Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Metryka

 • opublikował: LOmedyk
  data publikacji: 2006-03-29 04:19

Organizacja Liceum (element statutu)

§ 15


1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świą-tecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Termin zakończenia pierwszego półrocza przypada na miesiąc styczeń, w dniu wyznaczo-nym przez Dyrektora Liceum.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Liceum opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania Liceum. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
Liceum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obo-wiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zaintereso-wań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Liceum.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy do-puszczonych do użytku szkolnego.
6. Liczbę uczniów w oddziale określa, w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
7. Dyrektor Liceum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej
w zakresie rozszerzonym.
8. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.
9. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, pod pojęciem której rozumie się zajęcia o charakterze dydaktycznym. Zajęcia o charakterze opiekuńczo –wychowawczym trwają 60 minut.
a) szkoła dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej, języków obcych, biologii i chemii w klasach zwanych biologiczno-chemicznymi. Szkoła dokonuje podziału oddziału na grupy na innych zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa
z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Liceum oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
b) nauczanie języków obcych jest organizowane z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów.
10. Liceum przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Liceum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.


§ 16


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Liceum, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum oraz rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza biblioteką,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w oddziałach,
d) korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
5. Działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel – bibliotekarz, którego zadaniem jest:
a) gromadzenie i udostępnianie czytelnikom księgozbioru, opracowywanie i ewidencjonowanie biblioteczne księgozbioru,
b) organizowanie pracy czytelni,
c) kierowanie rozwojem czytelnictwa wśród uczniów,
d) wyrabianie nawyków samokształcenia,
e) prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
6. Szczegółowe zadania i formy pracy biblioteki określa Regulamin Biblioteki.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Urbańska, Anna Żaczek, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska
  data wytworzenia: 01.04.2006
 • opublikował: LOmedyk
  data publikacji: 2006-03-29 01:24
 • zmodyfikował: LOmedyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-21 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6659
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-21 15:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7114744
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-14 14:52

Stopka strony