Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Udzielanie pozwolenia zintegrowanego

 

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Miedzianowski - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Anna Sobczyk- inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

telefon:   46 854 94 51,  46 854 94 80
e-mail:   piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl, anna.sobczyk@powiatlowicki.pl
   
pokój nr 2(parter)

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184 ust. 2, ust. 5 art. 208 ust.1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.799 z późn. zm.), podpisany przez prowadzącego instalację lub pełnomocnika; pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 Kpa, dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa; wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną,

  2. jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 184 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska,

  3. kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku o którym mowa w art. 184 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

  4. kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane,

  5. w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego,

  6. do wniosku, o którym mowa w pkt 5 dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,

  7. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

  8. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

  9. dowód uiszczenia należnej opłaty rejestracyjnej,

  10. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00
   
 3. Opłaty: 

  - wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może
    być jednak wyższa niż 12 000 zł; dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty
    zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
    wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183); opłatę rejestracyjną 
    wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z
    dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem; opłata ta wynosi
    50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie
    pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji,
  - zapłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać na rachunek bankowy Narodowego
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( numer konta dostępny na
    stronie internetowej NFOŚiGW),
  - za wydanie pozwolenia zintegrowanego 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów
    prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych
    i średnich przedsiębiorców,
  - za pełnomocnictwo - 17 zł,
  płatne na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

 4. Termin załatwienia sprawy:
  W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
 5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
 6. Dodatkowe informacje: brak.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z póź. zm)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
    mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów
    instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
    przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz.1169).

 

Formularz do pobrania : brak

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-10-30 10:10
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4770
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-07 12:46

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7123875
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-18 20:48

Stopka strony