Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz
e-mail: ab@powiatlowicki.pl

Wydziałem Architektoniczno - Budowlanym kieruje Dyrektor Kamil Malejka      
pokój nr 16 tel.: 46 811 53 63,
e-mail: kamil.malejka@powiatlowicki.pl

Pracownicy Wydziału:
Krzysztof Wojda - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: krzysztof.wojda@powiatlowicki.pl, pok. nr 17;
Mirosława Pawlata - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 61, e-mail: miroslawa.pawlata@powiatlowicki.pl, pok. nr 14;
Bogumiła Czułek - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: bogumila.czulek@powiatlowicki.pl, pok. nr 17;
Bogusława Lisiewska - przyjmowanie zgłoszeń, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl, pok. nr 15;
Jacek Brzozowski - pomoc administracyjna, tel. (046) 811 53 60, e-mail: jacek.brzozowski@powiatlowicki.pl, pok. nr 14.

Do zadań Wydziału Architektoniczno - Budowlanego należy w szczególności:
1) sprawdzanie w przedłożonych do zatwierdzenia projektach budowlanych zgodności z wymogami określonymi w przepisach ustawy Prawo budowlane, w tym:
a) zgodności z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) zgodności z decyzją o warunkach zabudowy,
c) zgodności z wymogami ochrony środowiska (przedsięwzięcia oddziaływujące na środowisko),
d) zgodności projektu zagospodarowania z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
e) kompletności projektu, posiadania wymaganych opinii i uzgodnień,
f) uprawnień projektanta i oświadczenia zgodności opracowywanego projektu ze sztuką budowlaną,
g) prawidłowości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
2) wydawanie postanowień o usunięciu nieprawidłowości w zgłoszonych projektach budowlanych;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę,
b) zmiany sposobu użytkowania,
c) rozbiórki obiektów budowlanych,
d) umorzenia postępowania,
e) przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,
I) zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
g) uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
h) wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,
i) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia podziału nieruchomości,
j) o sprzeciwie na dokonane zgłoszenia lub nakładanie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) prowadzenie postępowań o ochronie środowiska przed wydaniem pozwolenia na budowę, jeżeli wynika to z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
5) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania budowy i robót niewymagających pozwolenia na budowę;
6) uzgadnianie projektów planów przestrzennego zagospodarowania i studium gmin z terenu powiatu łowickiego w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
7) opiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) prowadzenie ujednoliconych rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę;
9) występowanie do ministra właściwego ds. budownictwa, na wniosek inwestora, o upoważnienie do udzielenia zgody na  odstępstwo od warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
10) wydawanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie upoważnienia właściwego ministra;
11) wydawanie zaświadczeń właścicielom domów jednorodzinnych potwierdzających powierzchnię użytkową i Wyposażenie techniczne;
12) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.


Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1554)
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)
15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 81)
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219,
poz. 1864 z późn. zm.)
18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(Dz. U. poz. 1170).

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Architektoniczno - Budowlany:
I. w formie papierowej:
1. Rejestr wydawanych dzienników budowy;
2. Rejestr wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego.
II. w formie elektronicznej:
1. Rejestr wniosków i decyzji (RWD) - http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl;
2. Meldunek o budownictwie mieszkaniowym - www.stat.gov.pl;
3. Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych - www.stat.gov.pl;
4. Wykaz ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania - https://ankiet.stat.gov.pl/sp.transgus/

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-08-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-19 14:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Wojda
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 14:17

FORMULARZE DO POBRANIA:
Formularze w wersji papierowej można pobrać w pokoju nr 15.
Formularze w wersji elektronicznej do pobrania tutaj.

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Budownictwo".

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2015-04-28 15:23
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 12:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31244
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-05 14:17:50