Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Wydziałem Organizacyjnym kieruje  Sekretarz Powiatu Łowickiego        
pokój nr 102 (I piętro) tel.: 46 811 53 06,
e-mail: sekretarz@powiatlowicki.pl

Sekretariat – pokój  nr 101  (I piętro)  tel.: 46 811 53 00, e-mail: sekretariat@powiatlowicki.pl

Sprawy administracyjno-gospodarcze – pokój nr 108 (I piętro) tel.: 46 811 53 08, 
e-mail: jaroslaw.burzykowski@powiatlowicki.pl

Biuro Rady – pokój nr 103 (I piętro) tel.: 46 811 53 05 , 46 811 53 04
e-mail: beata.prus.miterka@powiatlowicki.plwioleta.kwasek@powiatlowicki.pl

Stanowisko ds. kultury, promocji i turystyki:

Joanna Idzikowska - nr tel. 46 811 53 03, adres e-mail: joanna.idzikowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 102 (I piętro)

Biuro rzeczy znalezionych – pokój nr 108 (I piętro), tel.: 46 811 53 08
e-mail: jaroslaw.burzykowski@powiatlowicki.pl

Informatyk – pokój nr 115 (I piętro) tel.: 46 811 53 12
e-mail: andrzej.zabost@powiatlowicki.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1)zapewnienie właściwej obsługi organizacyjno-technicznej organów powiatu
 i komisji stałych Rady, przez Biuro Rady Powiatu, w tym:
a)protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Zarządu i komisji stałych Rady,
b)prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu,
c)udostępnianie aktów normatywnych organów Powiatu oraz ich bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
d)przesyłanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru i kontroli,
e)przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego aktów prawnych oraz innych dokumentów,
f)koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
g)wykonywanie czynności związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych oraz prowadzenie zbioru tych oświadczeń, w tym przekazywanie
ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
h)prowadzenie rejestru skarg i wniosków skierowanych do Rady oraz korespondencji
z tym związanej;
2)w zakresie spraw pracowniczych:
a)prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze
w Starostwie,
b)prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników starostwa,
c)prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
d)prowadzenie spraw, w tym  rejestru, upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń
dla pracowników Starostwa w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji
w imieniu Starosty,
e)prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu, pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i innych osób wydających decyzje w imieniu Starosty
oraz prowadzenie zbioru tych oświadczeń, w tym przekazywanie
ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
f)współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie związanym z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników tych jednostek,
g)prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i kształcenia pracowników, w tym  rejestru szkoleń,
h)kontrola dyscypliny pracy,
i)prowadzenie rejestru delegacji pracowników Starostwa,
j)prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów i rencistów;
3)realizowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)w zakresie spraw kancelaryjnych:
a)prowadzenie kancelarii Starostwa, w tym rejestrów przesyłek wchodzących
i wychodzących oraz faktur i rachunków,
b)nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
c)prowadzenie archiwum zakładowego,
d)prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Starostwa oraz koordynowanie spraw związanych z tymi kontrolami, w tym przechowywanie akt kontroli;
5)nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków obywateli wpływających do Starostwa, w tym prowadzenie ich rejestru,
6)prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty i ich bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
7)prowadzenie prenumeraty oraz rozdział prasy i wydawnictw fachowych;
8)prowadzenie spraw wynikających z ustawy o fundacjach oraz związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, wynikających z Prawa o stowarzyszeniach, w tym prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń działających na obszarze Powiatu;
9)prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień;
10)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok
i szczątków z obcego państwa;
11)w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
a)administrowanie budynkami Starostwa, w tym zapewnianie terminowego wykonywania ich przeglądów,
b)zabezpieczenie i ochrona mienia,
c)prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu,
d)planowanie i organizacja zakupów towarów i usług niezbędnych do utrzymania
i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, w tym środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych, druków i środków czystości,
e)gospodarowanie materiałami biurowymi oraz pieczęciami urzędowymi
i pieczątkami, w tym prowadzenie ich ewidencji,
f)dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń w budynkach Starostwa
i aktualność tablic informacyjnych,
g)zapewnie czystości i estetyki w budynkach i na posesji Starostwa;
12)prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
13)prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowej  inwentaryzacji mienia i bieżącą kontrolą jego stanu oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia).
14)koordynowanie spraw wynikających z ustawy o petycjach, w tym prowadzenie rejestru petycji wpływających do Starostwa;
15)prowadzenie spraw związanych z wyborami powszechnymi i referendami;
16)koordynowanie postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Starostwa przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, w tym prowadzenie ewidencji
tych wystąpień, sporządzanie rocznej informacji o nich i zamieszczanie
jej w Biuletynie Informacji Publicznej;
17)w zakresie systemu informatycznego:
a)jego wdrażanie i nadzór,
b)utrzymywanie w pełnej sprawności i ciągłości działania systemu,
c)zapewnienie infrastruktury informatycznej, w tym zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania,
d)kontrola legalności oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych komputerach używanych w Starostwie,
e)współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych w systemie informatycznym Starostwa,
f)zabezpieczenie dostępu do systemów informatycznych Starostwa,
g)opracowywanie instrukcji zarządzania system informatycznym,
h)rejestracja użytkowników systemów informatycznych i nadawanie im określonych uprawnień;
18)administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz ePUAP Starostwa
19) prowadzenie postępowań związanych z pojazdami przejętymi na własność Powiatu na podstawie art. 130a ust. 10 Prawo o ruchu drogowym, w zakresie określonym zarządzeniem Starosty.

