Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Adres: ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz

Dyrektor Wydziału: Zbigniew Liberski

Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Siekierska

Adres e-mail:  zbigniew.liberski@powiatlowicki.pl, katarzyna.siekierska@powiatlowicki.pl

nr pokoju: 3 (parter)

Rejestracja pojazdów:

Piotr Jóźwiak, Joanna Świechowska,Dagmara Chojnacka, Karolina Pająk, Wojciech Sobieszek, Jolanta Protekta, Kacper Miazek

Nr telefonu: 46 811 53 52; 46 811 53 53

Adres e-mail: piotr.jozwiak@powiatlowicki.pl, joanna.swiechowska@powiatlowicki.pl, dagmara.chojnacka@powiatlowicki.pl, karolina.pajak@powiatlowicki.pl, wojciech.sobieszek@powiatlowicki.pl, jolanta.protekta@powiatlowicki.pl, kacper.miazek@powiatlowicki.pl

Nr pokoju: 10 (parter)

Obsługa interesantów:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.45
 • środa : 8.00 - 16.45

Prawa jazdy:

Renata Fabiszewska, Joanna Wiechno

nr telefonu: 46 811 53 55; 46 811 53 54

Adres e-mail:  renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl, joanna.wiechno@powiatlowicki.pl

Nr pokoju: 9 (parter)

Obsługa interesantów:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.45
 • środa : 8.00 - 16.45

Wydawanie licencji i zezwoleń:

Adrian Tokarski, Renata Fabiszewska, Joanna Wiechno

nr telefonu: 46 811 53 55; 46 811 53 54

Adres e-mail: adrian.tokarski@powiatlowicki.pl, renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl, joanna.wiechno@powiatlowicki.pl

Nr pokoju: 9 (parter)

Obsługa interesantów:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.45
 • środa : 8.00 - 16.45

 

https://zapisy.powiatlowicki.pl/

Formularze do pobrania

Sprawdzenie możliwości odbioru dokumentów:

prawo jazdy :

 https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

dowód rejestracyjny:

 https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

Do zadań Wydziału Komunikacji należą sprawy związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracją pojazdów oraz wydawaniem zezwoleń, licencji i zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego, a w szczególności:

 1. Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów;
 2. Wymiana dowodu rejestracyjnego;
 3. Legalizacja tablic rejestracyjnych;
 4. Wydawanie karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy;
 5. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu;
 6. Kierowanie na badania techniczne;
 7. Zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję;
 8. Wydawanie zaświadczeń za zagubione dokumenty - kartę pojazdu i dowód rejestracyjny;
 9. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu;
 10. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 11. Wydawanie profilu kandydata na kierowcę;
 12. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem;
 13. Dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego;
 14. Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
  oraz ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą;
 15. Przedłużanie ważności prawa jazdy;
 16. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych o uprawnieniach;
 17. Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania;
 18. Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne;
 19. Przyjmowanie do depozytu prawa jazdy;
 20. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym i o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym;
 21. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe
  lub niebezpieczne;
 22. Zatrzymanie i uchylenie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
 23. Wykonywanie kary dodatkowej w zakresie orzeczonego wyroku o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych;
 24. Przedłużenie okresu próbnego;
 25. Kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu;
 26. Kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii;
 27. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 28. Przeprowadzanie kontroli ośrodka szkolenia kierowców;
 29. Wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań
  dla ośrodka szkolenia kierowców;
 30. Wydawanie decyzji o  zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
 31. Dokonywanie wpisu instruktora do ewidencji i skreślenie go z ewidencji;
 32. Dokonywanie wpisu wykładowcy do ewidencji i skreślenie go z ewidencji;
 33. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 34. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
 35. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
 36. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnoście i cofanie tych uprawnień;
 37. Udzielenie, cofanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszanie zezwolenia
  na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 38. Wydawanie licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz ich cofanie;
 39. Stwierdzanie niezdolności zarządzającego  transportem do kierowania operacjami transportowymi oraz przywracania zdolności do kierowania;
 40. Koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami   samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym;
 41. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
 42. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 43. Stwierdzenie nieważności zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 44. Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą
  do wydania licencji lub zezwolenia;
 45. Wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej w celu uzyskania licencji wspólnotowej.

Podstawy prawne:

 W zakresie rejestracji pojazdów:

        1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (tj.:Dz.U.2014.1522).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawac  związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj.:Dz.U.2014.1727).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U.2004.145.1542 ).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu  (Dz.U.2006.59.421).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.2004.285.2856 ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (tj. Dz.U.2011.236.1401).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tj. Dz.U.2014.431).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz.U.2004.229.2311).

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2012.481).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (tj. Dz.U.2013.951).

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  (tj. Dz.U.2015.148).

15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz.U.2013.396).

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.2013.389).

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2013.704 ze zm.).

18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2013.407).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.2004.223.2264).

20. Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.2006.40.275).

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.2004.223.2261 ze zm.).

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.2014.1836).

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2012.996 ze zm.).

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U.2014.1813).

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2014.852).

26. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U.2015.140). 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2014.816).

28. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U.2013.392 ze zm.).

29. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (tj.Dz.U.2013.190).

 

W zakresie wydawania uprawnień kierowcom:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.: Dz.U.2015.155 ).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2014.949).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014.937) .

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012.1019).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012.995 ze zm.).

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierownia pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231).

7.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2012.973 ze zm.).

8.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz.U.2013.83).

9.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U.2013.31).

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U.2013.84 ).

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu  (Dz.U.2013.9 ).

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tj.:dz.u.2014.1706).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.2002.69.640 ze zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  (Dz.U.2013.93).

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz.U.2001.92.1028 ze zm. ).

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U.2013.81).

18. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U.2012.1228 ze zm.).

19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (Dz.U.1997.90.557 ze zm.).

 

W zakresie wydawania licencji i zezwoleń:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414  ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.2014.961).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U.2014.402).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz.U.2010.187.1255).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz.U.2014.1217).

 

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Komunikacji:

I. W formie papierowej:

1. Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców (dostępny w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz w pliku pdf tutaj)

2. Ewidencja Instruktorów (dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)

3. Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów (dostępny w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz w pliku pdf tutaj )

4. Ewidencja diagnostów (dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)

5. Ewidencja przewoźników drogowych (dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)

II. W formie elektronicznej

1. Ewidencja pojazdów (dostępna w pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu)

 • 1. Dane lub informacje o pojazdach, udostępnia się wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 80c ustawy z dn. 20 czerwca - Prawo o ruchu drogowym, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
 • 2. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu , których one dotyczą.

2. Ewidencja kierowców ( dostępna w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu)

 • 1. Dane lub informacje o kierowcach, udostępnia się wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 100c ustawy z dn. 20 czerwca - Prawo o ruchu drogowym, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
 • 2. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek  osoby, której one dotyczą.

Inne ważne linki:

Historia pojazdu:

https://historiapojazdu.gov.pl

Można sprawdzić między innymi:

 1. - ubezpieczenie OC
 2. - ważność badania technicznego
 3. - stan licznika
 4. - liczba właścicieli
 5. - czy nie jest kradziony

Bezpieczny Autobus
Bezpieczny Autobus to e-usługa, która pozwoli szybko i w łatwy sposób sprawdzić w internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie:

 https://bezpiecznyautobus.gov.pl

Ogólnopolska informacja o połączeniach autobusowych: 

http://autobusowyrozkladjazdy.pl/

 

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie" w podkategorii "Komunikacja i transport" .

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76359
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-08-25 10:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8766344
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony