Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: piotr.jozwiak@powiatlowicki.pl
Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.swiechowska@powiatlowicki.pl
Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: dagmara.chojnacka@powiatlowicki.pl
Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: karolina.pajak@powiatlowicki.pl
Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: wojciech.sobieszek@powiatlowicki.pl
Joanna Wiechno - poinspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.wiechno@powiatlowicki.pl;
Kacper Miazek- pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji, e-mail: kacper.miazek@powiatlowicki.pl

Telefon: 46 811 53 52; 46 811 53 53

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
 • oryginał dowodu rejestracyjnego;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

Opłaty:

 • nie dłużej niż 48 miesięcy
 • opłata maksymalna - 150,00zł

Opłaty cząstkowe:

 • 2 miesiące  ....................................... 80,00 zł
 • od 3 do 12 miesiąca  .......................... 4,00 zł/na miesiąc
 • od 13 do 24 miesiąca  ........................ 2,00 zł/na miesiąc
 • od 25 do 48 miesiąca  ........................ 0,25 zł/na miesiąc

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza.
Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
 • ciągniki samochodowe
 • pojazdy specjalne
 • autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

oraz

 • samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach o których mowa w art.81 ust.11 pkt 1 lit.b oraz pkt 6 lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Pojazd osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składają oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U.2022.988 ze zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U.z 2004r.,  Nr 285, poz. 2856 ze zm.).

Formularze do pobrania

1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

2. Pełnomocnictwo

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4999
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-07 08:16:07