Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

1. Bogumiła Czułek – Inspektor, pokój nr 15, tel. (046) 837 56 78, e-mail: ab@powiatlowicki.pl;


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę (wniosek do pobrania tutaj):

1.1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę zawierający:

  • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę

1.2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione przez nowego inwestora (do pobrania tutaj);

1.3. ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;

1.4.  jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 2 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu);

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek

8.00 ÷ 16.00

Wtorek

8.00 ÷ 16.00

Środa

8.00 ÷ 17.00

Czwartek

8.00 ÷ 16.00

Piątek

8.00 ÷ 16.00

3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

3.1. od przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora – 90 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski w sprawach :- budownictwa mieszkaniowego,
- budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
- budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- instytucji jednostek budżetowych.

4. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 

5. Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia,

6.2. Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:

  • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
  • budowa  została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

 

  • opublikował: Maria Bazak
    data publikacji: 2003-12-09 10:11
  • zmodyfikował: Kamil Malejka
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-05 14:09

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6802
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-05 14:09

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7001094
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 18:25

Stopka strony