Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE 

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

1) wniosek zawierający:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju transportu drogowego;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;

2) załączniki do wniosku:​

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1265 ze zm.)  lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
 • wykaz pojazdów samochodowych w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nimi; 

 • kserokopie dowodów rejestracyjnych.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 500 zł – zaświadczenie wydaje się na „BEZTERMINOWO”.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za wypis – wypis wydaje się na „BEZTERMINOWO

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Art. 33 ust.8  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.);
 2. § 27  ust. 1  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne  związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie  certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013, poz. 916);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014r. , poz. 961).

Formularze do pobrania

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8032
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 12:00:39