Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZMIANA SPOSOBU UŻTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Osoby odpowiedzialne:

1. Bogumiła Czułek – Inspektor, pokój nr 15, tel. (046) 837 56 78, e-mail: ab@powiatlowicki.pl;


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (wniosek do pobrania tutaj):

1.1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania

1.2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

1.3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

1.4.  zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy,zdrowotne, higirniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

1.6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek

8.00 ÷ 16.00

Wtorek

8.00 ÷ 16.00

Środa

8.00 ÷ 17.00

Czwartek

8.00 ÷ 16.00

Piątek

8.00 ÷ 16.00

3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

Nie podlegają opłacie skarbowej zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

4. Termin załatwienia sprawy: Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później  niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 

5. Tryb odwoławczy: W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przy zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części stronie służy odwołanie od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na na zgłaszającego, w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w razie ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji,

6.2. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. może spowodować niedopuszczalne:
 4. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 5. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 6. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 7. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

Podstawa prawna:

art. 71 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

 

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2004-10-26 13:27
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 12:50

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6173
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-06 12:50

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7001029
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 18:25

Stopka strony