Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:
Ilona Fudała – inspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami
Telefon: 46 854 94 76
e-mail: edukacja2@powiatlowicki.pl
pokój nr 14  (parter)
 

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

Komitet założycielski składa do Starosty Łowickiego wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,   wraz z załącznikami:

1)  protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu klubu
     sportowego, uchwaleniu statutu oraz wyboru komitetu założycielskiego,

2)  lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce
     urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

3)  statut klubu sportowego (3 egz.),

4)  informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

5)  uchwała zebrania założycielskiego o upoważnieniu komitetu założycielskiego
     do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji,

6)   Dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz,
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-16.00, środa w godz. 8.00-17.00

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości - 10, 00 zł.
Opłatę wnosi się na konto bankowe:
76 2030 0045 1110 0000 0236 7380

Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Z dopiskiem: opłata za wpis do ewidencji klubów sportowych.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Dodatkowe informacje:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łowickiego należy zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w Statucie dokonać wyboru władz Klubu (zarząd i komisja rewizyjna). Po odbyciu Walnego Zebrania należy w ciągu 14 dni złożyć   wniosek o wpis do ewidencji składu Zarządu Klubu oraz wniosek o wpis składu Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

Uczniowski klub sportowy / klub sportowy działający w formie  stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji.

Klub sportowy wpisany do ww. ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian (np.: nazwa, siedziba, adres klubu sportowego; imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, zmiana statutu, dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych), złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Łowicki) wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych.  

 Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia podpisany przez osoby upoważnione
      do reprezentowania Klubu.

2)   Dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami,
ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, pokój nr 14, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-16.00, środa w godz. 8.00-17.00

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości - 17, 00 zł.
Opłatę wnosi się na konto bankowe:
76 2030 0045 1110 0000 0236 7380

Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Z dopiskiem: opłata za zaświadczenie dot. ewidencji klubów sportowych.

 Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 czerwca 2010 r. o sporcie.

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Metryka

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-06-30 13:18
  • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 10:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-06 10:23:26