Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Sabina Markiewicz – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

Telefon 46 830 09 98

e-mail smarkiewicz@powiatlowicki.pl

pokój nr 14 parter

Wymagane dokumenty:
1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby
2. Określenie typu szkoły i rodzaju  szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunków lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu

 d) bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami
4. Statut szkoły lub placówki
5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

7. W przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
Miejsce składania dokumentów: Kancelaria, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00
Opłaty: nie obowiązują
Termin i sposób załatwienia sprawy:
wpis dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczane jest zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:
Kuratorium Oświaty

Dodatkowe informacje:
Odmowa wpisu do ewidencji następuje jeżeli:
- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w punkcie 1-6 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w odpowiednim terminie
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59); 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257); 

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1927 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 949)

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-06-30 08:49
  • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-27 08:55

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6566166
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 15:12

Stopka strony