Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Adres: ul. Stanisławskiego 30A, 99-400 Łowicz

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy
Krystyna Nowińska - Świeszkowska 
tel. 46 830 00 93
pokój nr 1
 
Zastępca Dyrektora Wydziału 
Bożena Ryłek 
tel. 46 830 00 61
pokój nr 5
 
Punkt obsługi klienta
tel. 46 830 09 26
fax. 46 837 54 35
hol
 
Ewidencja gruntów i budynków
tel. 830 09 17, 830 04 71, 830 00 84
pokój nr 8
 
Udostępnianie materiałów z zasobu (wyrysy, kopie map sytuacyjnych i ewidencyjnych)
tel. 830 01 12
pokój nr 7
 
Zgałaszanie prac geodezyjnych
tel. 830 00 71
pokój nr 3
 
Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych
tel. 830 0061, 830 830 09 14
pokój nr 5
 
Akutalizacja powiatowych baz danych
tel. 830 0061, 830 830 09 14, 830 00 73
e-mail: rylek@powiatlowicki.pl
urszula.salamon@powiatlowicki.plfilip.jankowski@powiatlowicki.pl 
pokój nr 5 i nr 2
 
Postępowania administracyjne w sprawie zmian danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów
tel. 830 00 73
pokój nr 2
 
Koordynacja sytuowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel. 830 00 69
pokój nr 18
 
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
tel. 830 00 74
pokój nr 11
 
Gospodarka nieruchomościami Powiatu
tel. 830 09 11
e-mail: anna.kasinska@powiatlowicki.pl
pokój nr 11
 
 
Zakres działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw w obszarze geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, 
w szczególności z zakresu:

1)    prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wchodzącego 
w skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej tj. gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie, zabezpieczanie oraz wyłączanie materiałów z zasobu: 
a)    przyjmowanie do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b)    udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobu,
c)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
d)    tworzenie i udostępnianie standartowych opracowań kartograficznych;
2)    zakładania i modernizacji osnów szczegółowych;
3)    ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4)    prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
a)    okresowa i bieżąca aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków,
b)    udostępnianie informacji zawartej w operacie ewidencyjnym w formie wypisów 
z rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
c)    sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów 
i  budynków; 
5)    prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
6)    koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
7)    prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
8)    prowadzenia postępowań scaleniowych lub wymiennych;
9)    prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
10)    tworzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;  
11)    regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;  
12)    sprzedaży i zamiany nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem lub w dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały w zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie  nieruchomości jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych  fundacji;
13)    przekazywania nieruchomości  jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem, dzierżawę  oraz  użyczenie  na  cele  związane  z  ich  działalnością,  a także orzekania o wygaśnięciu trwałego zarządu oraz umów najmu, dzierżawy i użyczenia;
14)    dokonywania  darowizny  nieruchomości na cele  publiczne pomiędzy Skarbem Państwa i jednostkami  samorządu terytorialnego; 
15)    dokonywania  sprzedaży  nieruchomości  jednostkom  samorządu terytorialnego 
za cenę obniżoną;
16)    aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami;
17)    wywłaszczania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
18)    ustalania odszkodowania, przyznawania nieruchomości zamiennej za nieruchomości wywłaszczone;
19)    ustalania odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzących, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa oraz przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych; 
20)    orzekania na wniosek poprzedniego właściciela lub jego następcy prawnego o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, o odszkodowaniu, w tym także nieruchomości zamiennej, jeżeli nieruchomość użyta została na cel inny niż określony w drodze decyzji wywłaszczeniowej;
21)    ograniczania w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów 
i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody;
22)    orzekania  o nieodpłatnym przyznaniu własności działki  osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;
23)    orzekania o nieodpłatnym nadaniu działki właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
24)    orzekania o zwrocie działek Skarbu Państwa pod budynkami osobom uprawnionym;
25)    ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne;
26)    przekazywania w zarząd Lasów Państwowych gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego;
27)    przygotowywania dokumentacji geodezyjnej gruntów zalesionych Skarbu Państwa w celu przekazania ich Lasom Państwowym.

 
 
Podstawa prawna prowadzonych spraw z zakresu geodezji, kartografii i ewidencji gruntów i budynków:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. 14 kwietnia 2015.520)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.marca.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 17 kwietnia 2015.542)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 17 lipca 2001r.  w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001.84.911)
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013.1183)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012.1246)
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014.924)
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014.914)
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.( Dz.U. 2001.74.796)
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014.917)
10. Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.76.489 i zm. 2013.01.01)
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572)
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004.268.2663)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz.U. 1999.45.453)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.201.1333)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995.25.133)
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada  2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno-geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011.279.1642)
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999.45.454)
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012.1247)
19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 2001.80.866)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012.199)
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2013.249)
22. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014.1182, 2015.01.01 zm.)
23. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903 z póź.zm.),
24. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2013.707 z póź.zm.), 
25. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012.591 j.t póź.zm),
 
 
Podstawa prawna prowadzonych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 23 kwietnia 2014 r., poz. 518)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83 z póżn. zm.)
3. Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z póżn. zm.)
4. Ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012r. poz. 1187 oraz z 2013r. poz. 155)
5. Ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013r. poz. 712)
6. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z póżn. zm.)
7. Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013r. poz. 1393)
8. Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1594)
9. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687, oraz z 2014r. poz. 40)
10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1996r. Nr 28 poz. 169 z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1 września 2014 r., poz. 1153),
12. Ustawa z dnia  24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10 poz. 53 z późn. zm.)
13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społeczynm rolników (Dz.U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.)
 
 
Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Katasrtu i Gospodarki Nieruchomościami zawarty jest w zakładce menu podmiotowego Jak załatwić sprawę w urzędzie w podkategorii Geodezja, Kartografia i Gospodarka Nieruchomościami.
 
 
Formularze w wersji papierowej można otrzymać w punkcie obsługi klienta, lub z poniższej listy pobrać do wydruku.

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej/zasdaniczej

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Zgłoszenie prac kartograficznych

Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

Wniosek o uwierzytenienie dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej

Opis strony

Redaktor: Filip Jankowski - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 46 830 0112, fax 46 837 5015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15912
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-17 09:30

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4625777
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-18 16:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl