Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz

Wydziałem Komunikacji kieruje:
Dyrektor Wydziału Zbygniew Liberski       
pokój nr 9 (parter) tel.: 46 811 53 41,
e-mail: zbigniew.liberski@powiatlowicki.pl

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Siekierska
pokój nr 9 (parter), tel.: 46 811 53 41,
e-mail: katarzyna.siekierska@powiatlowicki.pl,

p.o. Zastępcy Dyrektora
Joanna Wiechno
pokój nr 9 (parter), tel.: 46 811 53 41,
e-mail: joanna.wiechno@powiatlowicki.pl

 

Rejestracja pojazdów
Nr tel. 46 811 53 52, 46 811 53 53
Piotr Jóźwiak, e-mail: piotr.jozwiak@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)
Joanna Świechowska, e-mail: joanna.swiechowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)
Dagmara Chojnacka, e-mail: dagmara.chojnacka@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)
Karolina Pająk, e-mail: karolina.pajak@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)
Wojciech Sobieszek, e-mail: wojciech.sobieszek@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)
Kacper Miazek, e-mail: kacper.miazek@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)
Joanna Wiechno, e-mail: joanna.wiechno@powiatlowicki.pl, pokój nr 10 (parter)

Prawa jazdy, wydawanie licencji i zezwoleń
Renata Fabiszewska, nr tel.: 46 811 53 55, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Punkt obsługi interesantów
Anna Jakubowska, nr tel.: 46 811 53 51, e-mail: anna.jakubowska@powiatlowicki.pl, hol
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 15:45
środa : 8:00 - 16:45

https://zapisy.powiatlowicki.pl/

Formularze do pobrania

Sprawdzenie możliwości odbioru dokumentów:


Prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Dowód rejestracyjny
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Do zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

 1. rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów;
 2. wymiana dowodu rejestracyjnego;
 3. legalizacja tablic rejestracyjnych;
 4. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu;
 5. kierowanie na badania techniczne;
 6. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu;
 7. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 8. wydawanie profilu kandydata na kierowcę;
 9. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem;
 10. dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego;
 11. wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą;
 12. przedłużanie ważności prawa jazdy;
 13. przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych o uprawnieniach;
 14. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania;
 15. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne;
 16. przyjmowanie do depozytu prawa jazdy;
 17. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym i o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym;
 18. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;
 19. zatrzymanie i uchylenie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
 20. wykonywanie kary dodatkowej w zakresie orzeczonego wyroku o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych;
 21. przedłużenie okresu próbnego;
 22. kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu;
 23. kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 24. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 25. przeprowadzanie kontroli ośrodka szkolenia kierowców
 26. wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców;
 27. wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
 28. dokonywanie wpisu instruktora do ewidencji i skreślenie go z ewidencji;
 29. dokonywanie wpisu wykładowcy do ewidencji i skreślenie go z ewidencji;
 30. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 31. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
 32. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
 33. wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnoście i cofanie tych uprawnień;
 34. udzielenie, cofanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 35. wydawanie licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz ich cofanie;
 36. stwierdzanie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi oraz przywracania zdolności do kierowania;
 37. koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym;
 38. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
 39. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 40. stwierdzenie nieważności zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 41. kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji lub zezwolenia;
 42. wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej w celu uzyskania licencji wspólnotowej;
 43. zawiadamianie stosownych organów rejestrujących o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub utylizacji pojazdu przejętego na własność Powiatu w celu wyrejestrowania;
 44. wydawanie wtórników dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych;
 45. tworzenie powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i nadzór nad operatorami obsługującymi te linie;
 46. prowadzenie postępowań w sprawach nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawy prawne:
W zakresie rejestracji pojazdów:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U.2022.1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego(Dz.U.2004.145.1542).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U.2020.2152)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.2004.285.2856 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.2011.236.1401).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t.j.Dz.U.2021.100 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (t.j.Dz.U.2016.2022  ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  (t.j.Dz.U.2015.148 ).
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz.U.2013.396).
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.2013.389).
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j.Dz.U.2015.343 )
 14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j.Dz.U.2015.1475 ).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.2004.223.2264).
 16. Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.2006.40.275).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.2004.223.2261 ze zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (t.j.Dz.U.2021.1921 ).
 19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j.Dz.U.2015.776  ze zm.)
 20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U.2014.1813 t.j.).
 21. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2022.1857).
 22. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U.2020.2056 ze zm. ).
 23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2014.816 ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (t.j.Dz.U.2022.2277).
 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (t.j.Dz.U.2017.68 ).

W zakresie wydawania uprawnień kierowcom:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz.U.2021.1212  ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j.Dz.U.2020.2213 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (t.j.Dz.U.2022.165 ) .
 4. Rozporządzenie Ministra MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j.Dz.U.2018.1885 ).
 5. Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURYz dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2019.1206 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.231 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.702 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz.U.2013.83).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek(Dz.U.2019.596).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U.2017.1324).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu  (Dz.U.2021.2242 ze zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t.j.Dz.U.2018.1392 ).
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.2002.69.640 ze zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  (Dz.U.2019.1200).
 15. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (Dz.U.2016.427 ze zm.).
 16. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j Dz.U.2022.1205).
 17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (t.j Dz.U.2021.53. ze zm.)

W zakresie wydawania licencji i zezwoleń:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.180  ze zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j.Dz.U.2021.1220 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.2014.961).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t.j.Dz.U.2017.1605 ).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz.U.2010.187.1255).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz.U.2014.1217).

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Komunikacji:

W formie papierowej:

 1. Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców (dostępny w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz w pliku pdf tutaj)
 2. Ewidencja Instruktorów (dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)
 3. Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów (dostępny w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz w pliku pdf tutaj )
 4. Ewidencja diagnostów (dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)
 5. Ewidencja przewoźników drogowych (dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)

W formie elektronicznej

Ewidencja pojazdów (dostępna w pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu).

 • Dane lub informacje o pojazdach, udostępnia się wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 80c ustawy z dn. 20 czerwca - Prawo o ruchu drogowym, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
 • Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu , których one dotyczą.

Ewidencja kierowców ( dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)

 • Dane lub informacje o kierowcach, udostępnia się wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 100c ustawy z dn. 20 czerwca - Prawo o ruchu drogowym, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
 • Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek  osoby, której one dotyczą.

Inne ważne linki:

Historia pojazdu:
https://historiapojazdu.gov.pl

Można sprawdzić między innymi:
- ubezpieczenie OC
- ważność badania technicznego
- stan licznika
- liczba właścicieli
- czy nie jest kradziony

Bezpieczny Autobus:
Bezpieczny Autobus to e-usługa, która pozwoli szybko i w łatwy sposób sprawdzić w internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie:
https://bezpiecznyautobus.gov.pl

Ogólnopolska informacja o połączeniach autobusowych:
http://autobusowyrozkladjazdy.pl/

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie" w podkategorii "Komunikacja i transport" .

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 159457
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-26 08:34:14