Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Wydziałem Kontroli i Zarządzania Jednostkami kieruje Dyrektor Wydziału Ilona Wężowska       
pokój nr 16 (parter) tel.: 46 811 53 21,
e-mail: ilona.wezowska@powiatlowicki.pl

Pracownicy Wydziału:
Ilona Fudała - nr tel. 46 811 53 20, adres e-mail: ilona.fudala@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)
Katarzyna Radomska - nr tel. 46 811 53 36 , adres e-mail: katarzyna.radomska@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)
Bogusława Wróbel-Makowska - nr tel. 46 811 53 19,  adres e-mail: boguslawa.wrobel.makowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)
Dorota Kirej - nr tel. 46 811 53 18, adres e-mail: dorota.kirej@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)
Katarzyna Woźniak - nr tel. 46 811 53 33, adres e-mail: katarzyna.wozniak@powiatlowicki.pl, pokój nr 17 (parter)
Justyna Dzięgielewska - nr tel. 46 811 53 33, adres e-mail: justyna.dziegielewska@powiatlowicki.pl, pokój nr 17 (parter)
Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną - nr tel. 46 811 53 18

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami (KZJ) realizuje zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrony zdrowia, spraw społecznych, prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz kontroli i nadzoru.

Do zadań Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami należy w szczególności:
1) kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu, nadzorowanych przez Zarząd;
2) nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
3) koordynowanie ogółu działań podejmowanych dla zabezpieczenia realizacji celów
i zadań Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w tym:
a) zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli
zarządczej w Starostwie,
b) koordynowanie przebiegu procesu samooceny w Starostwie oraz jednostkach,
c) sporządzanie zbiorczych wyników z samooceny kontroli zarządczej w Powiecie,
d) gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej ze wszystkich jednostek
organizacyjnych Powiatu,
e) przygotowanie informacji zbiorczej o stanie kontroli zarządczej w Powiecie,
f) współpraca z kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami
powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie doradztwa w sprawach
dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach
organizacyjnych,
g) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli
zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością,
h) sporządzanie planów kontroli Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych
oraz sprawozdań z ich realizacji,
i) prowadzenie kontroli zgodnie z planem lub na doraźne polecenie Starosty, na
podstawie i w granicach udzielonego upoważnienia,
j) współdziałanie z audytorem wewnętrznym;
4) wykonywanie zadań należących do Powiatu jako organu prowadzącego szkoły oraz
placówki oświatowe, m.in.:
a) zapewnienie warunków działania szkoły łub placówki,
b) ustalanie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek,
c) zapewnienie obsługi organizacyjnej szkół i placówek,
d) pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek,
e) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek;
5) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem
i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych,
w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz
innych placówek oświatowych;
6) prowadzenie spraw w zakresie ustalania planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych;
7) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem naboru do szkół
ponadpodstawowych;
8) opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
9) opracowywanie regulaminów:
a) wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
b) przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
c) innych w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,
10) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie decyzji
o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawaniu i cofaniu szkołom niepublicznym
uprawnień szkoły publicznej;
11) wykonywanie zadań związanych z dotowaniem niepublicznych szkół i placówek wraz
z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji;
12) wykonywanie zadań związanych z dotowaniem publicznych szkół prowadzonych
przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego wraz z określeniem
szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji;
13) realizowanie zadań należących do właściwości Starosty określonych w ustawie
o systemie informacji oświatowej;
14) weryfikowanie zadań edukacyjnych (rzeczowych) realizowanych przez Powiat;
15) opracowywanie algorytmu subwencji oświatowej;
16) przeprowadzanie procedury powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
17) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzania lub odwołania ze
stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
18) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego
dyrektorów szkół i placówek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru
pedagogicznego;
19) współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie związanym
z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
dyrektorów tych jednostek;
20) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz
nagrodami Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki;
21) przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów z orzeczeniami do kształcenia
specjalnego w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w innych
powiatach oraz w centralnym systemie kierowania nieletnich na podstawie
postanowienia sądu;
22) koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli;
23) opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Powiat;
24) realizacja zadań związanych z przyznawaniem uczniom szkół ponadpodstawowych
stypendiów o charakterze naukowym;
25) przygotowanie posiedzeń i udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadającej
nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego;
26) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i przygotowywanie decyzji
administracyjnych o nadanym awansie zawodowym;
27) nadzorowanie realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe projektów
wspólfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współudział
