Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 350/2020 ZPŁ
z dnia 02 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 13:52

Uchwała Nr 351/2020 ZPŁ
z dnia 02 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 13:54

Uchwała Nr 352/2020 ZPŁ
z dnia 03 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie dwóch defibrylatorów marki Physio Control, model: Lifepak 15 z modemami do transmisji danych EKG i torbami do transportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:04

Uchwała Nr 353/2020 ZPŁ
z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr XVIII/137/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:05

Uchwała Nr 354/2020 ZPŁ
z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:06

Uchwała Nr 355/2020 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2020 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:08

Uchwała Nr 356/2020 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Bliżej Europy" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:09

Uchwała Nr 357/2020 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn.: ,,Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery - część II" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:10

Uchwała Nr 358/2020 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:11

Uchwała Nr 359/2020 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 358/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:17

Uchwała Nr 360/2020 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XIX/154/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:18

Uchwała Nr 361/2020 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:19

Uchwała Nr 362/2020 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 361/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:21

Uchwała Nr 363/2020 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:22

Uchwała Nr 364/2020 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:23

Uchwała Nr 365/2020 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:28

Uchwała Nr 366/2020 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,ZSP Nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:29

Uchwała Nr 367/2020 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:31

Uchwała Nr 368/2020 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:33

Uchwała Nr 369/2020 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:35

Uchwała Nr 370/2020 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2020-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:36

Uchwała Nr 371/2020 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:39

Uchwała Nr 372/2020 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XX/159/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:40

Uchwała Nr 373/2020 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:41

Uchwała Nr 374/2020 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiący własność Powiatu Łowickiego do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:42

Uchwała Nr 375/2020 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2020-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:43

Uchwała Nr 376/2020 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:44

Uchwała Nr 377/2020 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:46

Uchwała Nr 378/2020 ZPŁ
z dnia 03 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 377/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:48

Uchwała Nr 379/2020 ZPŁ
z dnia 03 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia dla nauczyciela wyznaczonego do zastępowania Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w okresie jego zawieszenia w pełnieniu obowiązków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:49

Uchwała Nr 380/2020 ZPŁ
z dnia 04 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:50

Uchwała Nr 381/2020 ZPŁ
z dnia 04 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres powyżej 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:50

Uchwała Nr 382/2020 ZPŁ
z dnia 04 marca 2020 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie szafek przyłóżkowych Kabi-2 firmy Egerton Sp. z o. o. oraz foteli opiekuna IGOR firmy Klaromed Sp. z o. o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:52

Uchwała Nr 383/2020 ZPŁ
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:53

Uchwała Nr 384/2020 ZPŁ
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:54

Uchwała Nr 385/2020 ZPŁ
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:55

Uchwała Nr 386/2020 ZPŁ
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ,,Łowicka Róża".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:56

Uchwała Nr 387/2020 ZPŁ
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:57

Uchwała Nr 388/2020 ZPŁ
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:58

Uchwała Nr 389/2020 ZPŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planu wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/161/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 14:59

Uchwała Nr 390/2020 ZPŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:00

Uchwała Nr 391/2020 ZPŁ
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:01

Uchwała Nr 392/2020 ZPŁ
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:02

Uchwała Nr 393/2020 ZPŁ
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:03

Uchwała Nr 394/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 11:41

Uchwała Nr 395/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:10

Uchwała Nr 396/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:13

Uchwała Nr 397/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:16

Uchwała Nr 398/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 397/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:19

Uchwała Nr 399/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:21

Uchwała Nr 400/2020 ZPŁ
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:30

Uchwała Nr 401/2020 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-22 12:28

Uchwała Nr 402/2020 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 401/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-27 12:22

Uchwała Nr 403/2020 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2020 r.

w sprawie ubiegania się o uzyskanie gruntu i przystąpienie do realizacji Programu ZDALNA SZKOŁA realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-27 12:37

Uchwała Nr 404/2020 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania szkołom i placówkom prowadzonym i dotowanym przez Powiat Łowicki laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. -Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-28 10:24

Uchwała Nr 405/2020 ZPŁ
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-28 10:25

Uchwała Nr 406/2020 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-04-28 10:28

Uchwała Nr 407/2020 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie Holtera ciśnienia krwi ABPM wraz z oprogramowaniem, 2 szt. Holtera EKG - Rejestratora R12, Videogastroskopu FUJIFILM EG-530WR.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-12 08:17

Uchwała Nr 408/2020 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/170/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-12 08:28

Uchwała Nr 409/2020 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-12 08:31

Uchwała Nr 410/2020 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 409/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-12 08:33

Uchwała Nr 411/2020 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-12 08:35

Uchwała Nr 412/2020 ZPŁ
z dnia 07 maja 2020 r.

w sprawie uruchomienia zawodu technik programista w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-12 08:37

Uchwała Nr 413/2020 ZPŁ
z dnia 07 maja 2020 r.

w sprawie uruchomienia zawodu technik mechanik lotniczy w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 08:50

Uchwała Nr 414/2020 ZPŁ
z dnia 07 maja 2020 r.

w sprawie powołania Kapituły ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 08:53

Uchwała Nr 415/2020 ZPŁ
z dnia 07 maja 2020 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagrody ,,Łowickiej Róży".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 08:55

Uchwała Nr 416/2020 ZPŁ
z dnia 07 maja 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 08:58

Uchwała Nr 417/2020 ZPŁ
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie uchylenia zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:01

Uchwała Nr 418/2020 ZPŁ
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zakończenia okresu zastępowania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:03

Uchwała Nr 419/2020 ZPŁ
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia dla nauczyciela wyznaczonego do zastępowania Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w okresie jego zawieszenia w pełnieniu obowiązków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:05

Uchwała Nr 420/2020 ZPŁ
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji Modułu III programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:14

Uchwała Nr 421/2020 ZPŁ
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:16

Uchwała Nr 422/2020 ZPŁ
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:18

Uchwała Nr 423/2020 ZPŁ
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:20

Uchwała Nr 424/2020 ZPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIV/173/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:28

Uchwała Nr 425/2020 ZPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:30

Uchwała Nr 426/2020 ZPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 425/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:37

Uchwała Nr 427/2020 ZPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiaty Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:40

Uchwała Nr 428/2020 ZPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:43

Uchwała Nr 429/2020 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-24 11:55

Uchwała Nr 430/2020 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na czas nieoznaczony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-24 11:58

Uchwała Nr 431/2020 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-24 12:00

Uchwała Nr 432/2020 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-24 12:02

Uchwała Nr 433/2020 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-24 12:03

Uchwała Nr 434/2020 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 433/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-24 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 661
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-24 12:07

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7567997
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 14:11

Stopka strony