalnej
  tel. +48 46 837 03 44 wew. 24, tel. kom. +48 793 816 161, adres e-mail: malgosiapcpr@o2.pl
 • Ilona Gosławska - starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. +48 46 837 03 44 wew. 27, tel. kom. +48 667 855 883, adres e-mail: igoslawska.pcpr.lowicz@o2.pl
 • Bożena Jasińska - starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. +48 46 837 03 44 wew. 27, tel. kom. +48 667 855 882, adres e-mail: pcprbozena.jasinska@o2.pl
 • Marta Kosmowska - starszy pracownik socjalny
  tel. +48 46 837 03 44 wew. 27, tel. kom. +48 667 855 884, adres e-mail: pcprlowicz.m-kosmowska@o2.pl

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 13:07
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 14:06

Zadania zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności realizacja zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, sporządzanie opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
 5. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 6. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 7. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 8. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 9. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi na terenie całego kraju;
 10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 11. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 13. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 14. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 15. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 16. zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 17. przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 18. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 19. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z przyczyn zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 20. przygotowywanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;
 21. dokonywanie okresowej oceny rodzin zastępczych;
 22. sporządzanie sprawozdawczości.

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:42
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 11:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5035
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-09 14:06:44