Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Jak załatwić sprawę w urzędzie
  • Ochrona środowiska
  • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacja instalacji powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, 5 tys. ton odpadów innych ni z niebezpieczne rocznie.

Treść strony

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacja instalacji powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, 5 tys. ton odpadów innych ni z niebezpieczne rocznie.

Osoba odpowiedzialna:
......................................  w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 830 00 96
e-mail:   
pokój nr 2 (parter)

Sposób zalatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:
-Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów,
-Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem  ich
  podstawowego składu chemicznego i właściwości,
-Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych  do
  wytwarzania w ciągu roku,
-Wskazanie sposobów zapobiegania  powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
  i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
-Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu,
 odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
-Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów,
-Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
-Adres zakładu , na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
-Informację o tytule prawnym do instalacji,
-Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
 charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
-Informację o rodzaju prowadzonej działalności,
-Proponowane procedury  monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu
 widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania
 wielkości emisji,
-Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
-Kserokopia umów  z odbiorcami odpadów, kserokopia zezwoleń (decyzji) dla odbiorców
 odpadów na gospodarowanie odpadami.

Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria (pokój nr 21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piatek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
-Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 2011,00 zł  dla dużych przedsiębiorców lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skiernieiwicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.zm).
2.Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm)
3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
  (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

Formularz do pobrania: brak

drukuj (Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacja instalacji powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, 5 tys. ton odpadów innych ni z niebezpieczne rocznie.)

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 12:08
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-27 11:23

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7060737
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 14:17

Stopka strony