Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Wydziałem Organizacyjnym kieruje  Sekretarz Powiatu Łowickiego Agata Tracz       
pokój nr 102 (I piętro) tel.: 46 811 53 06,
e-mail: agata.tracz@powiatlowicki.pl

Sekretariat
Magdalena Stychlerz, tel.: 46 811 53 00, e-mail: sekretariat@powiatlowicki.pl, pokój nr 101 (I piętro) 

Zastępca dyrektora
Jarosław Burzykowski, tel.: 46 811 53 08, e-mail: jaroslaw.burzykowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 108 (I piętro)

Biuro Rady 
e-mail: biurorady@powiatlowicki.pl, pokój nr 103 (I piętro)
Beata Prus-Miterka, tel.: 46 811 53 05, e-mail: beata.prus.miterka@powiatlowicki.pl
Wioleta Kwasek, tel.:46 811 53 04, e-mail: wioleta.kwasek@powiatlowicki.pl

Stanowisko ds. promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony zabytków:
Joanna Idzikowska, tel.: 46 811 53 03, adres e-mail: joanna.idzikowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 102 (I piętro)

Biuro rzeczy znalezionych
Jarosław Burzykowski, tel.: 46 811 53 08, e-mail: jaroslaw.burzykowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 108 (I piętro)

Informatycy
pokój nr 115 (I piętro) tel.: 46 811 53 12
Andrzej Zabost, e-mail: andrzej.zabost@powiatlowicki.pl,
Marcel Kacprzak, e-mail: marcel.kacprzak@powiatlowicki.pl

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego
Elżbieta Cholewska, tel.: 46 811 53 38, e-mail: elzbieta.cholewska@powiatlowicki.pl, pokój nr 11

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1. do Biura Rady Powiatu należy w szczególności zapewnienie właściwej obsługi organizacyjno-technicznej organów powiatu i komisji stałych Rady, w tym.
1) protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Zarządu i komisji stałych Rady,
2) prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu;
3) udostępnianie aktów normatywnych organów Powiatu oraz ich bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) przesyłanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru i kontroli,
5) przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego aktów prawnych oraz innych dokumentów;
6) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych;
7) wykonywanie czynności związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych oraz prowadzenie zbioru tych oświadczeń, w tym przekazywanie ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków skierowanych do Rady oraz korespondencji z tym związanej;

