Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 663/2018 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2018 r.

w sprawie odwołania Macieja Wójcika ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Lowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 664/2018 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 665/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)'' realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności  zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 666/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 1 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 667/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 668/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 669/2018 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr XLIII/261/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 670/2018 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 671/2018 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 672/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność osób uczacych się i pracowników''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 673/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność osób uczących się i pracowników''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 674/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność edukacyjna - realizacja praktyk zawodowych u pracodawców z Unii Europejskiej''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 675/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność osób uczacych się i pracowników''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 676/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 677/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 678/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 679/2018 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLV/280/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 680/2018 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 681/2018 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 680/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 682/2018 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 683/2018 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 522/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2022.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 684/2018 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 685/2018 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 686/2018 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2018 r.

uchylająca Uchwałę Nr 577/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania Arkuszy Organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 687/2018 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.2 ,,Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 688/2018 ZPŁ
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 689/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku D Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 08:22

Uchwała Nr 690/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wkonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku D Domu Pomocy Społecznej "Borówek".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 691/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 692/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 693/2018 ZPŁ
​z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/283/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 694/2018 ZPŁ
​z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 695/2018 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 694/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 696/2018 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowj oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 697/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 698/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 699/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 700/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r. 

w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 701/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 702/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 703/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 704/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru ofert, określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 705/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru ofert, określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 706/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 707/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu ramach projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 708/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu ramach projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów". 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 709/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 710/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu ramach projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 711/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 712/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 713/2018 ZPŁ
z
dnia 16 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 714/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 715/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 716/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 717/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 716/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 718/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 719/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 720/2018 ZPŁ
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 721/2018 ZPŁ
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 722/2018 ZPŁ
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVII/294/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 723/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Łowickiego za 2017 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 724/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2017 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 725/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 726/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 727/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 726/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:35

Uchwała Nr 728/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 729/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 730/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 731/2018 ZPŁ
z dnia 10 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 732/2018 ZPŁ
z dnia 10 kwietnia 2018r. 

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 733/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 734/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 735/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 736/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie użyczenia rollup-u wraz z bannerem z logo powiatu i Policji stanowiącego włąsność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 737/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 738/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 737/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 739/2018 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 740/2018 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 741/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zenona Dąbrowskiego Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji, zarządzania drogami i bezpieczeństwa ruchu Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego oraz składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 742/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 315/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 743/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 744/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 745/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 746/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 747/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 746/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 748/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 749/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgmnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 750/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. ,,W szkola jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 751/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 752/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 751/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 753/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 754/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zbyciem majatku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 755/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 723/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 756/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turstyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 757/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 758/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 08:55

Uchwała Nr 759/2018 ZPŁ
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 08:59

Uchwała Nr 760/2018 ZPŁ
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:11

Uchwała Nr 761/2018 ZPŁ
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:12

Uchwała Nr 762/2018 ZPŁ
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:19

Uchwała Nr 763/2018 ZPŁ
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 762/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:21

Uchwała Nr 764/2018 ZPŁ
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:33

Uchwała Nr 765/2018 ZPŁ
z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:36

Uchwała Nr 766/2018 ZPŁ
z dnia 07 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 710/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy  - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-11 09:40

Uchwała Nr 767/2018 ZPŁ
z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.


Uchwała Nr 768/2018 ZPŁ
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIX/300/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:05

Uchwała Nr 769/2018 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont części budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:10

Uchwała Nr 770/2018 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:20

Uchwała Nr 771/2018 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont części budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:24

Uchwała Nr 772/2018 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:29

Uchwała Nr 773/2018 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:30

Uchwała Nr 774/2018 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 773/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:34

Uchwała Nr 775/2018 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 09:40

Uchwała Nr 776/2018 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja, nadbudowa z przebudową wewnętrznych instalacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 09:45

Uchwała Nr 777/2018 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja, nadbudowa z przebudową wewnętrznych instalacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 09:49

Uchwała Nr 778/2018 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 09:52

Uchwała Nr 779/2018 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 778/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 09:55

Uchwała Nr 780/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 10:00

Uchwała Nr 781/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 10:03

Uchwała Nr 782/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)'' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-03 10:09

Uchwała Nr 783/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr L/311/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 11:54

Uchwała Nr 784/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:03

Uchwała Nr 785/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:07

Uchwała Nr 786/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:14

Uchwała Nr 787/2018 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:17

Uchwała Nr 788/2018 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:21

Uchwała Nr 789/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:23

Uchwała Nr 790/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:25

Uchwała Nr 791/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019 - 2023.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:30

