Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Powiatowego w Łowiczu

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest:

a) Starosta Łowicki – w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego;

b) Starostwo Powiatowe w Łowiczu – w sprawach pozostałych,

 z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz; te. 46 811 53 00, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);

6) Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

8) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny; konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

 

Klauzula informacyjna dla zbioru danych „Monitoring wizyjny”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz; tel. 46 811 53 00, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail iod@powiatlowicki.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia powiatu, zgodnie z art. 4b i 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) dane z nagrania mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

6) Państwa dane będą przechowywane przez 30 dni od daty nagrania, a następnie usuwane poprzez nadpisanie;

7) Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

 

Klauzula Informacyjna dla zbioru danych "Informacja Publiczna"

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. 46 811 53 00, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do  informacji  publicznej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia;

4) dane  przez  Państwa  udostępnione  mogą  być  przekazane  wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem terminów archiwizacji wynikających z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznaliby Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

8) dane  udostępnione  przez  Państwa  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu.

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Martyna Bogucka
    data publikacji: 2018-06-15 12:48
  • zmodyfikował: Martyna Bogucka
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-13 13:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-13 13:07:31