2. do pozostałych stanowisk:
1) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
2) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników starostwa;
3) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
4) prowadzenie spraw, w tym rejestru, upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń dla pracowników Starostwa w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty;
5) prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu, pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i innych osób wydających decyzje w imieniu Starosty oraz prowadzenie zbioru tych oświadczeń, w tym przekazywanie ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
6) współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie związanym z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników tych jednostek,
7) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i kształcenia pracowników,
w tym rejestru szkoleń;
8) kontrola dyscypliny pracy;
9) prowadzenie rejestru delegacji pracowników Starostwa,
10) prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów i rencistów,
11) realizowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) realizowanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
13) prowadzenie archiwum zakładowego;
14) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Starostwa oraz koordynowanie spraw związanych z tymi kontrolami, w tym przechowywanie akt kontroli;
15) nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków obywateli wpływających do Starostwa, w tym prowadzenie ich rejestru;
16) pro wadzenie rejestru zarządzeń Starosty i ich bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
17) prowadzenie prenumeraty oraz rozdział prasy i wydawnictw fachowych;
18) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o fundacjach oraz związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, wynikających z Prawa o stowarzyszeniach, w tym prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń działających na obszarze Powiatu;
19) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień;
20) administrowanie budynkami Starostwa, w tym zapewnianie terminowego wykonywania ich przeglądów;
21) zabezpieczenie i ochrona mienia;
22) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu;
23) planowanie i organizacja zakupów towarów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, w tym środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych, druków i środków czystości;
24) gospodarowanie materiałami biurowymi oraz pieczęciami urzędowymi i pieczątkami, w tym prowadzenie ich ewidencji;
25) dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń w budynkach Starostwa i aktualność tablic informacyjnych;
26) zapewnienie czystości i estetyki w budynkach i na posesji Starostwa;
27) prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
28) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowej inwentaryzacji mienia i bieżącą kontrolą jego stanu oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia);
29) koordynowanie spraw wynikających z ustawy o petycjach, w tym prowadzenie rejestru petycji wpływających do Starostwa;
30) prowadzenie spraw związanych z wyborami powszechnymi i referendami;
31) koordynowanie postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Starostwa przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, w tym prowadzenie ewidencji tych wystąpień, sporządzanie rocznej informacji o nich i zamieszczanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej;
32) wdrażanie i nadzór nad systemem informatycznym;
33) utrzymywanie w pełnej sprawności i ciągłości działania systemu;
34) zapewnienie infrastruktury informatycznej, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
35) kontrola legalności oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych komputerach używanych w Starostwie;
36) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych w systemie informatycznym Starostwa;
37) zabezpieczenie dostępu do systemów informatycznych Starostwa;
38) opracowywanie instrukcji zarządzania system informatycznym;
39) rejestracja użytkowników systemów informatycznych i nadawanie im określonych uprawnień;
40) administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz ePUAP Starostwa,
41) prowadzenie postępowań związanych z pojazdami przejętymi na własność Powiatu na podstawie art. 130a ust. 10 Prawo o ruchu drogowym, w zakresie określonym zarządzeniem Starosty;
42) zapewnienie obsługi prawnej Starostwa i organów Powiatu, w zakresie m.in..
a) opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych,
b) opiniowania projektów umów i porozumień,
c) reprezentowania organów Powiatu przed sądami i innymi organami orzekającymi,
43) prowadzenie spraw w zakresie stanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie propagowania kultury i twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia społeczno-gospodarcze,
44) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi w zakresie kultury;
45) współpraca z organizacjami kombatanckimi;
46) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe wraz z określaniem zasad ich przyznawania;
47) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Powiatu wynikających z przepisów o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i turystyki;
48) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego;
49) koordynowanie działań dotyczących promocji Powiatu;
50) koordynowanie oraz współorganizowanie imprez powiatowych;
51) koordynowanie działań wynikających z podpisanych przez Powiat umów o współpracy;
52) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem przez Powiat zadań wynikających z zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
a) umieszczanie znaku informacyjnego na zabytkach,
b) program opieki nad zabytkami,
c) ustanawianie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków;
53) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych,
54) sporządzanie informacji o istotnych dla administracji samorządowej artykułach, notatkach i doniesieniach prasowych oraz opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na publikacje dotyczące funkcjonowania Powiatu;
55) prowadzenie korespondencji okolicznościowej Starosty związanej z uroczystościami o charakterze społecznym i kulturalnym;
56)organizowanie kontaktów Starosty i członków Zarządu ze środkami masowego przekazu;
57)utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)
4. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
5. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869 ze zm.)
8. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1121 ze zm.)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870)
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tj. Dz. U. z 2013, poz. 924)
14. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
18. Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743  z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 912)
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2176 ze zm.)
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)
23. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 ze zm.)
25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.)
26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
27. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
28. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 1509)
30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316 ze zm.)
31. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
32. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 908.)
33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 121 poz. 591 ze zm.)
34. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)
35. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
36. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.)
37. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 870)
38. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)
39. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352)
40. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)
41. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.)
42. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.)
43. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021r. poz. 1858 z późn. zm.)
44. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710)

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Organizacyjny:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr wniosków i interpelacji radnych (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu)
Rejestr wniosków składanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Łowickiego (wydziałowy) (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Stowarzyszeń (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Fundacji (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Zarządzeń Starosty Łowickiego (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja księgozbioru Starostwa (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Centralny rejestr umów (dostępny w pokoju nr 101 - Sekretariat,w godzinach pracy urzędu),
Centralny rejestr porozumień (dostępny w pokoju nr 101 - Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr pieczątek i pieczęci (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja Biura Rzeczy Znalezionych (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja Środków Trwałych (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Księgi Inwentarzowe (dostępne w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja Ilościowa Pozaksięgowa (dostępna w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja osób upoważnionych do dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP (dostępna w pokoju nr 115,w godzinach pracy urzędu),
Dziennik korespondencyjny (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr korespondencyjny dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności „Poufne”, „Zastrzeżone” (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Książka udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym (dostępna w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr skarg i wniosków (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr przesyłek wychodzących (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja delegacji służbowych (dostępna w pokoju nr 106 – kadry, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja delegacji służbowych radnych (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
Rejestr upoważnień (dostępny w pokoju nr 106 – kadry, w godzinach pracy urzędu).
Ewidencja Wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową (dostępna w pokoju nr 21 - Kancelaria, w godzinach pracy urzędu).

Wymienione rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej.

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Organizacyjnym zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego „Jak załatwić sprawę w urzędzie?” w podkategorii „Sprawy obywatelskie”.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-12 14:48
  • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-15 15:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-02-15 15:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9589236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-10-06 16:43

Stopka strony