Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

1) wniosek zawierający:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju transportu drogowego;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

2) załączniki do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia w wysokości:

a)  9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

b)  5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

c) 50.000 euro - przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1)     rocznym sprawozdaniem finansowym - audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

2)     dokumentami potwierdzającymi:

a)  dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b)  posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c)  udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d)  własność nieruchomości;

 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli jest inny niż siedziba firmy;
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1265 ze zm.)  lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b)  prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

c)  zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;

 • wykaz pojazdów samochodowych w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nimi; 
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych.

 

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

 

3. Opłaty:

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

Za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1%.

 

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

6. Dodatkowe informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku.

Podstawa prawna:

 • Art. 7 i 7a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.);
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne  związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie  certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013, poz. 916);
 • Art. 11 ust.1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009 r.).

 

Formularze do pobrania

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia przewoźnika drogowego.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8210
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 11:57:49