Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Fabijanowska- Wojda -  Główny specjalista w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46811 53 24
e-mail:  ewa.fabijanowska.wojda@powiatlowicki.pl
pokój nr 8 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
1.nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzęń ,
  o których mowa  w art.49 & 1 Kodeksu cywilnego,
2.oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
  o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa  w art.49& 1 Kodeksu
  cywilnego,
3.nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4.obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia- obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
5.wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
6.miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7.rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 
  budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,
  dla której  jest on wymagany zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo
  budowlane- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
  nieruchomośći i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
  nieruchomości,
8.projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako  posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
    mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
    usuwanych krzewów, stanowiących kompensacje przyrodniczą za usuwane drzewa i
    krzewy w rozumieniu  art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo  ochrony
    środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonanych w formie rysunku,
    mapy lub  projektu zagospodarowania  działki lub terenu oraz informacje o liczbie ,
    gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
    wykonania
9.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie  w sparwie uzgodnienia
  warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w
  przypadku realizacji przedsięwzięcia , dla którego  wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z
  ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na
  środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego
  dyrektora  ochorny środowiska  w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
  jeżeli jest wymaganan lub została przeprowadzona na wniosek  realizującego
  przedsięwzięcie
10. zezwolenie w stosunkudo gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
     określonym w art.51 ust.1 pkt1-4 i 10 oraz w art. 25 ust.1 pkt 1,3,7,8,12,13 i 15 jeżeli
     zostało wydane
Oświadczenia składane do wniosku , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr 10, I piętro) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej
 

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu   miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi w ciągu  dwóch miesięcy
 

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn.zm).
 

drukuj (Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.)

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 11:34
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 08:09

Wniosek wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2021-04-08 08:11

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-08 08:13:14