Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Adres: ul. Stanisławskiego 30A, 99-400 Łowicz
 

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy
Tomasz Kantorski
tel. 46 811 53 74
e-mail: tomasz.kantorski@powiatlowicki.pl
pokój nr 1
 
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bożena Ryłek
tel. 46 811 53 73
e-mail: bozena.rylek@powiatlowicki.pl
pokój nr 2

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Żaneta Fijałkowska-Olba
tel. 46 811 53 80
e-mail: zaneta.fijalkowska.olba@powiatlowicki.pl
pokój nr 7

Punkt obsługi petenta
Kamila Kosiorek-Żyto
tel. 46 811 53 75
fax. 46 811 53 76
e-mail: gkn@powiatlowicki.pl

Ewidencja gruntów i budynków
Marianna Czekaj
tel. 46 811 53 71
e-mail: marianna.czekaj@powiatlowicki.pl
Joanna Biedulska
tel. 46 811 53 70
e-mail: joanna.biedulska@powiatlowicki.pl
pokój nr 8
 
Udostępnianie materiałów z zasobu (kopie map sytuacyjnych i ewidencyjnych)
Katarzyna Całka
tel. 46 811 53 76
e-mail: katarzyna.calka@powiatlowicki.pl
pokój nr 8

Udostępnianie materiałów z zasobu (wyrysy wraz z wypisami)
Tomasz Dymek
tel. 46 811 53 83
e-mail:  tomasz.dymek@powiatlowicki.pl
pokój nr 2

Zgłaszanie prac geodezyjnych
Edyta Mazur
tel. 46 811 53 78
e-mail: edyta.mazur@powiatlowicki.pl
pokój nr 3
 
Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych, aktualizacja powiatowych baz danych
Żaneta Fijałkowska-Olba
tel. 46 811 53 80
e-mail: zaneta.fijalkowska.olba@powiatlowicki.pl
pokój nr 7
Urszula Salamon
tel. 46 811 53 81
e-mail: urszula.salamon@powiatlowicki.pl
pokój nr 7
Karolina Miziała-Michalska
tel. 46 811 53 79
e-mail: karolina.miziala.michalska@powiatlowicki.pl
pokój nr 5
Kamil Jarota
tel. 46 811 53 37
e-mail: kamil.jarota@powiatlowicki.pl
pokój nr 5
 
Postępowania administracyjne w sprawie zmian danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Urszula Salamon
tel. 46 811 53 81
e-mail: urszula.salamon@powiatlowicki.pl
pokój nr 7
 
Koordynacja sytuowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Dominik Dryjer
tel. 46 811 53 77
e-mail: dominik.dryjer@powiatlowicki.pl
pokój nr 3

Gospodarka nieruchomościami

pokój nr 18
Zenon Kaźmierczak
tel. 46 811 53 64
e-mail: zenon.kazmierczak@powiatlowicki.pl

Katarzyna Reczulska
tel. 46 811 53 67
e-mail: katarzyna.reczulska@powiatlowicki.pl

Karolina Miodek
tel. 46 811 53 67
e-mail: karolina.miodek@powiatlowicki.pl

Aneta Kotlarska-Gałaj
tel. 46 811 53 85
e-mail: aneta.galaj@powiatlowicki.pl
 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE

Formularze w wersji papierowej można otrzymać w punkcie obsługi klienta, lub ze strony biuletynu pobrać do wydruku i wypełnione z załączoną klauzulą RODO należy złożyć w punkcie obsługi petenta lub skrzynce podawczej, bądź poprzez mail gkn@powiatlowicki.pl

Opłaty dokonuje się przy odbiorze na miejscu kartą, gotówką w sąsiednim budynku Urzędu Pracy bądź przelewem po otrzymaniu dokumentu opłaty.

