Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

Powiat Łowicki w 2018 roku realizuje samodzielnie zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej - art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w lokalach powiatowych wg poniższych harmonogramów:

Punkt 1.

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30
(siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00

Szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa załącznik nr 1 w formie PDF.

Punkt 2.

99-423 Bielawy, Borówek 56
(siedziba Domu Pomocy Społecznej)

- poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00-13.00

- wtorek, czwartek w godz. 14.00-18.00.

Prowadzenie trzeciego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Łowicki powierzył organizacji pożytku publicznego – CARITAS Diecezji Łowickiej z siedzibą w Łowiczu, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz.  Punkt ten zlokalizowany jest w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30 (siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w nim jest od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 – 16.00 przez radcę prawną Joannę Bociąga.

Uwaga:

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie udzielana w dni ustawowo wolne od pracy tj. :
1 stycznia, 2 kwietnia, 1 i 3 maja, 31 maja, 15 sierpnia, 1 listopada oraz 25 i 26 grudnia. 

 

Ważne informacje:

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z art. 3 ust. 1  ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)  „nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.”

Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z art. 3 ust. 2  powyższej ustawy „nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.”

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy „nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, i poz. 1985)  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i poz. 1984), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. poz. 456 i poz. 1386), , lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 z 2017 r. poz. 60),  lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 8. która jest w ciąży.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 1. ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 7. ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych
w ust. 2 pkt 1–5.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

7. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przez trzy lata od dnia ich sporządzenia.”

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Jaros
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5065
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-03 13:35

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5663625
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 12:46

Stopka strony