Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Sobczyk - inspektor  w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 811 53 27
e-mail:   anna.sobczyk@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:
-Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów o ile został nadany,
-Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem  ich
  podstawowego składu chemicznego i właściwości,
-Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów  przewidzianych  do  wytwarzania w ciągu roku,
-Wskazanie sposobów zapobiegania  powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
  i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
-Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu,
 odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
-Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów,
-Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
-Adres zakładu , na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
- Informacja o tytule prawnym do instalacji:
- Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz - charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji:
- Ocena stanu technicznego instalacji:
- Informacja o rodzaju prowadzonej działalności:
- Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji:
- Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska:
- Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację:
- Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia:
- Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji:
- Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów:
- Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie:
- Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji:
- Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku nowej instalacji
- Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie:
-Informację o tytule prawnym do instalacji,
-Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
 charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
-Informację o rodzaju prowadzonej działalności,
-Proponowane procedury  monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu
 widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania
 wielkości emisji,
-Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
-Kserokopia umów  z odbiorcami odpadów, kserokopia zezwoleń (decyzji) dla odbiorców
 odpadów na gospodarowanie odpadami.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

3) Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

4) Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;

5) Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

- za przestępstwa przeciwko środowisku,

- będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

6) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr 21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
-Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 2011,00 zł  dla dużych przedsiębiorców lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców lub 50% kwoty 2011,00 zł w przypadku istotnej zmiany pozwolenia.
Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn.zm).
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)
3.Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10).

Formularz do pobrania:

drukuj (Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.)

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 12:08
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2024-04-02 14:28

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2021-04-08 09:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8939
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-02 14:28:38