Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ EDUKACJI, KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Wydziałem Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami kieruje:
Dyrektor Wydziału Ilona Wężowska       

pokój nr 16 (parter) tel.: 46 811 53 21,
e-mail: ilona.wezowska@powiatlowicki.pl

Pracownicy Wydziału:
Ilona Fudała - nr tel. 46 811 53 20, adres e-mail: ilona.fudala@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)
Katarzyna Radomska - nr tel. 46 811 53 36 , adres e-mail: katarzyna.radomska@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)
Bogusława Wróbel -Makowska - nr tel. 46 811 53 19,  adres e-mail: boguslawa.wrobel.makowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)
Dorota Kirej - nr tel. 46 811 53 18, adres e-mail: dorota.kirej@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)
Katarzyna Budzyńska - nr tel. 46 811 53 33, adres e-mail: katarzyna.budzynska@powiatlowicki.pl, pokój nr 17 (parter)
Justyna Dzięgielewska - nr tel. 46 811 53 33, adres e-mail: justyna.dziegielewska@powiatlowicki.pl, pokój nr 17 (parter)
Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną - nr tel. 46 811 53 18

Wydział Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami (EKZ) realizuje zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrony zdrowia, spraw społecznych, prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz kontroli i nadzoru.

Do zadań Wydziału Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami należy w szczególności:

 1. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu, nadzorowanych przez Zarząd;
 2. nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
 3. koordynowanie ogółu działań podejmowanych dla zabezpieczenia realizacji celów i zadań Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w tym:
 1. zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Starostwie,
 2. koordynowanie przebiegu procesu samooceny w Starostwie oraz jednostkach,
 3. sporządzanie zbiorczych wyników z samooceny kontroli zarządczej w Powiecie,
 4. gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej ze wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu,
 5. przygotowanie informacji zbiorczej o stanie kontroli zarządczej w Powiecie,
 6. współpraca z kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie doradztwa w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych,
 7. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością,
 8. sporządzanie planów kontroli Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 9. prowadzenie kontroli zgodnie z planem lub na doraźne polecenie Starosty, na podstawie i w granicach udzielonego upoważnienia,
 10. współdziałanie z audytorem wewnętrznym;
 1. wykonywanie zadań należących do Powiatu jako organu prowadzącego szkoły oraz placówki oświatowe, m.in.:
 1. zapewnienie warunków działania szkoły łub placówki,
 2. b) ustalanie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek,
 3. zapewnienie obsługi organizacyjnej szkół i placówek,
 4. pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek,
 5. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek;
 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych placówek oświatowych;
 2. prowadzenie spraw w zakresie ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych;
 3. koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem naboru do szkół ponadpodstawowych;
 4. opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
 5. opracowywanie regulaminów:
 1. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
 2. przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
 3. innych w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,
 1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawaniu i cofaniu szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 2. wykonywanie zadań związanych z dotowaniem niepublicznych szkół i placówek wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji;
 3. wykonywanie zadań związanych z dotowaniem publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji;
 4. realizowanie zadań należących do właściwości Starosty określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej;
 5. weryfikowanie zadań edukacyjnych (rzeczowych) realizowanych przez Powiat;
 6. opracowywanie algorytmu subwencji oświatowej;
 7. przeprowadzanie procedury powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
 8. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
 9. prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego;
 10. współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie związanym z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów tych jednostek;
 11. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki;
 12. przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w innych powiatach oraz w centralnym systemie kierowania nieletnich na podstawie postanowienia sądu;
 13. koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli;
 14. opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat;
 15. realizacja zadań związanych z przyznawaniem uczniom szkół ponadpodstawowych stypendiów o charakterze naukowym;
 16. przygotowanie posiedzeń i udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego;
 17. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadanym awansie zawodowym;
 18. nadzorowanie realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe projektów wspólfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współudział w przygotowywaniu tych projektów, w szczególności w ustalaniu ich zakresu rzeczowego oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów upoważniających te jednostki do ich realizacji;
 19. realizowanie zadań zapewniających warunki organizacyjno-prawne i finansowe do prawidłowego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury;
 20. współpraca z instytucjami kultury przy opracowywaniu projektów statutów;
 21. prowadzenie spraw oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania rady muzeum;
 22. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 23. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 24. prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, rozszerzania lub ograniczania działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 25. prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat;
 26. inicjowanie współpracy z podmiotami działającymi w zakresie ochrony zdrowia;
 27. przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych;
 28. prowadzenie monitoringu opieki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia mieszkańców, funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz stanu systemu opieki zdrowotnej (sektora publicznego i niepublicznego) w odniesieniu do bazy materialnej i społecznej;
 29. przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej;
 30. przygotowanie projektów uchwał w sprawie tekstu jednolitego i zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu;
 31. realizacja zadań związanych z przyznaniem pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;
 32. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd nadzoru nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym współpraca w zakresie realizowanych przez nie zadań;
 33. prowadzenie spraw oraz przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych;
 34. prowadzenie spraw oraz przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania rady rynku pracy;
 35. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy opracowywaniu projektu statutu jednostki;
 36. organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, w tym tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających powstawaniu stowarzyszeń oraz związków i klubów sportowych;
 37. nadzorowanie i kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej;
 38. wykonywanie zadań Powiatu i Starosty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym;
 1. przygotowywanie projektów umów z adwokatami i radcami prawnymi,porozumień z gminami w sprawie lokali z przeznaczeniem na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub zarządzenia starosty w sprawie powiatowych lokali,
 2. przygotowywanie projektów porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych,
 3. udostępnianie określonych w ustawie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 4. prowadzenie spraw w zakresie powierzania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
 5. sporządzanie zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,
 6. rozliczanie dotacji z budżetu państwa,
 7. wyposażanie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762/.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915/. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe / Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm./.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm./.
 4. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm./.
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm./.
 6. Ustawa z dnia 6 października 1992r. o orderach i odznaczeniach / (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138 z późn. zm./.
 7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm./.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm./.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm./.
 10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm./
 11. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm./.
 12. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479/.
 13. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 902 z późn.zm./.
 14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r., poz. 189/.
 15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej /t.j. Dz. U. z 2021, poz. 945/.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./.
 17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm./.
 18. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15, poz. 84/.
 19. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych /Dz. Urz. MF z 2011 r., Nr 2, poz.11/.
 20. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem/Dz. Urz. z 2012 r., MF, poz.56/.

Rejestry prowadzone w Wydzialu Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami:

W formie papierowej:

 •  Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (dostępny w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu).
 • Rejestr wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego.

W formie elektronicznej:

 • Rejestr instytucji kultury (dostępny w pokoju nr 102 w godzinach pracy urzędu).

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-05-19 12:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 14:34

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-23 14:34:42