Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 364/2013 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. ,,PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:04

Uchwała Nr 365/2013 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:10

Uchwała Nr 366/2013 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:24

Uchwała Nr 367/2013 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:31

Uchwała Nr 368/2013 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr XXXV/230/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:38

Uchwała Nr 369/2013 ZPŁ
 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:42

Uchwała Nr 370/2013 ZPŁ
z dnia 06 luty 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ).

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:46

Uchwała Nr 371/2013 ZPŁ
z dnia 06 luty 2013 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:49

Uchwała Nr 372/2013 ZPŁ
z dnia 06 luty 2013 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:52

Uchwała Nr 373/2013 ZPŁ
z dnia 06 luty 2013 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2013 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 14:57

Uchwała Nr 374/2013 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2013 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,, Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-14 15:23

Uchwała Nr 375/2013 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:19
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-20 09:28

Uchwała Nr 376/2013 ZPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVI/244/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:26

Uchwała Nr 377/2013 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:32

Uchwała Nr 378/2013 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:38

Uchwała Nr 379/2013 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ) z zakresu turystyki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:41

Uchwała Nr 380/2013 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:44

Uchwała Nr 381/2013 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 380/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:48

Uchwała Nr 382/2013 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków, którego przedmiotem jest: ,, Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:51

Uchwała Nr 383/2013 ZPŁ
z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-20 09:56

Uchwała Nr 384/2013 ZPŁ
z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 10:54

Uchwała Nr 385/2013 ZPŁ
z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,, Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych, tworzących granice jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 11:01

Uchwała Nr 386/2013 ZPŁ
z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia przetargu, którego przedmiotem jest ,, Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących zmienionych  granic działek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie ''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 11:14

Uchwała Nr 387/2013 ZPŁ
z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemii Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 11:19

Uchwała Nr 388/2013 ZPŁ
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 11:26

Uchwała Nr 389/2013 ZPŁ
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 388/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 11:29

Uchwała Nr 390/2013 ZPŁ
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-25 11:32

Uchwała Nr 391/2013 ZPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-22 15:02

Uchwała Nr 392/2013 ZPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyznania nagrody zawodnikowi za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-22 15:15

Uchwała Nr 393/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVII/250/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-22 15:18

Uchwała Nr 394/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-22 15:20

Uchwała Nr 395/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 394/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-22 15:23

Uchwała Nr 396/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-22 15:26

Uchwała Nr 397/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 08:32

Uchwała Nr 398/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 08:37

Uchwała Nr 399/2013 ZPŁ
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia ) z zakresu turystyki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 08:42

Uchwała Nr 400/2013 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 08:46

Uchwała Nr 401/2013 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,, Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych tworzących granicę jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie ''

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 08:52

Uchwała Nr 402/2013 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,, Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych, tworzących granicę jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie ''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 08:57

Uchwała Nr 403/2013 ZPŁ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7, 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest LD1O/00029270/8 oraz ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargach.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:03

Uchwała Nr 404/2013 ZPŁ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,, Twoje kompetencje gwarancją sukcesu ''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:09

Uchwała Nr 405/2013 ZPŁ
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:22

Uchwała Nr 406/2013 ZPŁ
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania Arkuszy Organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki na rok szkolny 2013/2014.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:25

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:26

Uchwała Nr 407/2013 ZPŁ
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Kapituły ,, Nagrody im. Władysława Grabskiego ''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:28

Uchwała Nr 408/2013 ZPŁ
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:30

Uchwała Nr 409/2013 ZPŁ
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 408/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-23 09:33

Uchwała Nr 410/2013 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Łowickiego w Stowarzyszeniu ,, Łowicka Grupa Rybacka ''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-29 10:36

Uchwała Nr 411/2013 ZPŁ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-29 10:44

Uchwała Nr 412/2013 ZPŁ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-29 10:46

Uchwała Nr 413/2013 ZPŁ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 412/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-29 10:49

Uchwała Nr 414/2013 ZPŁ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia pt. ,,Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego PSP w Łowiczu'' w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-29 10:56

Uchwała Nr 415/2013 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/255/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-05-06 09:13

Uchwała Nr 416/2013 ZPŁ
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-05-13 14:13

Uchwała Nr 417/2013 ZPŁ
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 416/2013 ZPŁ z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-05-13 14:18

Uchwała Nr 418/2013 ZPŁ
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-05-29 15:46

Uchwała Nr 419/2013 ZPŁ
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00028851/8.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-06-12 12:26