w przygotowywaniu tych projektów, w szczególności w ustalaniu ich zakresu
rzeczowego oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów upoważniających te
jednostki do ich realizacji;
28) realizowanie zadań zapewniających warunki organizacyjno-prawne i finansowe do
prawidłowego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury;
29) współpraca z instytucjami kultury przy opracowywaniu projektów statutów;
30) prowadzenie spraw oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania rady
muzeum;
31) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
32) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej;
33) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, rozszerzania lub
ograniczania działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
34) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem funkcjonowania jednostek
działających w zakresie ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest
Powiat;
35) inicjowanie współpracy z podmiotami działającymi w zakresie ochrony zdrowia;
36) przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych;
37) prowadzenie monitoringu opieki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia mieszkańców,
funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz stanu systemu opieki zdrowotnej (sektora
publicznego i niepublicznego) w odniesieniu do bazy materialnej i społecznej;
38) przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej;
39) przygotowanie projektów uchwał w sprawie tekstu jednolitego i zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu;
40) realizacja zadań związanych z przyznaniem pomocy materialnej w formie stypendium
studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;
41) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd nadzoru nad
działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Powiatowego
Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym współpraca w zakresie realizowanych przez nie
zadań;
42) prowadzenie spraw oraz przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania
powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych;
43) prowadzenie spraw oraz przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania
rady rynku pracy;
44) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy opracowywaniu projektu
statutu jednostki;
45) organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, w tym tworzenie
warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających powstawaniu
stowarzyszeń oraz związków i klubów sportowych;
46) nadzorowanie i kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej;
47) wykonywanie zadań Powiatu i Starosty wynikających z ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym;
a) przygotowywanie projektów umów z adwokatami i radcami prawnymi,
porozumień z gminami w sprawie lokali z przeznaczeniem na punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej lub zarządzenia starosty w sprawie powiatowych lokali,
b) przygotowywanie projektów porozumień z okręgową radą adwokacką i radą
okręgowej izby radców prawnych,
c) udostępnianie określonych w ustawie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej,
d) prowadzenie spraw w zakresie powierzania prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego,
e) sporządzanie zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,
f) rozliczanie dotacji z budżetu państwa,
g) wyposażanie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762/.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915/.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe
/ Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm./.
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z
późn. zm./.
4. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych / t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm./.
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej / t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 584 z późn. zm./.
6. Ustawa z dnia 6 października 1992r. o orderach i odznaczeniach / (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 138 z późn. zm./.
7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
711 z późn. zm./.
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm./.
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm./.
10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn.
zm./
11. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej /Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm./.
12. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479/.
13. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 902 z późn.
zm./.
14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012
r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z
2012 r., poz. 189/.
15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie oraz edukacji prawnej /t.j. Dz. U. z 2021, poz. 945/.
16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
305 z późn. zm./.
17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm./.
18. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15,
poz. 84/.
19. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów
publicznych /Dz. Urz. MF z 2011 r., Nr 2, poz.11/.
20. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i
zarządzania ryzykiem/Dz. Urz. z 2012 r., MF, poz.56/.

Rejestry prowadzone w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami:

I. W formie papierowej:
a) Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
b) Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
c) Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
d) Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
e) Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (dostępny w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu).
f) Rejestr wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego.

II. W formie elektronicznej:
a) Rejestr instytucji kultury (dostępny w pokoju nr 102 w godzinach pracy urzędu).

 

 

Metryka

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-05-19 12:50
  • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-22 09:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18637
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-04-22 09:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9726944
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-11-28 15:40

Stopka strony