Uchwała Nr 792/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:33

Uchwała Nr 793/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 792/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:38

Uchwała Nr 794/2018 ZPŁ 
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:42

Uchwała Nr 795/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji Projektu pn. ,,Zakup samochodu typu ,,bus'' dla DPS Borówek - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych'' w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:45

Uchwała Nr 796/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie Gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-19 12:49

Uchwała Nr 797/2018 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 12:32

Uchwała Nr 798/2018 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Kreatywność zawodowa uczniów ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 12:38

Uchwała Nr 799/2018 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie użyczenia dwóch zestawów komputerowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 12:40

Uchwała Nr 800/2018 ZPŁ
z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019 - 2023.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 12:54

Uchwała Nr 801/2018 ZPŁ
z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 12:56

Uchwała Nr 802/2018 ZPŁ
z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 801/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 12:58

Uchwała Nr 803/2018 ZPŁ
z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:00

Uchwała Nr 804/2018 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:01

Uchwała Nr 805/2018 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 804/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:03

Uchwała Nr 806/2018 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:05

Uchwała Nr 807/2018 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:08

Uchwała Nr 808/2018 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2018 r.

w spawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:10

Uchwała Nr 809/2018 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa łóżek wraz z materacami do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:13

Uchwała Nr 810/2018 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa łóżek wraz z materacami do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:17

Uchwała Nr 811/2018 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:19

Uchwała Nr 812/2018 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 811/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:38

Uchwała Nr 813/2018 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LI/317/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:41

Uchwała Nr 814/2018 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:43

Uchwała Nr 815/2018 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie odwołania Mirosława Kreta ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:45

Uchwała Nr 816/2018 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli szkolnych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:48

Uchwała Nr 817/2018 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-21 13:52

Uchwała Nr 818/2018 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:35

Uchwała Nr 819/2018 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 818/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:40

Uchwała Nr 820/2018 ZPŁ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:43

Uchwała Nr 821/2018 ZPŁ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:46

Uchwała Nr 822/2018 ZPŁ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:49

Uchwała Nr 823/2018 ZPŁ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:51

Uchwała Nr 824/2018 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LII/324/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-25 15:53

Uchwała Nr 825/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.


Uchwała Nr 826/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-26 09:53

Uchwała Nr 827/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki budynku dawnej sali gimnastycznej oraz wiaty przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-26 10:01

Uchwała Nr 828/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki budynku dawnej sali gimnastycznej oraz wiaty przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-26 10:06

Uchwała Nr 829/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robot budowlanych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-26 10:10

Uchwała Nr 830/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 12:26

Uchwała Nr 831/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2018 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 12:30

Uchwała Nr 832/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 12:43

Uchwała Nr 833/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 832/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 12:46

Uchwała Nr 834/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 12:54

Uchwała Nr 835/2018 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:12

Uchwała Nr 836/2018 ZPŁ
z dnia 05 września 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:17

Uchwała Nr 837/2018 ZPŁ
z dnia 05 września 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:20

Uchwała Nr 838/2018 ZPŁ
z dnia 05 września 2018 r.

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:31

Uchwała Nr 839/2018 ZPŁ
z dnia 05 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:40

Uchwała Nr 840/2018 ZPŁ
z dnia 05 września 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 839/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:43

Uchwała Nr 841/2018 ZPŁ
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pt. ,,Staże zawodowe w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:46

Uchwała Nr 842/2018 ZPŁ
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pn. ,,Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 13:49

Uchwała Nr 843/2018 ZPŁ
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 14:43

Uchwała Nr 844/2018 ZPŁ
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 14:45

Uchwała Nr 845/2018 ZPŁ
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Eurostart - praktyki zawodowe uczniów" w ramach programu ERASMUS+.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 14:54

Uchwała Nr 846/2018 ZPŁ
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu Erasmus +.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 14:58

Uchwała Nr 847/2018 ZPŁ
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kreatywność zawodowa uczniów ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:01

Uchwała Nr 848/2018 ZPŁ
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:04

Uchwała Nr 849/2018 ZPŁ
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli szkolnych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:09

Uchwała Nr 850/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 830/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-09 14:47

Uchwała Nr 851/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania ,,Program Edukacji Ekologicznej pn.: ,,WODA WSZECHOBECNA'' realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-09 14:50