Uchwała Nr 420/2013 ZPŁ
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łowiczu, obręb Górki, oznaczonej nr 5624/1 i 5625/1 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-06-12 12:38

Uchwała Nr 421/2013 ZPŁ
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-06-12 12:44

Uchwała Nr 422/2013 ZPŁ
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 421/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-06-12 12:50

Uchwała Nr 423/2013 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-06-12 12:53

Uchwała Nr 424/2013 ZPŁ
z dnia 11 czerwca 2013 r
.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:23

Uchwała Nr 425/2013 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:26

Uchwała Nr 426/2013 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 425/2013 ZPŁ z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:30

Uchwała Nr 427/2013 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:33

Uchwała Nr 428/2013 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r
.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 423/2013 ZPŁ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków ZPŁ do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:37

Uchwała Nr 429/2013 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:40

Uchwała Nr 430/2013 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:44

Uchwała Nr 431/2013 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIX/264/2013 RPŁ z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:48

Uchwała Nr 432/2013 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 400/2013 ZPŁ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków ZPŁ do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:53

Uchwała Nr 433/2013 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:55

Uchwała Nr 434/2013 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 433/2013 ZPŁ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 09:58

Uchwała Nr 435/2013 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:02

Uchwała Nr 436/2013 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:06

Uchwała Nr 437/2013 ZPŁ
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:10

Uchwała Nr 438/2013 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania i wykonania umowy na realizację projektu pt. ,,Produkcja biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na dodatkową działalność gospodarczą na terenach wiejskich'' w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:14

Uchwała Nr 439/2013 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XL/271/2013 RPŁ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:17

Uchwała Nr 440/2013 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:20

Uchwała Nr 441/2013 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:22

Uchwała Nr 442/2013 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 441/2013 ZPŁ z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-12 10:25

Uchwała Nr 443/2013 ZPŁ
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu umową darowizny Pontonu Honda alum. T35-AE Stanowiącego własność Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-23 15:54

Uchwała Nr 444/2013 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Bursy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-24 08:51

Uchwała Nr 445/2013 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-24 08:56

Uchwała Nr 446/2013 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 400/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-01 14:55

Uchwała Nr 447/2013 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku powodzi na terenie Powiatu Łowickiego w zakresie infrastruktury drogowo - mostowej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-01 14:59

Uchwała Nr 448/2013 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-01 15:11

Uchwała Nr 449/2013 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-01 15:18

Uchwała Nr 450/2013 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-01 15:21

Uchwała Nr 451/2013 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 450/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-01 15:25

Uchwała Nr 452/2013 ZPŁ
z dnia 9 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-08-13 11:05

Uchwała Nr 453/2013 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:23

Uchwała Nr 454/2013 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 542/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:30

Uchwała Nr 455/2013 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:33

Uchwała Nr 456/2013 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 400/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:38

Uchwała Nr 457/2013 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego związanego z wymianą instalacji elektrycznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:42

Uchwała Nr 458/2013 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego związanego z wymianą instalacji elektrycznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:48

Uchwała Nr 459/2013 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zaopiniowania projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:51

Uchwała Nr 460/2013 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 09:54

Uchwała Nr 461/2013 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:12

Uchwała Nr 462/2013 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2013 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:18

Uchwała Nr 463/2013 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:25

Uchwała Nr 464/2013 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:28

Uchwała Nr 465/2013 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLI/273/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:31

Uchwała Nr 466/2013 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-19 09:12

Uchwała Nr 467/2013 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 466/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-19 09:16

Uchwała Nr 468/2013 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach do zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-19 09:23

Uchwała Nr 469/2013 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-19 09:28

Uchwała Nr 470/2013 ZPŁ
z dnia 03 września 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-19 09:31

Uchwała Nr 471/2013 ZPŁ
z dnia 03 września 2013 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-19 09:34

Uchwała Nr 472/2013 ZPŁ
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:14

Uchwała Nr 473/2013 ZPŁ
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLII/286/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:24

Uchwała Nr 473/2013 ZPŁ


Uchwała Nr 474/2013 ZPŁ
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:27

Uchwała Nr 475/2013 ZPŁ
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian  planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 474/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:32

Uchwała Nr 476/2013 ZPŁ
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:36

Uchwała Nr 477/2013 ZPŁ
z dnia 08 października 2013 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-10 14:08

Uchwała Nr 478/2013 ZPŁ
z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu z przeznaczeniem na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-17 13:51
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-17 14:01

