Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

           BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

(w ramach Biura działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Adres: ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pok. Nr 4, 5, 6, 7

Tel.: 46 811-53-25, 46 811-53-26, 519-497-909
Fax.: 
e-mail: czk@powiatlowicki.pl

Kiero
wnik: Tomasz Kurczak
Tel.: 46 811-53-31509-023-246

e-mail: tomasz.kurczak@powiatlowicki.pl

Pracownicy Biura ZK:

1. Paulina Graszka - 46 811-53-25,  46 811-53-26,  519-497-909
2. Paweł Janikowski (dyżurny PCZK)- 46 811-53-25,  46 811-53-26,  519-497-909
3. Łukasz Liwarski (dyżurny PCZK),  46 811-53-25,  46 811-53-26,  519-497-909
4. Hubert Pawłowski (dyżurny PCZK),  46 811-53-25,  46 811-53-26,  519-497-909

Dzień tygodnia

Godziny dostępności pracowników Biura ZK oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Nr telefonu

Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
 

8.00 - 16.00
16.00 - 20.00

20.00 - 8.00

 

46 811-53-25
46 811-53-26
519-497-909

509-023-246 (kierownik Biura ZK)

46 811-53-25
46 811-53-26
519-497-909

Środa

8.00 - 17.00
17.00 - 20.00

20.00 - 8.00

46 811-53-25
46 811-53-26
519-497-909

509-023-246 (kierownik Biura ZK)

46 811-53-25
46 811-53-26
519-497-909

Sobota
Niedziela
Święta

Całodobowo

46 811-53-25
46 811-53-26
519-497-909


 

 

Zakres działania Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych :

1. Realizacja zadań w zakresie Zarządzania Kryzysowego:
1/ opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
2/ udział w organizacji i pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3/ wydawanie organom gmin zaleceń do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
4/ zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
5/ współdziałanie z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego,
6/ codzienne raportowanie o zaistniałych sytuacjach kryzysowych do Centralnej Aplikacji Raportującej oraz WCZK ,
7/ przyjmowanie i wysyłanie drogą e-mailową ostrzeżeń meteorologicznych oraz innych informacji a także umieszczanie ich na stronie internetowej Starostwa,
8/ współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zarządzania kryzysowego,
9/ monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu,
10/ prowadzenie i aktualizacja bazy danych w programie ARCUS,

2. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:
1/ opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz sprawozdań oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie łowickim,
2/ koordynacja działań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu,
3/ opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej, Planu Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia I i II stopnia,
4/ organizacyjne zabezpieczenie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
5/ kontrola zadań OC w gminach,

3. Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych:
1/ opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania powiatu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
2/ realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
3/ opracowywanie i aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej oraz organizacja treningów i szkoleń , opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
4/ opracowywanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Łowickiego na potrzeby obronne państwa, oraz sprawozdań w tym zakresie
5/ prowadzenie bazy HNS
6/ opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru
7/ opracowywanie i aktualizacja dokumentacji głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy,

4. Realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych:
1/ prowadzenie kancelarii niejawnej,
2/ prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,

5. Obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowywanie Projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

6. Utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z ramienia Starosty z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.

Wykaz aktów prawnych na podstawie, których Biuro ZK realizuje swoje zadania:

1. Z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ):
1) koordynowanie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarową i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
2) wykonywanie zadań ponadgminnych w zakresie obronności,
3) przygotowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią wspólnie z Wydziałem OS oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
4) sprawy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku oraz jej obsługą administracyjno-biurową.
2. Z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166):
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
6) Utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego zapewniają przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonują odpowiednio zadania, o których mowa w art. 16 ust. 2, Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach,
7) Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ust. 2, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz.144):
1) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie,
2) realizowanie i koordynowanie zadań obronnych na szczeblu powiatu zleconych przez Wojewodę,
3) tworzenie formacji obrony cywilnej w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną,
4) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
5) zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
6) zarządzanie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień przymusowego doprowadzenia w razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych.
4. Z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228):
1) zapewnienie i zorganizowanie ochrony informacji niejawnych,
2) zatrudnienie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
3) zorganizowanie i prowadzenie kancelarii niejawnej oraz spraw związanych z rejestrowaniem, przechowywaniem i obiegiem dokumentów niejawnych z klauzulą „poufne’ i „zastrzeżone”,
4) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
5) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
6) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
7) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
8) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
5. Z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr178, poz. 1380 z późn.zm.):
1) działalność koordynacyjno-operacyjna w sytuacjach noszących znamiona kryzysu oraz określanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
2) współdziałanie z administracją zespoloną, nie zespoloną i samorządową oraz innymi jednostkami w zakresie zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych katastrof i innych miejscowych zagrożeń,
3) organizowanie systemu łączności, alarmowanie i współdziałanie w dziedzinach ratowniczych.
6. Z ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014, poz. 333 z późn. zm.):
1) organizowanie współdziałania w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania.
7. Z ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2014 r poz.1815):
1) Koordynowanie realizacji zadań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego określanych i zalecanych przez właściwe organy centralne w zakresie zadań dotyczących obronności państwa.
8. Z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym ( t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1191):
1) Koordynowanie realizacji zadań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego,
2) W czasie stanu wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
3) Jeżeli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić te organy do czasu zniesienia stanu wyjątkowego lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komisarza rządowego.
9. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej Województw, Powiatów i Gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz.850 z późn.zm):
1) Przygotowanie oceny stanu zadań obrony cywilnej,
2) Przygotowanie, opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
3) Opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
4) Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
5) Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
6) Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
7) Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
8) Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
9) Koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
10) Koordynowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
11) Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
12) Koordynacja zadań związanych z dostawą wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody i urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
13) Organizowanie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
14) Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
15) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
16) Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
17) Opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
18) Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
19) Kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
20) Ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
21) Koordynacja zadań związanych z przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
22) Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej i ich uzgadnianie z właściwym dla swojego terenu działania organem obrony cywilnej,
10. Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004. Nr 181 poz. 1872 z późn.zm.):
1) Opracowywanie projektów wniosków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie świadczeń na potrzeby prowadzonych ćwiczeń w obronie cywilnej,
2) Występowanie z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń w związku z używaniem ich w czasie kwalifikacji wojskowej.
11. Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004. Nr 229 poz. 2307 z późn.zm.):
1) Opracowywanie projektów wniosków o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych.
12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r.Nr 98, poz.978):
1) Koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem warunków i infrastruktury do funkcjonowania organów wykonawczych samorządu terytorialnego na stanowiskach kierowania.
13. Z rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3):
1) opracowanie Planu Akcji Kurierskiej w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania burmistrzowi/wójtom,
14. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz.741):
1) Opracowywanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Łowickiego na potrzeby obronne państwa, 2) Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Dystrybucji Tabletek Jodku Potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu, 

15. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., Nr.219, poz.2218):
1) stan stałej gotowości obronnej państwa;
2) stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
3) stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.
16. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr.16, poz.152):
1) zasady wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

17. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017r. Nr 912)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U.z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz 1257 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1529 z późn. zm.)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Płoski
  data wytworzenia: 25.10.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-25 11:48
 • zmodyfikował: Tomasz Kurczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-13 12:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8761123
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony