Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ
OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA


Adres:ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pok. Nr  2, 3, 8,

Dyrektor Wydziału - Adriana Drzewiecka
Nr telefonu: 46 811 53  30
Adres e-mail: adriana.drzewiecka@powiatlowicki.pl, srz@powiatlowicki.pl,
pokój nr 3 (parter)

Stanowisko ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Dominik Słomiński, 46 811 53 22, dominik.slominski@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Stanowisko ds. rybactwa śródlądowego, gospodarki wodnej z zakresu spółek wodnych
Aleksandra Dyngus  46 811 53 23, aleksandra.dyngus@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
 Anna Sobczyk 46 811 53 27, anna.sobczyk@powiatlowicki.pl , pokój nr 2 (parter)

Stanowisko ds. ochrony atmosfery,wyłączeń gruntów z produkcji i rekultywacji
Piotr Miedzianowski  46 811 53 29, piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 2 (parter)

Stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa
Ewa Fabijanowska-Wojda, 46 811 53 24, ewa.fabijanowska.wojda@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:
 1. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się
  w posiadaniu Starostwa,
 2. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 3. wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 4. sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z jego wykonania,
 5. przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać
  na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 6. udzielanie pozwolenia zintegrowanego: na wprowadzanie gazów lub pyłów
  do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
  na wytwarzanie odpadów,
 7. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne,
 8. przeprowadzanie kontroli  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 9. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
 10. realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną;
  2. w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemie i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia tych zezwoleń;

  3. w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

  a) wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne w przypadku zamiaru  rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie terenu,
  b) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych, leśnych i  zdewastowanych przez nieznanych sprawców;

  4) w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;

  5) w zakresie ustawy Prawo wodne:
  a)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,


  6) w zakresie ustawy o lasach:
  a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  b) sporządzanie, zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
  c) cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  d) zmiana lasu na użytek rolny,
  e)przyznawanie  środków na odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych;
  d)wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust .3 ustawy o lasach.

  7) w zakresie ustawy Prawo łowieckie:
  a) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
  b) wydzierżawianie  obwodów łowieckich polnych;

  8) w zakresie ustawy o ochronie przyrody:
  a) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów  prawa UE,
  b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie należącym do właściwości Starosty;

  9) w zakresie ustawy o transporcie kolejowym - wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

  10) w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:
  a) naliczanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych  właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw  rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
  b) wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu oraz nakazywanie zwrotu kosztów sadzonek, zwrotu kosztów planów zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
  c) wypłacanie podwyższonego o 50%  ekwiwalentu;

  11) w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska - w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska kierowanie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie, należących do jego zadań i kompetencji, działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje Starosty;

  12) w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
  a) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz ich zmiany, przenoszenie na rzecz innego podmiotu, cofanie, ograniczanie jej zakresu, oraz wygaszanie,
  b) zatwierdzanie w drodze decyzji projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
  c) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia
  w celu wykonywania ujęć, wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych,
  d) zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej,
  e) wykonywanie nadzoru i kontroli miejsc wykonywania robót geologicznych, miejsc wydobywania kopalin, zakładów górniczych;

  13) w zakresie ustawy o odpadach:
  a) wydawanie pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznychi innych niż niebezpieczne,
  b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  odpadów;

  14) w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
  a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego i prowadzenie ich rejestru,
  b) wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;

  15) w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
  a) rejestracja jachtu oraz jednostki pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub
      napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  b) rejestracja jednostki pływającej używanej do połowów rybackich,
  c) rejestracja jednostki pływającej uprawiającej żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

  15) w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umieszczanie w BIP informacji z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym: powiatowe programy ochrony środowiska, raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, programy ochrony środowiska przed hałasem, decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane.

Podstawy prawne

Ustawy

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
   cieplarnianych (Dz.U.  z 2020 r, poz.136 z późn.zm)
3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2010r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
    naprawie (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1873 z późn.zm)
4. Ustawa z dnia 03 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
    ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
    środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247)
5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
    i innych substancji ( Dz.U.  z 2020r, poz. 1077)
6. Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity
    z 2017r., poz.1161 z późn.zm)
7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm)
8. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.  1463 z późn.zm.)
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1460 z późn. zm)
11. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U  z 2020 r. poz. 1683)
12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2019r. poz.122 z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222)
14.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797  z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (tekst jednolity Dz. U.
     z 2017r. poz. 1849).
17. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019r, poz. 2168 z późn.zm)
18. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r.o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U z 2020 r. poz.1500)
19. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn.zm)
20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn.zm)

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (zmiana z dnia 09.07.2014r. nr 743/2014).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2014r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz.112).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2014r.w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1546).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).
 10. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r., Nr 36 poz. 201, z późn. zm.)
 11. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012r. poz. 1302)
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2017r. poz. 1330).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409)
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183 z późn.zm)
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 709/2010 z dnia 22 lipca 2010r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.Urz UE L Nr 212 str.1)
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. z 2018r.  poz. 2085)
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U z 2010 r. Nr 135, poz.909)
 18. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.)
 19. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10)
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm)
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu  pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206 z późn. zm.)
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819)
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2018r. poz.2003)
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej z dnia 9 maja 1997r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. z 2000r. Nr 12 poz.147)
 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopadaa 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033)
 27. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987)
 28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023)
 29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011r. Nr. 888, poz.1696)
 30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 2075)
 31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz.1330).
 32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r.w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U  z 2020r. ,poz.763).
 33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r.w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U z 2020r. poz.248)

OBWIESZCZENIA

Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

I. w formie papierowej

 1. Rejestr kart wędkarskich (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 2. Rejestr kart łowiectwa podwodnego (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 3. Rejestr legitymacji dla strażników Społecznej straży Rybackiej (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 4. Rejestr posiadaczy odpadów , których zbieranie lub transport nie wymaga pozwolenia (dostępny w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu)
 5. Rejestr zwierząt, których hodowla i posiadanie podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)


   

Metryka

 • opublikował: Anna Wójcik
  data publikacji: 2003-08-22 14:23
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 09:15

Formularze w wersji papierowej można pobrać w pokojach nr 2, 3  i 8 (parter)
 

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwienia spraw w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Ochrona środowiska"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-05-06 13:19
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 13:51

Opis strony

Redaktor: Adriana Drzewiecka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (046) 830-09-25, e-mail: a.drzewiecka@powiatlowicki.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-08 09:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8782227
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-28 12:53

Stopka strony