Uchwała Nr 479/2013 ZPŁ
z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-17 13:54

Uchwała Nr 480/2013 ZPŁ
z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 479/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-17 13:58

Uchwała Nr 481/2013 ZPŁ
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Twoje kompetencje gwarancją sukcesu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 09:23

Uchwała Nr 482/2013 ZPŁ
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Chełmoński i co dalej? Nasze zainteresowania inwestycją w przyszłość''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 09:39

Uchwała Nr 483/2013 ZPŁ
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczenie dróg na terenie gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 09:42

Uchwała Nr 484/2013 ZPŁ
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 09:44

Uchwała Nr 485/2013 ZPŁ
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 484/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 11:08

Uchwała Nr 486/2013 ZPŁ
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 11:13

Uchwała Nr 487/2013 ZPŁ
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIII/295/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 12:00

Uchwała Nr 488/2013 ZPŁ
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 12:03

Uchwała Nr 489/2013 ZPŁ
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 488/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 12:06

Uchwała Nr 490/2013 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 277/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Łowicki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej zmienionej Uchwałą Nr 74/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 2011 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 12:15

Uchwała Nr 491/2013 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego związanego z wykonaniem  robót  ogólnobudowlanych i elektrycznych w ramach zadania pn. :Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 12:22

Uchwała Nr 492/2013 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego związanego z wykonaniem robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w ramach zadania pn.:Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-14 12:27

Uchwała Nr 493/2013 ZPŁ
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. ,,Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii-kształć się zawodowo''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:29

Uchwała Nr 494/2013 ZPŁ
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIV/302/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:34

Uchwała Nr 495/2013 ZPŁ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:37

Uchwała Nr 496/2013 ZPŁ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 495/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:40

Uchwała Nr 497/2013 ZPŁ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:42

Uchwała Nr 498/2013 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pt. ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:45

Uchwała Nr 499/2013 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pn. ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-04 15:49

Uchwała Nr 500/2013 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. ,,Staże zawodowe - szansą na dobrą pracę'' w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.


Uchwała Nr 501/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie odwołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 08:46

Uchwała Nr 502/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 08:49

Uchwała Nr 503/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 08:53

Uchwała Nr 504/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 08:56

Uchwała Nr 505/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wybory trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 09:00

Uchwała Nr 506/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 09:02

Uchwała Nr 507/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 09:05

Uchwała Nr 508/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 09:10

Uchwała Nr 509/2013 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 508/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-05 09:18

Uchwała Nr 510/2013 ZPŁ
z dnia 04 grudnia 2013 r.

w sprawie procedury przygotowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2014-2020 (z rozszerzeniem do 2027 r.).

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:48

Uchwała Nr 511/2013 ZPŁ
z dnia 04 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:51

Uchwała Nr 512/2013 ZPŁ
z dnia 04 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 511/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:54

Uchwała Nr 513/2013 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-13 09:02

Uchwała Nr 514/2013 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-13 09:05

Uchwała Nr 515/2013 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-13 09:10

Uchwała Nr 516/2013 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-13 09:15

Uchwała Nr 517/2013 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r
.
w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-13 09:23

Uchwała Nr 518/2013 ZPŁ
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:03

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:03

Uchwała Nr 519/2013 ZPŁ
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 518/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:10

Uchwała Nr 520/2013 ZPŁ
z dnia 11 grudnia 2013 r
.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:12

Uchwała Nr 521/2013 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności przygotowawczych w celu nabycia na rzecz Powiatu Łowickiego  nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5.
 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:16

Uchwała Nr 522/2013 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:19

Uchwała Nr 523/2013 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 522/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:22

Uchwała Nr 524/2013 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/308/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:26

Uchwała Nr 525/2013 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie użyczenia Noktowizora Lornetki Dipol D212 PRO 6x 1+ (o powiększeniu 6x, generacji 1+) oraz oświetlacza laserowego Dipol IR L3 stanowiącego własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:30

Uchwała Nr 526/2013 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-03 09:02

Uchwała Nr 527/2013 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 526/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-03 09:08

Uchwała Nr 528/2013 ZPŁ
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Łowickiemu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-03 09:12

Uchwała Nr 529/2013 ZPŁ
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-03 09:14

Uchwała Nr 530/2013 ZPŁ
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 529/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-03 09:17

Uchwała Nr 531/2013 ZPŁ
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-03 09:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10518
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 10:25:55