 

 1. Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)
 4. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 111)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1121 ze zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870)
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tj. Dz. U. z 2013, poz. 924)
 14. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
 16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.   z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743  z późn. zm.)
 19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 912)
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)
 23. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 ze zm.)
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.)
 26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 27. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
 28. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
 29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.)
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316 ze zm.)
 31. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
 32. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 397.)
 33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. ze zm.)
 34. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U.
  z 2014 r. poz. 851 ze zm.)
 35. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
 36. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.)
 37. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz.U.2017 r. poz. 248)
 38. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)
 39. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352)

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Organizacyjny:

 1. Rejestr Uchwał Rady Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
 2. Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
 3. Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu Łowickiego (dostępnyw pokoju nr 103 – Biuro Rady, w godzinach pracy urzędu), 
 4. Rejestr wniosków i interpelacji radnych (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu)
 5. Rejestr wniosków składanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Łowickiego (wydziałowy) (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady, w godzinach pracy urzędu),
 6. Rejestr Stowarzyszeń (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
 7. Rejestr Fundacji (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
 8. Rejestr Zarządzeń Starosty Łowickiego (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat,
  w godzinach pracy urzędu),
 9. Ewidencja księgozbioru Starostwa (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat,
 10. w godzinach pracy urzędu),
 11. Centralny rejestr umów (dostępny w pokoju nr 101 - Sekretariat,w godzinach pracy urzędu),
 12. Centralny rejestr porozumień (dostępny w pokoju nr 101 - Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
 13. Rejestr pieczątek i pieczęci (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
 14. Ewidencja Biura Rzeczy Znalezionych (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
 15. Ewidencja Środków Trwałych (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
 16. Księgi Inwentarzowe (dostępne w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
 17. Ewidencja Ilościowa Pozaksięgowa (dostępna w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
 18. Ewidencja osób upoważnionych do dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP (dostępna w pokoju nr 115,w godzinach pracy urzędu),
 19. Dziennik korespondencyjny (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
 20. Rejestr korespondencyjny dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności „Poufne”, „Zastrzeżone” (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
 21. Książka udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym (dostępna w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
 22. Rejestr skarg i wniosków (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
 23. Rejestr przesyłek wychodzących (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
 24. Ewidencja delegacji służbowych (dostępna w pokoju nr 106 – kadry, w godzinach pracy urzędu),
 25. Ewidencja delegacji służbowych radnych (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
 26. Rejestr upoważnień (dostępny w pokoju nr 106 – kadry, w godzinach pracy urzędu).
 27. Ewidencja Wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową (dostępna w pokoju nr 21 - Kancelaria, w godzinach pracy urzędu).

Wymienione rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej.

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Organizacyjnym zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego „Jak załatwić sprawę w urzędzie?” w podkategorii „Sprawy obywatelskie”.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-12 14:48
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12361
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-29 09:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8745353
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-15 15:43

Stopka strony