Uchwała Nr 852/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania ,,Program Edukacji Ekologicznej pn.: ,,Eko-logiczni dla atmosfery'' realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-09 14:59

Uchwała Nr 853/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-09 15:14

Uchwała Nr 854/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-09 15:18

Uchwała Nr 855/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli szkolnych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-09 15:23

Uchwała Nr 856/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:05

Uchwała Nr 857/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/329/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:13

Uchwała Nr 858/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:15

Uchwała Nr 859/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 858/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:17

Uchwała Nr 860/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:19

Uchwała Nr 861/2018 ZPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:22

Uchwała Nr 862/2018 ZPŁ
z dnia 04 października 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:27

Uchwała Nr 863/2018 ZPŁ
z dnia 04 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 689/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku D Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:34

Uchwała Nr 864/2018 ZPŁ
z dnia 04 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 690/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku D Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-10 08:39

Uchwała Nr 865/2018 ZPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LIV/333/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-29 12:11

Uchwała Nr 866/2018 ZPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-29 12:12

Uchwała Nr 867/2018 ZPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 866/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-29 12:17

Uchwała Nr 868/2018 ZPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-29 12:19

Uchwała Nr 869/2018 ZPŁ
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-29 12:21

Uchwała Nr 870/2018 ZPŁ
z dnia 19 października 2018 r.

uchylająca uchwałę Nr 829/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-29 12:24

Uchwała Nr 871/2018 ZPŁ
z dnia 19 października 2018 r.

uchylająca uchwałę Nr 869/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu."

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:36

Uchwała Nr 872/2018 ZPŁ
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:39

Uchwała Nr 873/2018 ZPŁ
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:43

Uchwała Nr 874/2018 ZPŁ
z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:46

Uchwała Nr 875/2018 ZPŁ
z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 874/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:49

Uchwała Nr 876/2018 ZPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LV/341/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:51

Uchwała Nr 877/2018 ZPŁ
z dnia 31 październik 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-14 15:57

Uchwała Nr 878/2018 ZPŁ
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 877/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-16 09:45

Uchwała Nr 879/2018 ZPŁ
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-16 09:47

Uchwała Nr 880/2018 ZPŁ
z dnia 31 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-16 09:50

Uchwała Nr 881/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 07:55

Uchwała Nr 882/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kształcimy zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 07:59

Uchwała Nr 883/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Moje kompetencje - moja przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:04

Uchwała Nr 884/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:12

Uchwała Nr 885/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:15

Uchwała Nr 886/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:17

Uchwała Nr 887/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:20

Uchwała Nr 888/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:47

Uchwała Nr 889/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:52

Uchwała Nr 890/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 08:57

Uchwała Nr 891/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 700/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 09:01

Uchwała Nr 892/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 09:03

Uchwała Nr 893/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 09:15

Uchwała Nr 894/2018 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 893/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-20 09:18

Uchwała Nr 895/2018 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:16

Uchwała Nr 896/2018 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:19

Uchwała Nr 897/2018 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:21

Uchwała Nr 898/2018 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 897/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:24

Uchwała Nr 899/2018 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:26

Uchwała Nr 900/2018 ZPŁ 
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli do gabinetu lekarskiego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:30

Uchwała Nr 901/2018 ZPŁ
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli do gabinetu lekarskiego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:34

Uchwała Nr 1/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr I/16/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:40

Uchwała Nr 2/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:41

Uchwała Nr 3/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:45

Uchwała Nr 4/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:52

Uchwała Nr 5/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:56

Uchwała Nr 6/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 896/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 08:58

Uchwała Nr 7/2018 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:00

Uchwała Nr 8/2018 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:03

Uchwała Nr 9/2018 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 456/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:06

Uchwała Nr 10/2018 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:08

Uchwała Nr 11/2018 ZPŁ
z dnia 06 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 892/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:10

Uchwała Nr 12/2018 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:13

Uchwała Nr 13/2018 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji ds. wyboru Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:15

Uchwała Nr 14/2018 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:17

Uchwała Nr 15/2018 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:20

Uchwała Nr 16/2018 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:21

Uchwała Nr 17/2018 ZPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr II/30/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:23

Uchwała Nr 18/2018 ZPŁ
z dnia 24 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:28

Uchwała Nr 19/2018 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:31

Uchwała Nr 20/2018 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:37

Uchwała Nr 21/2018 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:39

Uchwała Nr 22/2018 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 09:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-17 14:57:05