Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Dyrektor Adriana Drzewiecka
pokój nr 3 (parter) tel.: 46 811 53 30,
e-mail: adriana.drzewiecka@powiatlowicki.pl

Stanowisko ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Dominik Słomiński, tel.: 46 811 53 22, dominik.slominski@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Stanowisko ds. rybactwa śródlądowego, gospodarki wodnej z zakresu spółek wodnych
Aleksandra Dyngus, tel.: 46 811 53 23, aleksandra.dyngus@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
 Anna Sobczyk, tel.: 46 811 53 27, anna.sobczyk@powiatlowicki.pl , pokój nr 2 (parter)

Stanowisko ds. ochrony atmosfery,wyłączeń gruntów z produkcji i rekultywacji
Piotr Miedzianowski, tel.: 46 811 53 29, piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 2 (parter)

Stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa
Ewa Fabijanowska-Wojda, tel,: 46 811 53 24, ewa.fabijanowska.wojda@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Starostwa,
 2. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 3. wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 4. sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z jego wykonania,
 5. przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 6. udzielanie pozwolenia zintegrowanego: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów,
 7. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne,
 8. przeprowadzanie kontroli  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 9. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
 10. realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną;

w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemie i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia tych zezwoleń;

w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

 1. wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne w przypadku zamiaru  rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie terenu,
 2. wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych, leśnych i  zdewastowanych przez nieznanych sprawców;


w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;

w zakresie ustawy Prawo wodne:
sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

w zakresie ustawy o lasach:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. sporządzanie, zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 3. cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. zmiana lasu na użytek rolny,
 5. przyznawanie  środków na odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych;

wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust .3 ustawy o lasach.

w zakresie ustawy Prawo łowieckie:

 1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
 2. wydzierżawianie  obwodów łowieckich polnych;


w zakresie ustawy o ochronie przyrody:

 1. prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów  prawa UE,
 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie należącym do właściwości Starosty;


w zakresie ustawy o transporcie kolejowym - wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:

 1. naliczanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych  właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw  rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 2. wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu oraz nakazywanie zwrotu kosztów sadzonek, zwrotu kosztów planów zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,

wypłacanie podwyższonego o 50%  ekwiwalentu;

w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska - w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska kierowanie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie, należących do jego zadań i kompetencji, działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje Starosty;

w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

 1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz ich zmiany, przenoszenie na rzecz innego podmiotu, cofanie, ograniczanie jej zakresu, oraz wygaszanie,
 2. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 3. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykonywania ujęć, wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych,
 4. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej,
 5. wykonywanie nadzoru i kontroli miejsc wykonywania robót geologicznych, miejsc wydobywania kopalin, zakładów górniczych;


w zakresie ustawy o odpadach:

 1. wydawanie pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  odpadów;


w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:

 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego i prowadzenie ich rejestru,

wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;

w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

 1. rejestracja jachtu oraz jednostki pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. rejestracja jednostki pływającej używanej do połowów rybackich,
 3. rejestracja jednostki pływającej uprawiającej żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.


w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umieszczanie w BIP informacji z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym: powiatowe programy ochrony środowiska, raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, programy ochrony środowiska przed hałasem, decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane.

Podstawy prawne

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm)
 2. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 332 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2010r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187).
 4. Ustawa z dnia 03 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ( Dz.U. z 2020r, poz. 1077)
 6. Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych ( (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1972).
 17. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r.o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).
 19. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710).
 4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. U. UE. L z 2018 r. Nr 334, str.1 z późn.zm)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
 7. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r., Nr 36 poz. 201, z późn. zm.).
 8. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012r. poz. 1302).
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183).
 11. Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE. Lz 1997 Nr 61 poz. 1 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. z 2018r., poz. 2085)
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lica 2017 roku w sprawę wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów ( Dz. U z 2017 r. poz.1330)
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych ( Dz.U. z 2019 r, poz.776)
 15. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10)
 16. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów , (Dz. U. z 2019r., poz. 2531)
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. Nr 55, poz. 354 z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763).
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248).
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157).
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).
 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U z 2010 r. Nr 135, poz. 909)
 
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

w formie papierowej:

 1. Rejestr kart wędkarskich (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 2. Rejestr kart łowiectwa podwodnego (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 3. Rejestr legitymacji dla strażników Społecznej straży Rybackiej (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 4. Rejestr posiadaczy odpadów , których zbieranie lub transport nie wymaga pozwolenia (dostępny w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu)
 5. Rejestr zwierząt, których hodowla i posiadanie podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
   

Metryka

 • opublikował: Anna Wójcik
  data publikacji: 2003-08-22 14:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 13:35

Formularze w wersji papierowej można pobrać w pokojach nr 2, 3  i 8 (parter)
 

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwienia spraw w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Ochrona środowiska"

 

Formularze wniosków do pobrania

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-05-06 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 13:10

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Adriana Drzewiecka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (046) 811-53-30, e-mail: adriana.drzewiecka@powiatlowicki.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25739
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 11:06:35