Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dane teleadresowe

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Dane kontaktowe

Zapytania

Wszelkie zapytania i sprawy proszę kierować na:

 

 

HARMONOGRAM PRACY NA KWIECIEŃ 2024

02-07 KWIETNIA 2024

 • WT. w godz.    08.00-13.00
 • ŚR. w godz.    08:00-16:00
 • CZW. w godz.  12.00-14.00

08-14 KWIETNIA 2024

 • PN. w godz.     08.00-13.00
 • WT. w godz.     08.00-13.00
 • ŚR. w godz.     08.00-16.00
 • CZW. w godz.  12.00-14.00

15-21 KWIETNIA 2024

 • PN. w godz.     08.00-13.00
 • WT. w godz.     08.00-13.00
 • CZW. w godz.  12.00-14.00

22-28 KWIETNIA 2024

 • PN. w godz.      08:00-13:00
 • WT. w godz.     08:00-13:00
 • ŚR. w godz.     08:00-15:00
 • CZW.w godz.   12:00-14:00

29-30 KWIETNIA 2024

 • PN. w godz.      08:00-13:00
 • WT. w godz.     08:00-13:00

 

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
3. współdziałanie z organizacjami rządowymi i innymi realizującymi statutowe zadania związane z ochroną praw konsumenta;
4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
5. prowadzenie edukacji konsumenckiej;
6. przedkładanie corocznie do zatwierdzenia Staroście sprawozdania ze swojej działalności.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 275) szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw u Powiatowego Rzecznika Konsumentów zawarty jest w zakładce menu podmiotowego "Jak załatwiać sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Sprawy obywatelskie"

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, nr tel. +48 46 811-53-28, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl lub prk@powiatlowicki.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, nr tel. +48 46 811-53-08;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art.6 ust.1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art.6 ust.1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w celu realizacji ustawowych obowiązków wynikających z art.4 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 roku, poz.920 t.j.), z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem;
2) inne podmioty, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej np.: inne jednostki samorządu terytorialnego, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej — m.in. ZUS, PFRON, MOPS;
3) przedsiębiorcy w zgłoszonej przez konsumenta sprawie o ochronę praw i interesów konsumentów;
4) podmioty z sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, Poczta Polska, kurier, operator poczty elektronicznej;
1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 roku, poz.164 t.j.), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67);
2. Posiadają Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy: a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy RODO;
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 10:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Kopczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-16 12:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21545
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-16 12:41:55