Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI

ul. Stanisławskiego 30A, 99-400 Łowicz
e-mail: gkn@powiatlowicki.pl


Wydziałem Geodezji, Kartografii i Nieruchomości kieruje  Dyrektor - Geodeta Powiatowy - Tomasz Kantorski      
pokój nr 1 tel.: 46 811 53 74,
e-mail: tomasz.kantorski@powiatlowicki.pl

Zastępca Dyrektora:
Bożena Ryłek, tel.: 46 811 53 73, e-mail: bozena.rylek@powiatlowicki.pl, pokój nr 2

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Żaneta Fijałkowska-Olba, tel.: 46 811 53 80, e-mail: zaneta.fijalkowska.olba@powiatlowicki.pl, pokój nr 7

Punkt obsługi interesanta:
Kamila Kosiorek-Żyto, tel.: 46 811 53 75, fax. 46 811 53 76, e-mail: gkn@powiatlowicki.pl, hol

Ewidencja gruntów i budynków:
Marianna Czekaj, tel.: 46 811 53 71, e-mail: marianna.czekaj@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
Joanna Biedulska, tel.: 46 811 53 70, e-mail: joanna.biedulska@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
 
Udostępnianie materiałów z zasobu (w tym kopie map sytuacyjnych i ewidencyjnych):
Edyta Mazur, tel.: 46 811 53 78, e-mail: edyta.mazur@powiatlowicki.pl, pokój nr 3
Dominik Dryjer, tel.: 46 811 53 77, e-mail: dominik.dryjer@powiatlowicki.pl, pokój nr 5

Obsługa wniosków o wydanie kopii map sytuacyjnych i ewidencyjnych
Jarosław Stefański, tel.: 46 811 53 37, pokój nr 3

Mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą oraz inne materiały zasobu można zamówić za pośrednictwem strony https://lowicz.geoportal2.pl/map/mat/mat.php

Udostępnianie materiałów z zasobu (wyrysy wraz z wypisami):
Tomasz Dymek, tel.: 46 811 53 83, e-mail: tomasz.dymek@powiatlowicki.pl, pokój nr 8

Zgłaszanie prac geodezyjnych:
Edyta Mazur, tel.: 46 811 53 78, e-mail: edyta.mazur@powiatlowicki.pl, pokój nr 3
 
Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych, aktualizacja powiatowych baz danych:
Żaneta Fijałkowska-Olba, tel.: 46 811 53 80, e-mail: zaneta.fijalkowska.olba@powiatlowicki.pl, pokój nr 7
Urszula Salamon, tel.: 46 811 53 81, e-mail: urszula.salamon@powiatlowicki.pl, pokój nr 7
Karolina Miziała-Michalska, tel.: 46 811 53 79, e-mail: karolina.miziala.michalska@powiatlowicki.pl, pokój nr 5
Dominik Dryjer, tel.: 46 811 53 77, e-mail: dominik.dryjer@powiatlowicki.pl, pokój nr 5
 
Postępowania administracyjne w sprawie zmian danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów:
Urszula Salamon, tel.: 46 811 53 81, e-mail: urszula.salamon@powiatlowicki.pl, pokój nr 7
 
Koordynacja sytuowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Dominik Dryjer, tel.: 46 811 53 77, e-mail: dominik.dryjer@powiatlowicki.pl, pokój nr 5

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Łowickiego:
Katarzyna Reczulska, tel.: 46 811 53 67, e-mail: katarzyna.reczulska@powiatlowicki.pl, pokój nr 18
Karolina Miodek, tel.: 46 811 53 67, e-mail: karolina.miodek@powiatlowicki.pl, pokój nr 18
Katarzyna Bakalarska, tel.: 46 811 53 67, e-mail: katarzyna.bakalarska@powiatlowicki.pl pok. nr 18
Aneta Kotlarska-Gałaj, tel.: 46 811 53 85, e-mail: aneta.galaj@powiatlowicki.pl, pokój nr 2

OGÓLNE INFORMACJE:
Formularze w wersji papierowej można otrzymać w punkcie obsługi interesanta, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu pobrać do wydruku i wypełnione z załączoną klauzulą RODO należy złożyć w punkcie obsługi interesanta lub skrzynce podawczej, bądź poprzez e-mail gkn@powiatlowicki.pl

Opłaty dokonuje się przy odbiorze na miejscu kartą, gotówką lub kartą w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28, bądź przelewem po otrzymaniu dokumentu opłaty.

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości należy prowadzenie spraw w obszarze geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków w szczególności:
1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wchodzącego w skład Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie, zabezpieczanie oraz wyłączanie materiałów z zasobu:
a) przyjmowanie do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobu,
c) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
d) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
2) zakładania i modernizacji osnów szczegółowych;
3) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
a) okresowa i bieżąca aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
b) udostępnianie informacji zawartej w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartoteki wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
c) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków;
5) prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
6) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
7) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
8) prowadzenia postępowań scaleniowych lub wymiennych;
9) prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
10) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
11) tworzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
12) regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
13) sprzedaży i zamiany nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem lub w dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały w zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie nieruchomości jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji;
14) przekazywania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością, a także orzekania o wygaśnięciu trwałego zarządu oraz umów nąjmu, dzierżawy i użyczenia;
15) dokonywania darowizny nieruchomości na cele publiczne pomiędzy Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego;
16) dokonywania sprzedaży nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną;
17) aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami oraz windykacja, w tym podejmowanie natychmiastowych działań wobec dłużników przekazywanych przez Wydział Finansowy;
18) wywłaszczania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
19) ustalania odszkodowania, przyznawania nieruchomości zamiennej za nieruchomości wywłaszczone;
20) ustalania odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzących z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa oraz przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych;
21) orzekania na wniosek poprzedniego właściciela lub jego następcy prawnego o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, o odszkodowaniu, w tym także nieruchomości zamiennej, jeżeli nieruchomość użyta została na cel inny niż określony w drodze decyzji wywłaszczeniowej;
22) ograniczania w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych łub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody;
23) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów;
24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
25) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu; .
26) przekazywanie wykazów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
27) orzekania o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;
28) orzekania o nieodpłatnym nadaniu działki właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
29) orzekania o zwrocie działek Skarbu Państwa pod budynkami osobom uprawnionym;
30) ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne;
31) przekazywania w zarząd Lasów Państwowych gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
32) przygotowywania dokumentacji geodezyjnej gruntów zalesionych Skarbu Państwa w celu przekazania ich Lasom Państwowym;
33) przekazywania wykazów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości.
34) W skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wchodzi geodeta powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej,

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 555).
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1961).
6. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
12. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.).
18. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.).

 
Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zawarty jest w zakładce menu podmiotowego Jak załatwić sprawę w urzędzie w podkategorii Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
 

drukuj ()

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej można wypełnić i przesłać po zalogowaniu za pomocą Geoportalu Powiatu Łowickiego ( https://lowicz.geoportal2.pl/map/mat/mat.php )

Szczegółowe informacje związane ze złożeniem wniosku, można uzyskać pod numerem tel. 46 811-53-77

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;
- projekt projektowanej sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem punktów załamania sieci (w pliku .dxf);
- wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanej sieci (nr, x, y w pliku .pdf);
- dodatkowe dokumenty uznane przez wnioskodawcę za mające znaczenie przy sytuowaniu projektowanej sieci.

Wniosek o ujawnienie aktu notarialnego/postanowienia

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62598
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-28 08:37:29