Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 192/2016 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania środków trwałych Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 193/2016 ZPŁ
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2016 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 194/2016 ZPŁ
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr XV/91/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 195/2016 ZPŁ
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 196/2016 ZPŁ
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 197/2016 ZPŁ
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 196/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 198/2016 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 199/2016 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 200/2016 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 746/15 oraz w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 201/2016 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 747/15 oraz w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 202/2016 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 748/15 oraz w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 203/2016 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 749/15 oraz w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-22 10:11

Uchwała Nr 204/2016 ZPŁ
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Powiatu Łowickiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Erasmus Plus Mobilność.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 11:08

Uchwała Nr 205/2016 ZPŁ
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie gminy Łyszkowice do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 11:08

Uchwała Nr 206/2016 ZPŁ
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (II)'' realizowanego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w ramch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.2 ,,Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 11:08

Uchwała Nr 207/2016 ZPŁ
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 11:08

Uchwała Nr 208/2016 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/100/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-09 14:32

Uchwała Nr 209/2016 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-09 14:32

Uchwała Nr 210/2016 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 209/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-09 14:32

Uchwała Nr 211/2016 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-09 14:32

Uchwała Nr 212/2016 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r., przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-09 14:32

Uchwała Nr 213/2016 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 14:18

Uchwała Nr 214/2016 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 273/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 14:18

Uchwała Nr 215/2016 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 14:18

Uchwała Nr 216/2016 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 215/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 14:18

Uchwała Nr 217/2016 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 14:18

Uchwała Nr 218/2016 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/113/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 219/2016 ZPŁ
z dnia 09 marca 2016 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działanośc pozytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 220/2016 ZPŁ
z dnia 09 marca 2016 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 221/2016 ZPŁ
z dnia 09 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania pn. ,,Formy ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych województwa łódzkiego'' - program realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 222/2016 ZPŁ
z dnia 09 marca 2016 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23063.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 223/2016 ZPŁ
z dnia 09 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 224/2016 ZPŁ
z dnia 09 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie relacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 225/2016 ZPŁ
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przedmiotem jest: ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 226/2016 ZPŁ
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, połozonych na terenie powiatu łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 227/2016 ZPŁ
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gmin: Bielawy, Kiernozia, Kocierzew Południowy''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 228/2016 ZPŁ
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 229/2016 ZPŁ
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:12

Uchwała Nr 230/2016 ZPŁ
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.


Uchwała Nr 231/2016 ZPŁ
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 232/2016 ZPŁ
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 233/2016 ZPŁ
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 234/2016 ZPŁ
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gmin: Bielawy, Kiernozia, Kocierzew Południowy''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 235/2016 ZPŁ
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania zwykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 236/2016 ZPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 237/2016 ZPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 238/2016 ZPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 237/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 239/2016 ZPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 240/2016 ZPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 241/2016 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Sporządzenie uproszczonych planów urzadzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 242/2016 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnyvh warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu  lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-05 15:35

Uchwała Nr 243/2016 ZPŁ
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2016.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 244/2016 ZPŁ
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku 2016.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 245/2016 ZPŁ
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 246/2016 ZPŁ
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego, któego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 247/2016 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 248/2016 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, któego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 249/2016 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 250/2016 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, któego przedmiotem jest: ,,Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 251/2016 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 252/2016 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 251/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-28 15:14

Uchwała Nr 253/2016 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-10 14:27

Uchwała Nr 254/2016 ZPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-10 14:27

Uchwała Nr 255/2016 ZPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-10 14:27

Uchwała Nr 256/2016 ZPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 255/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-10 14:27

Uchwała Nr 257/2016 ZPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-10 14:27

Uchwała Nr 258/2016 ZPŁ
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Łowickiego, trybu jej prac oraz zatwierdzenia ogłoszenia o konkursie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 259/2016 ZPŁ
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Powiatu Łowickiego w przedmiocie likwidacji niepodjętych depozytów, pozostałych po byłych mieszkańcach placówki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 260/2016 ZPŁ
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 261/2016 ZPŁ
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 262/2016 ZPŁ
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 263/2016 ZPŁ
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 264/2016 ZPŁ
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 265/2016 ZPŁ
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 264/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 266/2016 ZPŁ
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budzetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-27 15:56

Uchwała Nr 267/2016 ZPŁ
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 268/2016 ZPŁ
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie odwołania Pani Elżbiety Skonecznej ze stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, w związku z przyjęciem rezygnacji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 269/2016 ZPŁ
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 270/2016 ZPŁ
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie komunikatu o podjęciu przez Radę Powiatu Łowickiego uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 271/2016 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 272/2016 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 273/2016 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 274/2016 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 273/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 275/2016 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 276/2016 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Karcza Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Łowiczu przy ul. Starościńskiej 3 (garażu).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 277/2016 ZPŁ
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 278/2016 ZPŁ
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 279/2016 ZPŁ
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie użyczenia 5 sztuk łóżek polowych oraz 5 sztuk śpiworów stanowiących własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 280/2016 ZPŁ
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 281/2016 ZPŁ
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 280/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-23 10:43

