Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z załącznikami:
  • 1 zdjęcie;
  • kserokopia prawa jazdy;
  • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
  • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
  • zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla dla kandydatów na instruktorów;
  • dokument potwierdzający , że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  • dowód wpłaty
 • potwierdzenie zdania egzaminu - wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę wraz z załączoną opłatą za egzamin składa się za pośrednictwem właściwego starosty

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

Za wpis do ewidencji instruktorów pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Instruktorem jest osoba, która posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019).

Formularze do pobrania

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7180
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 12:22:13