Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NIE WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Osoba odpowiedzialna:

1. Bogumiła Czułek – Inspektor, pokój nr 15, tel. (046) 837 56 78, e-mail: ab@powiatlowicki.pl;


Sposób załatwienia danej sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

1.1. Do zgloszenia budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

1.2. Do zgłoszenia budowy budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2 (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj) związanego z produkcją rolną i uzupelniającego zabudowe zagrodową:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic sytuacyjny działki z wrysowaną i zwymiarowaną  lub oznaczoną planowaną inwestycją lub mapa geodezyjna z oznaczoną lub wrysowaną i zwymiarowaną projektowaną inwestycją;

 • szczegółowy opis planowanych do wykonania robót budowlanych (rodzaj i zakres robót);

 • rysunki planowanego obiektu: rzut przyziemia, elewacje z naniesionymi wymiarami (długość, szerokość, wysokość);

 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia pełnomocnika;

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 18, 96-100 Skierniewice.

1.3. Do zgłoszenia budowy wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35,0 m2 (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic sytuacyjny działki z wrysowaną i zwymiarowaną  lub oznaczoną planowaną inwestycją lub mapa geodezyjna z oznaczoną lub wrysowaną i zwymiarowaną projektowaną inwestycją;

 • szczegółowy opis planowanych do wykonania robót budowlanych (rodzaj i zakres robót);

 • rysunki planowanego obiektu: rzut przyziemia, elewacje z naniesionymi wymiarami (długość, szerokość, wysokość);

 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia pełnomocnika;

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 18, 96-100 Skierniewice.

​1.4. Do zgloszenia budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic sytuacyjny działki z wrysowaną i zwymiarowaną  lub oznaczoną planowaną inwestycją lub mapa geodezyjna z oznaczoną lub wrysowaną i zwymiarowaną projektowaną inwestycją;

 • szczegółowy opis planowanych do wykonania robót budowlanych (rodzaj i zakres robót);

 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia pełnomocnika;

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 18, 96-100 Skierniewice.

1.5. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych;

 • kopia uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

 • szkice lub rysunki;

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;

 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

1.6. Do zgłoszenia remontu obiektu budowlanego (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic sytuacyjny działki z naniesionym obiektem budowlanym do remontu  lub mapa geodezyjna z obiektem budowlanym do remontu;

 • szczegółowy opis planowanych do wykonania robót budowlanych (rodzaj i zakres robót);

 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu , jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia pełnomocnika;

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 18, 96-100 Skierniewice.

1.7. Do zgłoszenia zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10,0 m3 (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic sytuacyjny lub mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz zwymiarowanymi odległościami usytuowania obiektu w stosunku do granic działki oraz istniejących obiektów;

 • szkice i rysunki zbiornika na ścieki wykonane i podpisane przez inwestora (mogą być również wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub jako typowe projekty sporządzone przez biura projektowe) lub karta katalogowa zbiornika na ścieki;

 • opis techniczny zbiornika na ścieki;

 • upoważnienia udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

1.8. Do zgłoszenia przebudowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic lokalizacji obiektu na działce na którym zaznaczono istniejące obiekty oraz obiekty których dotyczy zgłoszenie;

 • odpowiednie rysunki i szkice;

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;

 • upoważnienia udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 18, 96-100 Skierniewice.

1.9. Do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

1.10. Do złgoszenia budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • szkic lokalizacji obiektu na działce z zaznaczona projektowaną oczyszczalnią ścieków;

 • odpowiednie rysunki i szkice;

 • szczegółowy opis planowanych do wykonania robót budowlanych (rodzaj i zakres robót);

 • upoważnienia udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;

 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej 18, 96-100 Skierniewice.

1.11. Do zgłoszenia budowy zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • 2 egz. projektu budowlanego zjazdu wraz  z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami;

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;

 • upoważnienia udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

1.12. Do zgłoszenia wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35,0 m2 (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

1.13. Do zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj):

 • odpowiedni szkic sytuacyjny;

 • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych;

 • zgodę właściciela obiektu (wzór do pobrania tutaj);

 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.


2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek

8.00 ÷ 16.00

Wtorek

8.00 ÷ 16.00

Środa

8.00 ÷ 17.00

Czwartek

8.00 ÷ 16.00

Piątek

8.00 ÷ 16.00

 

3. Opłaty: W przypadku zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych opłata skarbowa wynosi:

 • sieć do 1 km - 105 zł;

 • sieć powyżej 1 km - 2143 zł.

4. Termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W ciągu tego czasu organ w drodze decyzji może wnieść sprzeciw, jeżeli projektowane zamierzenie budowlane jest niezgodne z prawem i przepisami techniczno-budowlanymi.

5. Tryb odwoławczy:

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wykonania zgłoszonych robót budowlanych stronie służy odwołanie od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.

6. Dodatkowe informacje:

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.


Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Metryka

 • opublikował: Maria Bazak
  data publikacji: 2003-12-09 11:01
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-20 13:04

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14591
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-20 13:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7118060
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:49

Stopka strony