Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁOWICZU
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
tel/fax: 46 837 03 16
e-mail: anna.smialek@powiatlowicki.pl
e-mail: malgorzata.waledziak@powiatlowicki.pl

Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu kieruje Przewodnicząca Teresa Myczka
e-mail: teresa.myczka@powiatlowicki.pl

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności należy w szczególności:

 1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności;
 2. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
 3. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 4. Wydawanie kart parkingowych;
 5. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 6. Udzielanie informacji o trybie i zasadach działania w zakresie postępowania orzeczniczego i odwoławczego;
 7. Przyjmowanie i przesyłanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odwołań od wydanych orzeczeń;
 8. Wystawianie skierowań na badanie specjalistyczne wykonywane w zespole wojewódzkim.
   

Podstawy prawne

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002 r. Nr. 17, poz. 162),
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  2018 r. Nr 2027 tj.)
 4. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
 6. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 tj.)

 

Klauzula informacyjna dla klientów

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”:

1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedziba przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych po przez email: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) oraz  aktów wykonawczych  do w/w ustawy w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 pkt b Rozporządzenia;

4) podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej; w przypadku, gdy podanie danych regulują przepisy prawa, ich podanie jest obowiązkowe;

5) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

7) Państwa dane będą przechowywane do momentu powzięcia informacji, że dana sprawa stała się bezprzedmiotowa;

8) posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Markus
  data publikacji: 2016-05-05 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 13:01

Wnioski do pobrania

Metryka

 • opublikował: Marta Tybuś
  data publikacji: 2018-11-07 12:28
 • zmodyfikował: Martyna Bogucka
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:31

Opłatę za wydanie karty parkingowej ponosi wnioskodawca w wysokości 21 zł.
Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul.Stanisławskiego 30.
Nr konta: 10 1600 1462 1823 7965 3000 0006

Dokument potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Myczka
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-20 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14414
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-24 14:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8967021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-01-17 13:18

Stopka strony