Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 565 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu istnieje 186 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane. Przynajmniej na 23 podstronach występują "udawane" listy - wykazy będą sukcesywnie przeformatowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-02. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Zabost, andrzej.zabost@powiatlowicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 811 53 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edward Reske, edward.reske@powiatlowicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 811 53 68. Tą samą drogą można składać wnioski oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

 • Zarząd Powiatu
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 1. Do budynku prowadzi jedno wejście, zlokalizowane na parterze.
 2. Dostęp do wejścia prowadzi poprzez schody zewnętrzne o różnicy poziomów około 80 centymetrów.
 3. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz brak windy lub platformy zapewniającej dostęp do środka budynku.
 4. Budynek jest obiektem piętrowym, brak windy lub platformy zapewniającej dostęp do pomieszczeń piętra. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (częściowe podpiwniczenie).
 7. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są oznaczone drogi ewakuacyjne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W holu budynku, po prawej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących.
 8. Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.
 9. Budynek jest obiektem wpisanym do Krajowego Rejestru Zabytków.

Łowicz, ul. Stanisławskiego 28

 • Wydział Komunikacji
 1. Do budynku prowadzi jedno wejście, zlokalizowane na parterze.
 2. Dostęp do wejścia prowadzi poprzez schody zewnętrzne o różnicy poziomów około 1 metra oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest obiektem piętrowym, Wydział Komunikacji znajduje się na parterze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych jest zgodna z przepisami. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku są oznaczone drogi ewakuacyjne.
 8. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • Wydział Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia, zlokalizowane na parterze.
 2. Dostęp do wejścia prowadzi poprzez schody zewnętrzne o różnicy poziomów około 30 centymetrów.
 3. Jest wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych zapewniający dostęp do środka budynku.
 4. Budynek jest obiektem piętrowym, brak windy lub platformy zapewniającej dostęp do pomieszczeń piętra.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych jest zgodna z przepisami.
 6. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku są oznaczone drogi ewakuacyjne.
 11. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 12. W holu budynku, na wprost wejścia umieszczona jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących.
 13. Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Łowicz, ul. Podrzeczna 30

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu
 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia, zlokalizowane na parterze.
 2. Przy wejściach znajdują się pochylnie dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest obiektem piętrowym, wewnątrz znajduje się platforma przyschodowa zapewniająca dostęp do pomieszczeń piętra.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych jest zgodna z przepisami.
 5. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.
 6. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczonych dróg ewakuacyjnych.
 9. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Uwagi końcowe

Starostwo Powiatowe w Łowiczu posiada własny parking. Parking zapewnia miejsca postojowe dla osób, które przybyły do budynków przy ulicy Stanisławskiego 28, Stanisławskiego 30 oraz Stanisławskiego 30A. Na parkingu w dwóch przeciwległych obszarach zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych – łącznie 3 miejsca postojowe, miejsca dla kobiet w ciąży – łącznie 2 miejsca postojowe i miejsca dla rodzin z małymi dziećmi – łącznie 2 miejsca postojowe. Budynek przy ul. Podrzecznej 30 nie ma własnego parkingu, nie posiada miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub rodzin z małymi dziećmi.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-02 13:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-13 12:50:24