Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYREJESTROWANIE POJAZDU Z POWODU KRADZIEŻY

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: piotr.jozwiak@powiatlowicki.pl
Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.swiechowska@powiatlowicki.pl
Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: dagmara.chojnacka@powiatlowicki.pl
Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: karolina.pajak@powiatlowicki.pl
Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: wojciech.sobieszek@powiatlowicki.pl
Joanna Wiechno- poinspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.wiechno@powiatlowicki.pl;
Kacper Miazek - pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji, e-mail: kacper.miazek@powiatlowicki.pl

Telefon: 46 811 53 52; 46 811 53 53

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu;
 • ​​​oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,0 0zł.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

Opłaty:

Opłata komunikacyjna nie występuje.

Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł, płatna na konto Urzędu Miasta Łowicza. Jest możliwość opłaty w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu poz. ”OPŁATA SKARBOWA”
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza.
Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego.

Dodatkowe informacje:

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 1. odzyskanego po kradzieży;
 2. zabytkowego;
 3. mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
 4. ciągnika i przyczepy rolniczej;
 5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2022.988 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U.2022.1847).

Formularze do pobrania

 1. Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5438
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-03 10:36:56