Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Nazwa wydziału:
Wydział Organizacyjny


Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Organizacyjny
tel. 46 811 53 00, pokój nr 101
 

Zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie rejonowym. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie Starostę, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (art. 40). Informacja o procedurze wpisu stowarzyszenia do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych dostępna jest w zakładce „Jak załatwić sprawę w urzędzie?”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 42. ust. 1 Ustawy stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2). Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3).

UWAGA!

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) które nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie do 20 maja 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. Poz. 1923) zostały rozwiązane z mocy prawa.

 

 

Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszeń nadzorowanych przez Starostę Łowickiego

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 30. 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rejestrowania stowarzyszeń oraz monitorowania ich działalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);
 7. posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;
 10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zarejestrowania stowarzyszenia; w pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1923)

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Stychlerz
 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2016-09-29 11:33
 • zmodyfikował: Magdalena Stychlerz
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 10:33

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2016-09-29 11:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:16:01