Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Dyrektor Adriana Drzewiecka
pokój nr 3 (parter) tel.: 46 811 53 30,
e-mail: adriana.drzewiecka@powiatlowicki.pl

Stanowisko ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Dominik Słomiński, tel.: 46 811 53 22, dominik.slominski@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Stanowisko ds. rybactwa śródlądowego, gospodarki wodnej z zakresu spółek wodnych
Aleksandra Dyngus, tel.: 46 811 53 23, aleksandra.dyngus@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
 Anna Sobczyk, tel.: 46 811 53 27, anna.sobczyk@powiatlowicki.pl , pokój nr 2 (parter)

Stanowisko ds. ochrony atmosfery,wyłączeń gruntów z produkcji i rekultywacji
Piotr Miedzianowski, tel.: 46 811 53 29, piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 2 (parter)

Stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa
Ewa Fabijanowska-Wojda, tel,: 46 811 53 24, ewa.fabijanowska.wojda@powiatlowicki.pl, pokój nr 8 (parter)

Geolog powiatowy 
Bartłomiej Szałamacha, bartlomiej.szalamacha@powiatlowicki.pl, piątki od godz.8.00 do godz. 15.00, pokój nr 1 (parter)

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

1. w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:
a. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Starostwa,
b. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
c. wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
d. sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z jego wykonania,
e. przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
f. udzielanie pozwolenia zintegrowanego: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów,
g. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne,
h. przeprowadzanie kontroli  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
i. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
j. realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną;

2. w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemie i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia tych zezwoleń;

3. w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
a) wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne w przypadku zamiaru  rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie terenu,
b) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych, leśnych i  zdewastowanych przez nieznanych sprawców;

4. w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5. w zakresie ustawy Prawo wodne:
a)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

6. w zakresie ustawy o lasach:
a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
b) sporządzanie, zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
c) cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
d) zmiana lasu na użytek rolny,
e) przyznawanie  środków na odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych;
d) wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust .3 ustawy o lasach.

7. w zakresie ustawy Prawo łowieckie:
a) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
b) wydzierżawianie  obwodów łowieckich polnych;

8. w zakresie ustawy o ochronie przyrody:
a) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów  prawa UE,
b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie należącym do właściwości Starosty;

9. w zakresie ustawy o transporcie kolejowym - wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

10. w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:
a) naliczanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych  właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw  rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
b) wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu oraz nakazywanie zwrotu kosztów sadzonek, zwrotu kosztów planów zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
c) wypłacanie podwyższonego o 50%  ekwiwalentu;

11. w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska - w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska kierowanie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie, należących do jego zadań i kompetencji, działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje Starosty;

12. w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
a) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz ich zmiany, przenoszenie na rzecz innego podmiotu, cofanie, ograniczanie jej zakresu, oraz wygaszanie,
b) zatwierdzanie w drodze decyzji projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
c) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia
w celu wykonywania ujęć, wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych,
d) zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej,
e) wykonywanie nadzoru i kontroli miejsc wykonywania robót geologicznych, miejsc wydobywania kopalin, zakładów górniczych;

13. w zakresie ustawy o odpadach:
a) wydawanie pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  odpadów;

14. w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego i prowadzenie ich rejestru,
b) wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;

15. w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
a) rejestracja jachtu oraz jednostki pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub
    napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

b) rejestracja jednostki pływającej używanej do połowów rybackich,
c) rejestracja jednostki pływającej uprawiającej żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.


16. w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umieszczanie w BIP informacji z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym: powiatowe programy ochrony środowiska, raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, programy ochrony środowiska przed hałasem, decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane.

Podstawy prawne

Ustawy

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 332 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2010r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187).
4. Ustawa z dnia 03 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ( Dz.U. z 2020r, poz. 1077)
6. Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).
14.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych ( (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1972).
17. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.).
18. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r.o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).
19. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).
4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710).
5. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. U. UE. L z 2018 r. Nr 334, str.1 z późn.zm)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r., Nr 36 poz. 201, z późn. zm.).
9. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012r. poz. 1302).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183).
12. Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE. Lz 1997 Nr 61 poz. 1 z późn. zm.)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. z 2018r., poz. 2085)
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lica 2017 roku w sprawę wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów ( Dz. U z 2017 r. poz.1330)
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych ( Dz.U. z 2019 r, poz.776)
16. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10)
17. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów , (Dz. U. z 2019r., poz. 2531)
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).
19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. Nr 55, poz. 354 z późn. zm.).
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763).
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248).
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157).
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).
25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U z 2010 r. Nr 135, poz. 909)
 
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

I. w formie papierowej

1. Rejestr kart wędkarskich (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
2. Rejestr kart łowiectwa podwodnego (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
3. Rejestr legitymacji dla strażników Społecznej straży Rybackiej (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
4. Rejestr posiadaczy odpadów , których zbieranie lub transport nie wymaga pozwolenia (dostępny w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu)
5. Rejestr zwierząt, których hodowla i posiadanie podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (dostępny w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu)
 

Metryka

 • opublikował: Anna Wójcik
  data publikacji: 2003-08-22 14:23
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 15:19

Formularze w wersji papierowej można pobrać w pokojach nr 2, 3  i 8 (parter)
 

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwienia spraw w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Ochrona środowiska"

 

Formularze wniosków do pobrania

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-05-06 13:19
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 15:41

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Adriana Drzewiecka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (046) 830-09-25, e-mail: a.drzewiecka@powiatlowicki.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21911
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-05-06 15:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9566476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-09-26 14:36

Stopka strony