Ścieżka nawigacyjna

 • Ochrona danych osobowych

Treść strony

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest:

 

         a) Starosta Łowicki – w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego,

         b) Starostwo Powiatowe w Łowiczu – w sprawach pozostałych,

                          z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków wynikających  w właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);

6) Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

8) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach - charakter dobrowolny; konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

 

Klauzula informacyjna dla zbioru danych „Monitoring wizyjny”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia powiatu, zgodnie z art. 4b i 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.995, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) dane z nagrania mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

6) Państwa dane będą przechowywane przez 30 dni od daty nagrania;

7) Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

 

 

Klauzula Informacyjna dla zbioru danych "Informacja Publiczna"

 1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starostwo Powiatowe w Łowiczu  reprezentowane przez Starostę Łowickiego.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do  informacji  publicznej,  a  ich  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  oraz  do  wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO). 
 4. Dane  przez  Panią/Pana  udostępnione  mogą  być  przekazane  wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji wniosku  oraz  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach  ustawy  z  dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach . 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą,  realizowane  jest  w  oparciu  o  zasady  i  przepisy  Kodeks  Postępowania Administracyjnego. 
 8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86 
 9. Podanie   przez   Panią/Pana   danych   osobowych   odbywa   się   na   podstawie obowiązujących regulacji prawnych. 
 10. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  którym  mowa  w  ogólnym  rozporządzeniu o ochronie danych.
   

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Martyna Bogucka
  data publikacji: 2018-06-15 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 10:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9239
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-05 10:03

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9370140
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-07-01 15:16

Stopka strony