Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁOWICZU

ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
tel/fax: 46 837 03 16

Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu kieruje Przewodnicząca Teresa Myczka
pokój nr 1a
e-mail: teresa.myczka@powiatlowicki.pl

Pracownicy wydziału
Małgorzata Wagner, e-mail: malgorzata.wagner@powiatlowicki.pl pokój nr 1
Anna Śmiałek, e-mail: anna.smialek@powiatlowicki.pl, pokój 2
Małgorzata Walędziak, e-mail: malgorzata.waledziak@powiatlowicki.pl, pokój nr 2

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności należy w szczególności:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
3) przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej;
4) wydawanie zawiadomień o konieczności uzupełnienia braków formalnych, o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej, o terminie posiedzenia składu orzekającego, o nierozpatrzeniu sprawy w terminie, zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, zawiadomień o przesłaniu odwołania do organu drugiej instancji;
5) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
6) wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania;
7) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
8) wydawanie kart parkingowych;
9) udzielanie informacji o trybie i zasadach działania w zakresie postępowania orzeczniczego i odwoławczego;
10) przyjmowanie i przesyłanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odwołania od wydanych orzeczeń;
11) wystawianie skierowań na badanie specjalistyczne wykonywane w zespole wojewódzkim;
12) obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności;
13) sporządzanie sprawozdań okresowych z funkcjonowania Zespołu;
14) przygotowywanie umów zleceń dla przewodniczących i członków składów orzekających.

Podstawy prawne:
1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2021 poz.573 t. j. z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002 r. Nr. 17, poz. 162 z późn.zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  2021  poz. 857 t. j.)
4. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016 poz. 1438,  z późn.zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
6. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz.U. 2021 poz.735 t. j. z późn.zm.)

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”:
1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedziba przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych po przez email: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz.573 t. j. z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych  do w/w ustawy w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 pkt b Rozporządzenia;
Oświadczenie dotyczące danych osobowych  (załączone również do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 r.z. oraz do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 r.ż.)
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Oświadczam, że uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2021 poz.2345 t. j.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe na dzień składania oświadczenia.
4) podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej; w przypadku, gdy podanie danych regulują przepisy prawa, ich podanie jest obowiązkowe;
5) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7) Państwa dane będą przechowywane do momentu powzięcia informacji, że dana sprawa stała się bezprzedmiotowa;
8) posiadają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj ()

Wnioski do pobrania

Opłatę za wydanie karty parkingowej ponosi wnioskodawca w wysokości 21 zł.
Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul.Stanisławskiego 30.
Nr konta: 10 1600 1462 1823 7965 3000 0006

Dokument potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16402
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-03-30 12:13

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9454069
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 15:53

Stopka strony