Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:


Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy; 
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu  wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy kategorii: C1,C,D1,D,C1+E, C+E, D1+E,D+E;
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • kserokopia prawa jazdy ( w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym);
 • dowód tożsamości lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały;
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Polski powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Uwaga

Po zdaniu egzaminu państwowego należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100,50 zł za wydanie prawa jazdy. Bez opłaty dokument prawa jazdy nie będzie zamówiony.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

Wydanie profilu kandydata na kierowcę - bez opłat.

Opłata za wydanie prawa jazdy 100 zł ,

​​Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

2 dni od daty skompletowania i weryfikacji przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

Odbiór osobisty  lub możliwość przesłania dokumentu pocztą na wskazany adres.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

 1. Profil Kandydata na Kierowcę  (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie teleinformatycznym "Kierowca", zawierający dane i informacje o osobie ubiegającej sie o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. PKK wydaje się wyłącznie osobie ubiegającej się o jego wydanie.
 3. PKK wydaje się w przypadku:
 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenie uprawnień,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • ubiegania się ponownie o uprawnienia po upływie roku od ostatniego egzaminu z negatywną oceną
 • wymiany zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym.

Czas oczekiwania na dokument prawa jazdy wynosi od 10 - 14 dni licząc od dnia zdania egzaminu.

Możliwość odbioru prawa jazdy można sprawdzić  tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231).

Uwaga

Ze względu na skanowanie dokumentu wnioski o wydanie prawa jazdy należy pobrać w Wydziale  Komunikacji.

Formularze do pobrania

Zgoda rodzica/opiekuna (jeżeli jest wymagana)

 

 

 

 

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19430
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 11:20:02