 

 
Zakres działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw w obszarze geodezji, kartografii i ewidencji gruntów 
w szczególności z zakresu:

1)    prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wchodzącego 
w skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej tj. gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie, zabezpieczanie oraz wyłączanie materiałów z zasobu: 
a)    przyjmowanie do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b)    udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobu,
c)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
d)    tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
2)    zakładania i modernizacji osnów szczegółowych;
3)    ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4)    prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
a)    okresowa i bieżąca aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków,
b)    udostępnianie informacji zawartej w operacie ewidencyjnym w formie wypisów 
z rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
c)    sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów 
i  budynków; 
5)    prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
6)    koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
7)    prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
8)    prowadzenia postępowań scaleniowych lub wymiennych;
9)    prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 

Podstawa prawna prowadzonych spraw z zakresu geodezji, kartografii i ewidencji gruntów i budynków:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2019 poz. 725)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.marca.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz.393)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 17 lipca 2001r.  w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001.84.911)
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013.1183)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012.1246)
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014.924)
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014.914)
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.( Dz.U. 2001.74.796)
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014.917)
10. Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.76.489 i zm. 2013.01.01)
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572)
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004.268.2663)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz.U. 1999.45.453)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.201.1333)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995.25.133)
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada  2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno-geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011.279.1642)
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999.45.454)
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012.1247)
19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 2001.80.866)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012.199)
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2013.249)
22. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014.1182, 2015.01.01 zm.)
23. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903 z póź.zm.),
24. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2013.707 z póź.zm.), 
25. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012.591 j.t póź.zm).
 

Gospodarka nieruchomościami:

 • tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i powiatu,
 • określanie wartości nieruchomości pozostających w zasobach,
 • sporządzanie planu wykorzystania zasobów,
 • oddawanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w użyczenie, najem i dzierżawę oraz  naliczanie należności z tych tytułów,
 • prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu zarządu, prowadzenie postępowania dowodowego i wydawanie decyzji o zmianie wysokości opłaty, 
 • prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowania dowodowego, wypowiadanie obowiązującej wysokości opłaty rocznej oraz składanie propozycji dotyczących ustalenia nowej opłaty rocznej,
 • rozpatrywanie wniosków o bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste,
 • ustalanie na wniosek strony innych terminów uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności także w zakresie nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości,
 • przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 • przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania zgody Wojewody lub Rady Powiatu na zbycie oraz do zawarcia umowy notarialnej,
 • wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i niektórym osobom prawnym w prawo własności, ustalanie należności za nabycie prawa własności,
 • orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz  o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
 • wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości i zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych, łączności i sygnalizacji,
 • ustalanie odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości,
 • ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
 • prowadzenie postępowań  w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,
 • orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
 • zwrot działek gruntu właścicielom budynków znajdujących się na nich, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Podstawa prawna prowadzonych spraw.

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 z późn. zm.).
 
Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Geodezji i Kartografii zawarty jest w zakładce menu podmiotowego Jak załatwić sprawę w urzędzie w podkategorii Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Dymek
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-07-28 11:15
 • zmodyfikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 13:25

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej można wypełnić i przesłać po zalogowaniu za pomocą Geoportalu Powiatu Łowickiego ( https://lowicz.geoportal2.pl/map/mat/mat.php )

Szczegółowe informacje związane ze złożeniem wniosku, można uzyskać pod numerem tel. 46 811-53-77

Do wniosku należy dołączyć:

- plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;

- projekt projektowanej sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem punktów załamania sieci (w pliku .dxf);

- wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanej sieci (nr, x, y w pliku .pdf);

- dodatkowe dokumenty uznane przez wnioskodawcę za mające znaczenie przy sytuowaniu projektowanej sieci.

Metryka

 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2021-10-14 13:52
 • zmodyfikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 14:02

Wniosek o ujawnienie aktu notarialnego/postanowienia

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Metryka

 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2021-09-06 13:07

Opis strony

Redaktor: Filip Jankowski - Wydział Geodezji i Kartografii

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40434
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-12-09 15:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8966986
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-01-17 13:18

Stopka strony