Uchwała Nr 282/2016 ZPŁ
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy oraz realizacji projektu pt.: ,,Zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin na terenie szkoły i odbudowa naturalnej retencji wodnej''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 283/2016 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 284/2016 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Stawiamy na zawodowców''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 285/2016 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 286/2016 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. nr 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 287/2016 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 288/2016 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 289/2016 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 290/2016 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 291/2016 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-05 10:19

Uchwała Nr 292/2016 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2016 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o skreślenie zabytku z rejestru.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 293/2016 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - IV etap osuszanie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 294/2016 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, któego przedmiotem jest: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - IV etap osuszanie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 295/2016 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2016 r.

o utracie mocy Uchwały Nr 162/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 296/2016 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 297/2016 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 296/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 298/2016 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 299/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 300/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie użyczenia dwóch zestawów komputerowych (laptop model LENOVO 100-15IBD z matrycą 15.6 + drukarka HP LaserJet P1102) stanowiące własność Powiału Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 10:14

Uchwała Nr 301/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 302/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn.: ,,Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 303/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego, któego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 304/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 305/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 306/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 305/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 307/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 308/2016 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 309/2016 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - IV etap osuszanie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 310/2016 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodziezy - III etap osuszanie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-03 11:00

Uchwała Nr 311/2016 ZPŁ
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:37

Uchwała Nr 312/2016 ZPŁ
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:37

Uchwała Nr 313/2016 ZPŁ
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwalą Nr 312/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:37

Uchwała Nr 314/2016 ZPŁ
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:37

Uchwała Nr 315/2016 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-26 10:29

Uchwała Nr 316/2016 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-26 10:29

Uchwała Nr 317/2016 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 316/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-26 10:29

Uchwała Nr 318/2016 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-26 10:29

Uchwała Nr 319/2016 ZPŁ
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania patronatu honorowego Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 14:47

Uchwała Nr 320/2016 ZPŁ
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 14:47

Uchwała Nr 321/2016 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 14:47

Uchwała Nr 322/2016 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 14:47

Uchwała Nr 323/2016 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 14:47

Uchwała Nr 324/2016 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIV/148/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 325/2016 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 326/2016 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 325/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 327/2016 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 328/2016 ZPŁ
z dnia 01 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 329/2016 ZPŁ
z dnia 07 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 330/2016 ZPŁ
z dnia 07 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 285/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 331/2016 ZPŁ
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok  2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-20 14:31

Uchwała Nr 332/2016 ZPŁ
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 333/2016 ZPŁ
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwała Nr 332/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 334/2016 ZPŁ
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

Uchwała Nr 335/2016 ZPŁ
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pn.: ,,Nasza Eko - pracownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 336/2016 ZPŁ
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie odwołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 337/2016 ZPŁ
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 338/2016 ZPŁ
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 339/2016 ZPŁ
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 338/2016 ZPŁ Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 340/2016 ZPŁ
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 341/2016 ZPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyznaczenia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 342/2016 ZPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:19

Uchwała Nr 343/2016 ZPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/157/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 344/2016 ZPŁ
z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie przezkazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie ultrasonografu typu DC-60 firmy Mindray.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 345/2016 ZPŁ
z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy oraz realizacji projektu pt. ,,Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 346/2016 ZPŁ
z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 347/2016 ZPŁ
z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 346/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 348/2016 ZPŁ
z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 349/2016 ZPŁ
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 350/2016 ZPŁ
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-25 08:57

Uchwała Nr 351/2016 ZPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 352/2016 ZPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 353/2016 ZPŁ
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 354/2016 ZPŁ
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 353/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 355/2016 ZPŁ
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 356/2016 ZPŁ
z dnia 04 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 357/2016 ZPŁ
z dnia 04 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 358/2016 ZPŁ
z dnia 04 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-07 15:50

Uchwała Nr 359/2016 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-25 15:57

Uchwała Nr 360/2016 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania pn.: ,,Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-25 15:57

Uchwała Nr 361/2016 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-25 15:57

Uchwała Nr 362/2016 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-25 15:57

Uchwała Nr 363/2016 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-25 15:57

Uchwała Nr 364/2016 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-11-25 15:57

Uchwała Nr 365/2016 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 366/2016 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 365/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 367/2016 ZPŁ
z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt.: ,,Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 368/2016 ZPŁ
z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 369/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 370/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/166/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 371/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 372/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 373/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 374/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 373/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 375/2016 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:20

Uchwała Nr 376/2016 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łowickiego, w zakresie realizacji zadań statutowych Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 12:29

Uchwała Nr 377/2016 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 364/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 378/2016 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie delegowania Starosty Łowickiego - Krzysztofa Figata do prac w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 379/2016 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 roku organizacji pozarzadowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 380/2016 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 381/2016 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 380/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 382/2016 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji rzetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 383/2016 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 384/2016 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 385/2016 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 386/2016 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-21 12:39

Uchwała Nr 387/2016 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 388/2016 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 387/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 389/2016 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2016 r
.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 390/2016 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 391/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 392/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 393/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie dwóch wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej typu Mobilo Plus WU-05firmy Stiegelmeyer.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 394/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu łóżek szpitalnych typu Solido 2S oraz szafek przyłóżkowych typu Velo firmy Stiegelmeyer.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 395/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 396/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 397/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 396/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

Uchwała Nr 398/2016 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-11 15:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11996
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-17 15:27:34