Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

ZMIANA SPOSOBU UŻTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Osoby odpowiedzialne:

1. Bogusława Lisiewska – Podinspektor, pokój nr 15, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl;

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, opłata skarbowa).


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (wzór zgłoszenia do pobrania na dole strony):

1.1. oopis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

1.2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

1.3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania na dole strony);

1.4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalność;

1.6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1.7. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Wniosek można złożyć również poprzez system e-budownictwo.


3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego: Nie podlegają opłacie skarbowej zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

4. Termin załatwienia sprawy: Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 

5. Tryb odwoławczy: W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przy zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części stronie służy odwołanie od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na na zgłaszającego, w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w razie ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji,

6.2. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. może spowodować niedopuszczalne:
 4. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 5. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 6. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 7. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

Podstawa prawna:

art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2004-10-26 13:27
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 11:50

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2017-09-06 12:54
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 14:11

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .DOC

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 14:12

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-11 11:50:46