Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Sobczyk - inspektor w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 811 53 27
e-mail:   anna.sobczyk@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:
                  
Wniosek zawierający

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. wskazanie :

- miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych  odpadów,

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

- największej masy odpadów, które mogłybyć magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

           5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

           6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie
                wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
                kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych
                instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

            7. oznaczenie przewidywanego kresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

            8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej
                zezwoleniem;

           9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej
                zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

         10. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia  roszczeń w wysokości umożliwiającej
                pokrycie kosztów wykonania zastępczego.

Załączniki:
 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy załączyć:

1) zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);

2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4)  oświadczenie, że w stosunku do:

a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

WWWw. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

7) Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości w przypadku:

- przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,

- przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

8) Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez  osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jakich jak: jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, i iiiiiinne jednostki ratownicze, powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

9) Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

10) Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

11) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miejskiego w Łowiczu (aktualny numer rachunku dostępny na stronie Urzędu Miejskiego);

Wnioskodawca przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.72 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  z dnia 03 października 2008 roku  (Dz.U z 2018r. ,poz.2081)

2. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat (pokój nr 101, I piętro) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
-Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 616,00 zł, 308,00 Zł prz istotnej zmianie zezwolenia, 10,00 zł za zmianę decyzji
Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm)
2.Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)
3.Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10)
4.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).Formularz do pobrania

drukuj (Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-10-30 12:15
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 09:09

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2021-04-08 09:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7269
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-08 09:10:46