Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Miedzianowski - inspektor w  Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 811 53 29
e-mail:   piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)

Sposób zalatwienia sprawy

 1. Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu łowickiego.

  Załączniki:
  - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1945) (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  - Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), inne)
  - Plan zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach oraz wskazaniem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu niezainwestowanego – o ile taki teren ma pozostać
  - Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
  W celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji - dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego), załączony do zgłoszenia terminu faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji.
  - W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki, na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmujący przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

 2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr  21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00
 3. Opłaty:  17,00 zł za pełnomocnictwo płatne na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)
 4. Termin załatwienia sprawy:
  W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 6. Dodatkowe informacje: brak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

Formularz do pobrania:

 
 

 

drukuj (Wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-10-30 10:38
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-02 14:21

wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-28 14:08

wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka została wyłączona z produkcji rolniczej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2020-02-10 14:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10484
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-02 14:21:52