Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

Osoby odpowiedzialne:

1. Maria Bazak – Inspektor, pokój nr 14, tel. (046) 830 00 83;

2. Bogusława Lisiewska - Inspektor, pokój nr 14, tel. (046) 830 09 16;

3. Mirosława Pawlata - Inspektor, pokój nr 17, tel. (046) 830 04 73.


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę (wniosek do pobrania tutaj oraz jeżeli wymagany wniosek o uzupełnienie danych do pobrania tutaj):

1.1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

1.2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj);

1.3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1.4. Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

1.5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

1.6. W przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880);

1.7. W przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

  • odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo,
  • audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.10)), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;

1.8. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

  • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek

8.00 ÷ 16.00

Wtorek

8.00 ÷ 16.00

Środa

8.00 ÷ 17.00

Czwartek

8.00 ÷ 16.00

Piątek

8.00 ÷ 16.00

3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

3.1. Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowla­nym:

a.    budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gos­podarczej innej niż rolnicza i leśna:

o    za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,

o    nie więcej niż – 539 zł;

b.    budynku służącego celom gos­podarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł;

c.    innego budynku – 48 zł;

d.    studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł;

e.    budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł;

f.     sieci wodociągowych, kanali­zacyjnych, elektroenerge­tycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do bu­dynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. G – 2143 zł;

g.    sieci wodociągowych, kanali­zacyjnych, elektroenerge­tycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł;

h.    innych budowli – 155 zł;

i.      urządzeń budowlanych zwią­zanych z obiektem budowla­nym – 91 zł;

3.2. Na przebudowę lub remont obiek­tu budowlanego oraz na wzno­wienie robót budowlanych –50% stawek określonych w pkt 1.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia w sprawach:

a.    budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych wskutek
działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

b.    budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

c.    budownictwa mieszkaniowego,

d.    instytucji jednostek budżetowych

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

4. Termin załatwienia sprawy: maksymalnie do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
 

5. Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. Po uprawomocnieniu się decyzji (po 14 dniach od doręczenia decyzji stronom) o pozwoleniu na budowę, w pokoju nr 15 Wydziału Architektoniczno-Budowlanego można zakupić i zarejestrować dziennik budowy. Koszt dziennika: 6 zł,

6.2. Na 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy złożyć stosowne zgłoszenie oraz oświadczenie osoby uprawnionej do przejęcia obowiązków kierownika budowy (do pobrania tutaj),

6.3. Dane do przelewu za wydanie pozwolenia na budowę:

Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Nr rachunku: 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Tytułem: OPŁATA SKARBOWA

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty.

6.4. Dane do przelewu za dziennik budowy:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Nr rachunku: 22 9288 0001 0011 1924 2000 0020
Tytułem: DZIENNIK BUDOWY

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty.

6.5. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) - oraz inne artykuły wynikające ze współdziałania z PINB w Łowiczu.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7416
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-05 07:45

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7063842
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 14:17

Stopka strony